เกียรติบัตรโครงการเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตป้องกันการทุจริตด้วยจิตพอเพียง

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

จัดโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตป้องกันการทุจริตด้วยจิตพอเพียง

ให้กับนักศึกษา อาจารย์ ครูพระสอนศีลธรรม บุคลากร ผู้บริหาร และผู้สนใจทุกท่าน


“โครงการเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตป้องกันการทุจริตด้วยจิตพอเพียง”

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริต รวมถึงเสริมสร้างสุจริตธรรมและคุณธรรมสำคัญ เป็นกำลังในการสร้างสังคมไทยให้เจริญยั่งยืนสืบไป

วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๔๕ น. ผ่านระบบออนไลน์
Facebook Live (เข้าชมได้ตลอดเวลา): https://www.facebook.com/mbu.ac.th/videos/1479930702835673

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ : https://forms.gle/EbVWiRCehsb17yc96

เข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting และ Facebook Live (เข้าชมได้ตลอดเวลา)

+ Zoom Cloud Meeting ID : 914 2618 5204 Passcode : 1234

+ Link Zoom Meeting : https://mbu-ac-th.zoom.us/j/91426185204?pwd=REVLeC8vei9YRm5PUEY3RExwbExnQT09

+ Facebook Live (เข้าชมได้ตลอดเวลา): https://www.facebook.com/mbu.ac.th/videos/1479930702835673

กราบนมัสการนิมนต์/เรียนเชิญ
ทดสอบ และ ประเมินโครงการฯ ได้ดังนี้
แบบทดสอบความเข้าใจโครงการเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตป้องกันการทุจริตด้วยจิตพอเพียง

>>> https://forms.gle/R6joLGMpUwkbHMnx7

แบบประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตป้องกันการทุจริตด้วยจิตพอเพียง
>>> https://forms.gle/vwX6p1mr2KaEWvMb9

ภาพฉากหลัง Zoom สามารถเลือกดาวน์โหลดได้ที่ : https://www.mbu.ac.th/download/post-4560/

*** เกียรติบัตรสำหรับผู้ร่วมโครงการฯ สามารถติดตามดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บนี้ เมื่อคัดกรองเรียบร้อยแล้ว***
*** คณะทำงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมโครงการ และช่วยประชาสัมพันธ์ มา ณ โอกาสนี้ ***

>> หากท่านใดไม่พบเกียรติบัตร เนื่องจากลงทะเบียนแล้วไม่ได้อนุญาตให้ใช้ข้อมูล หรือเข้ารับชมรับฟังผ่าน facebook แล้ว สามารถยืนยันอนุญาตใหม่ได้ที่: https://forms.gle/z5nvLqEi3MF3YwxQ9 <<

ID ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
MBU66SUF0001 นายทศพร จันทมงคลเลิศ MBU66SUF0001.pdf
MBU66SUF0003 พระมหาทศพร สุมุทุโก (อ่อนน้อม)​ MBU66SUF0003.pdf
MBU66SUF0004 นายสิทธิศักดิ์ แพโกเศรษฐ MBU66SUF0004.pdf
MBU66SUF0005 พระบุญเสริม​ ปภสฺสโร​ (จันทร์​ภักดี)​ MBU66SUF0005.pdf
MBU66SUF0006 พระครูปลัด สุริยะ ชวนปญฺโญ/ศรีสุระ, ดร. MBU66SUF0006.pdf
MBU66SUF0007 พระมหาอำนวย มหาวีโร, ดร. MBU66SUF0007.pdf
MBU66SUF0008 นางสาวจิรารัตน์ สัญสำราญ MBU66SUF0008.pdf
MBU66SUF0010 ดร.วิมลพร สุวรรณแสนทวี MBU66SUF0010.pdf
MBU66SUF0011 พระมหาสุทธา ใจ๋เจริฐ สุขเวสโก MBU66SUF0011.pdf
MBU66SUF0012 ดร.ประพิศ โบราณมูล MBU66SUF0012.pdf
MBU66SUF0013 แม่ชีวรินทร ฟองลาที MBU66SUF0013.pdf
MBU66SUF0014 นางสาวจุฑามาศ แนวขี้เหล็ก MBU66SUF0014.pdf
MBU66SUF0016 พระมหาวิทวัส กตเมธี (ประเสริฐ) MBU66SUF0016.pdf
MBU66SUF0017 พระมหาขนบ สหายปญฺโญ MBU66SUF0017.pdf
MBU66SUF0018 นางดวงจันทร์ ประดับทอง MBU66SUF0018.pdf
MBU66SUF0019 น.ส.สุพรรษา จันทร์แสง MBU66SUF0019.pdf
MBU66SUF0022 นางสาววราภรณ์ จันทร์คล้า MBU66SUF0022.pdf
MBU66SUF0023 พระครูโพธิสีลคุณ อิสุกาโร/เป้งไชยโม MBU66SUF0023.pdf
MBU66SUF0024 ฐิตาภา วงษ์สาแก้ว MBU66SUF0024.pdf
MBU66SUF0025 โชติกา ย่านสากล MBU66SUF0025.pdf
MBU66SUF0026 พงศ์ศิริ หนูมี MBU66SUF0026.pdf
MBU66SUF0027 นางสาวสุภาภรณ์ อุณหวุฒิ MBU66SUF0027.pdf
MBU66SUF0028 พระแก้ว ฐิตสีโล MBU66SUF0028.pdf
MBU66SUF0029 นางสาวดวงพร ฉ่ำมาก MBU66SUF0029.pdf
MBU66SUF0030 พระณัฐนนท์ จิตสํวโร (วรวงค์) MBU66SUF0030.pdf
MBU66SUF0031 ปฏิภาณ วรพงศ์พาณิชย์ MBU66SUF0031.pdf
MBU66SUF0032 ผศ.กฤติกา ชนะกุล MBU66SUF0032.pdf
MBU66SUF0033 นางสาวอริษา แก้วงาม MBU66SUF0033.pdf
MBU66SUF0034 นางสาวขวัญจิรา มีใจดี MBU66SUF0034.pdf
MBU66SUF0035 นางสาวทิพรัตน์ ฟองมณี MBU66SUF0035.pdf
MBU66SUF0036 นางสาวจิตรานุส จั่นกระแสร์ MBU66SUF0036.pdf
MBU66SUF0037 นา​งสาวสุมาพร ​เอี่ย​มพินพันธุ์​ MBU66SUF0037.pdf
MBU66SUF0038 นาย​ ประสิทธิ์​ วรรณ​โส​ MBU66SUF0038.pdf
MBU66SUF0039 นางสาวกัลยกร ทองทับ MBU66SUF0039.pdf
MBU66SUF0040 สามเณร เทพอักษร เป็งทอง MBU66SUF0040.pdf
MBU66SUF0041 พรคมสัน อตฺถสนฺโค (สุภาพ) MBU66SUF0041.pdf
MBU66SUF0042 นางสาววรนุช เปียแก้ว MBU66SUF0042.pdf
MBU66SUF0043 นายชยพล เกษร MBU66SUF0043.pdf
MBU66SUF0044 พระมหากวีวัฒน์ จันทร์สิงห์ MBU66SUF0044.pdf
MBU66SUF0045 นายชินวัจน์ ลีลาขจรจิตร MBU66SUF0045.pdf
MBU66SUF0046 ไชยยา เรืองดี MBU66SUF0046.pdf
MBU66SUF0047 จักรวาล วงษ์วิวัฒน์ MBU66SUF0047.pdf
MBU66SUF0048 บวร สุขขำจรูญ MBU66SUF0048.pdf
MBU66SUF0049 นายอนุวัตร สมบูรณ์ผล MBU66SUF0049.pdf
MBU66SUF0051 อาจารย์ ดร.กัญจิรา วิจิตรวัชรารักษ์ MBU66SUF0051.pdf
MBU66SUF0053 ภาคภูมิ ภิรมย์คล้อย MBU66SUF0053.pdf
MBU66SUF0054 สามเณรทัศไนย หลักคำ MBU66SUF0054.pdf
MBU66SUF0055 น.ส.ศิรานุช คุณเกิด MBU66SUF0055.pdf
MBU66SUF0056 น.ส.วรดา หมวกผัน MBU66SUF0056.pdf
MBU66SUF0057 พระรังสรรค์ พรมลีด้วง MBU66SUF0057.pdf
MBU66SUF0058 พระนที มะลิผล (สุทธิสัทโธ) MBU66SUF0058.pdf
MBU66SUF0059 เจษฎา ทิพย์อักษร MBU66SUF0059.pdf
MBU66SUF0060 พระมหาไชยา ชยวโร (ธนูทอง) MBU66SUF0060.pdf
MBU66SUF0061 พระวรวิทย์ อภินันโท (ฤทธิธาดา) MBU66SUF0061.pdf
MBU66SUF0062 พระรัศมี นริสสโร/ดลใจ MBU66SUF0062.pdf
MBU66SUF0063 สุพจน์ พิมประสาร MBU66SUF0063.pdf
MBU66SUF0064 พระปลัดจักกฤษณ์ จิตฺตทนฺโต MBU66SUF0064.pdf
MBU66SUF0065 พระนที สุทธิสัทโธ (มะลิผล) MBU66SUF0065.pdf
MBU66SUF0066 พระนพรัตน์ อานนฺโท MBU66SUF0066.pdf
MBU66SUF0067 นาวสาว เกตุทิพย์ ขุนระดม MBU66SUF0067.pdf
MBU66SUF0068 พระครูวินัยการโกวิท(บุญตอม ผากา) MBU66SUF0068.pdf
MBU66SUF0069 นางสาวนัฐวรรณ ปาต๊ะ MBU66SUF0069.pdf
MBU66SUF0070 ยโสธโร/พิศาล แจ้งจิต MBU66SUF0070.pdf
MBU66SUF0071 นางวิไลลักษณ์ เพชระ MBU66SUF0071.pdf
MBU66SUF0072 นางสาวประภัทรสร เตียวพิพัฒน์พงศ์ MBU66SUF0072.pdf
MBU66SUF0073 นางสาวอธิสา บุญล้อม MBU66SUF0073.pdf
MBU66SUF0074 ส.ณ.อทธพลธนนท์ คุณดิลกนนท์ MBU66SUF0074.pdf
MBU66SUF0075 ส.ณวัศพล จันทร์มณี MBU66SUF0075.pdf
MBU66SUF0076 ทะนงศักดิ์ ปิ่นเกล้า MBU66SUF0076.pdf
MBU66SUF0077 นายวัฒนะชัย ชะอุ่ม MBU66SUF0077.pdf
MBU66SUF0078 พระกฤษณชัย ฐานุตฺตโม MBU66SUF0078.pdf
MBU66SUF0079 นายชนินทร์ นามวงษ์ MBU66SUF0079.pdf
MBU66SUF0080 จ่าสิบเอกมงคล แจ่มจันทร์ MBU66SUF0080.pdf
MBU66SUF0082 วราภรณ์ พนาโกเมน MBU66SUF0082.pdf
MBU66SUF0083 นางสาววิรัญดา สุมานา MBU66SUF0083.pdf
MBU66SUF0084 กตธมฺโม (พรหมบุตร) MBU66SUF0084.pdf
MBU66SUF0085 นางสาวแทนตะวัน ธีระภาต MBU66SUF0085.pdf
MBU66SUF0086 ก้องภพ เอี่ยมสมบูรณ์ MBU66SUF0086.pdf
MBU66SUF0087 กตปญฺโญ/พระมหาเจริญ กระพิลา MBU66SUF0087.pdf
MBU66SUF0088 ส.ณ.อนุชิต หวังจันทร์ MBU66SUF0088.pdf
MBU66SUF0089 นพดล มัชฉิมชัย MBU66SUF0089.pdf
MBU66SUF0090 นายบุญนำ สุนามถาวร MBU66SUF0090.pdf
MBU66SUF0091 พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน MBU66SUF0091.pdf
MBU66SUF0092 นายสมศิลป์ เวียงสิมมา MBU66SUF0092.pdf
MBU66SUF0093 พระครูสิริธรรมนิเทศ,ผศ.ดร. MBU66SUF0093.pdf
MBU66SUF0094 นางสาวหนึ่งฤทัย จันทร์สมมิตร MBU66SUF0094.pdf
MBU66SUF0095 พระครูสังฆรักษ์ ทวี อภโย, ผศ.ดร. MBU66SUF0095.pdf
MBU66SUF0096 พระครูสิริธรรมนิเทศ MBU66SUF0096.pdf
MBU66SUF0098 ผศ.ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์ MBU66SUF0098.pdf
MBU66SUF0099 นางสาวผกาทิพย์ รุ่งเรือง MBU66SUF0099.pdf
MBU66SUF0101 พระครูปลัดณฐกร ปฏิภาณเมธี MBU66SUF0101.pdf
MBU66SUF0102 ดร.จักรี ศรีจารุเมธีญาณ MBU66SUF0102.pdf
MBU66SUF0103 นายกานต์ ทิพย์สมบัติ MBU66SUF0103.pdf
MBU66SUF0104 อรทัย เขียวเทโพธิ์ MBU66SUF0104.pdf
MBU66SUF0105 พระอดิเรก อุชุจาโร (ณ นครพนม) MBU66SUF0105.pdf
MBU66SUF0106 จีรศักดิ์ สุวรรณ์ MBU66SUF0106.pdf
MBU66SUF0107 นายวชิระ ขุนรัตน์ MBU66SUF0107.pdf
MBU66SUF0108 นายธนกฤต เอี้ยวซิโป MBU66SUF0108.pdf
MBU66SUF0109 ปรียา เสาวพรรณ MBU66SUF0109.pdf
MBU66SUF0110 น.ส.เสาวณีย์ สายเพอ MBU66SUF0110.pdf
MBU66SUF0112 นางสาวพัชรพร กลโคกกรวด MBU66SUF0112.pdf
MBU66SUF0113 พระ วิชรญาณ วิสุทธิญาโณ (โม้แหยม) MBU66SUF0113.pdf
MBU66SUF0114 นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ MBU66SUF0114.pdf
MBU66SUF0116 พัชรีภรณ์ ขัดกันทะ MBU66SUF0116.pdf
MBU66SUF0117 นางสาวพรพรรณ รุ่งเรืองสิงห์ชาลี MBU66SUF0117.pdf
MBU66SUF0118 ณัฐธิดา สิริวัฒฑโน MBU66SUF0118.pdf
MBU66SUF0119 อิสรีย์ โพธิ์สีดา MBU66SUF0119.pdf
MBU66SUF0120 Sasipreeya Wiboonkul MBU66SUF0120.pdf
MBU66SUF0121 คัมภีรภาพ คงสำรวย MBU66SUF0121.pdf
MBU66SUF0122 นายประเสริฐ ชมพรมมา MBU66SUF0122.pdf
MBU66SUF0123 นายจตุพล สุวรรณราช MBU66SUF0123.pdf
MBU66SUF0124 นายศิริชัย คุ้มสุข MBU66SUF0124.pdf
MBU66SUF0125 พระมหานิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน, ดร. MBU66SUF0125.pdf
MBU66SUF0126 สามเณรณรงค์ธร รัตนแสงศร MBU66SUF0126.pdf
MBU66SUF0127 ดร.เอกชาตรี สุขเสน MBU66SUF0127.pdf
MBU66SUF0128 KUSUMA SRIWONGDI MBU66SUF0128.pdf
MBU66SUF0129 ธนชาติ ธนพิพัฒนกูล MBU66SUF0129.pdf
MBU66SUF0130 กุทัย หาระพันธ์ MBU66SUF0130.pdf
MBU66SUF0133 นายกิตติยานนท์ วรรณวงศ์ MBU66SUF0133.pdf
MBU66SUF0134 พระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก (ไร่สงวน) MBU66SUF0134.pdf
MBU66SUF0135 น.ส.ณิชารัตน์ แก้ววิลัย MBU66SUF0135.pdf
MBU66SUF0136 นายมนต์เทียน มนตราภิบูลย์ MBU66SUF0136.pdf
MBU66SUF0137 ผศ.ศักดิพงษ์ โสภาจร MBU66SUF0137.pdf
MBU66SUF0138 พระสมพร ฐิตธัมโม สูงรัง MBU66SUF0138.pdf
MBU66SUF0139 นางสาวปราณปริยา ผาสุตะ MBU66SUF0139.pdf
MBU66SUF0140 สามเณร กรกช ขนันเยี่ยม MBU66SUF0140.pdf
MBU66SUF0141 พระเชษฐา สุวณฺณปุตฺโต (ชมวัน) MBU66SUF0141.pdf
MBU66SUF0142 นายอานันท์ กรมน้อย MBU66SUF0142.pdf
MBU66SUF0143 พระปิยะพงษ์ คำผิว MBU66SUF0143.pdf
MBU66SUF0144 นางสาวศิริวรรณ จรรยาวงษ์ MBU66SUF0144.pdf
MBU66SUF0145 พระวีระชัย วีรชโย MBU66SUF0145.pdf
MBU66SUF0146 กลฺยาณธมฺโม / พระอาภากร ไชยคำมี MBU66SUF0146.pdf
MBU66SUF0147 พระ​มหา​วีร​ะ​ชาติ​ ป​ิ​ย​ว​ณ​ฺ​โณ, ดร. MBU66SUF0147.pdf
MBU66SUF0148 ผศ.ดร.ภาษิต สุขวรรณดี MBU66SUF0148.pdf
MBU66SUF0149 พระมหาเฮง วรวชิโร เศวตนารายณ์ MBU66SUF0149.pdf
MBU66SUF0150 ส.อ.ทศพร พยุงวงษ์ MBU66SUF0150.pdf
MBU66SUF0151 ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล MBU66SUF0151.pdf
MBU66SUF0152 นางสาวจิราภา พิมพลชาย MBU66SUF0152.pdf
MBU66SUF0153 พระสุรนาท ญาณสมฺปนฺโน (ถวิลการ) MBU66SUF0153.pdf
MBU66SUF0155 ลาทิชา สกลภัทรดิลก MBU66SUF0155.pdf
MBU66SUF0156 นางสาววรรณวิไล กิจสวัสดิ์ MBU66SUF0156.pdf
MBU66SUF0157 พระชาญชัย ชาครธมฺโม (สุขเจริญ) MBU66SUF0157.pdf
MBU66SUF0158 พรพินิต สูนตัน MBU66SUF0158.pdf
MBU66SUF0159 อดิศักดิ์ ภูมีเงิน MBU66SUF0159.pdf
MBU66SUF0160 พระมหาพงษ์พิสิฏฐ์ ฐานวโร MBU66SUF0160.pdf
MBU66SUF0161 พระอภิรักษ์ เพิ่มทรัพย์ ปภาโส MBU66SUF0161.pdf
MBU66SUF0162 ส.ท.ชนะชัย วิรุณพันธ์ MBU66SUF0162.pdf
MBU66SUF0163 ส.อ.ภายุรักษ์ นังตะลา MBU66SUF0163.pdf
MBU66SUF0164 นายเจริญ ทุนชัย MBU66SUF0164.pdf
MBU66SUF0165 ส.อ.อนุพล สุวรรณศรี MBU66SUF0165.pdf
MBU66SUF0166 นายอำนวย ธรรมกิจ MBU66SUF0166.pdf
MBU66SUF0167 นายสุทัศน์ อุ่นชัย MBU66SUF0167.pdf
MBU66SUF0168 น.ส.ทัณฑิกา เกตุสอาด MBU66SUF0168.pdf
MBU66SUF0169 นางสาวอมิสหวา คอนสิงห์ MBU66SUF0169.pdf
MBU66SUF0170 นายทินภัทร งาช้าง MBU66SUF0170.pdf
MBU66SUF0172 นางสาวศิริพร สิทธิศักดิ์ MBU66SUF0172.pdf
MBU66SUF0173 รังสิมันตุ์ ทองอยู่ MBU66SUF0173.pdf
MBU66SUF0174 ส.อ มรุเดช พลายด้วง MBU66SUF0174.pdf
MBU66SUF0175 สามเณร​ ภูว​นัย​ ไต​รธ​ิ​เลน​ MBU66SUF0175.pdf
MBU66SUF0176 ร.ต.วันเฉลิม โอ้โลม MBU66SUF0176.pdf
MBU66SUF0177 นายสมนึก เทศยงค์ MBU66SUF0177.pdf
MBU66SUF0178 จ.ส.ต.งามพงศ์ ชื่นนคร MBU66SUF0178.pdf
MBU66SUF0179 จักรพรรณ์ เซี่ยงเจ๊ว MBU66SUF0179.pdf
MBU66SUF0180 นางสาวสุพัตรา มาตรา MBU66SUF0180.pdf
MBU66SUF0181 ชาคริต เส็งหนองแบน MBU66SUF0181.pdf
MBU66SUF0182 ดร.วิญญู กินะเสน MBU66SUF0182.pdf
MBU66SUF0183 นายรัชพล พิณทอง MBU66SUF0183.pdf
MBU66SUF0184 สรวิทย์ แก้วจันทร์ MBU66SUF0184.pdf
MBU66SUF0185 สามเณรธวัชชัย ไชยมงคล MBU66SUF0185.pdf
MBU66SUF0186 สิบเอกณัฐนันท์ นุชโพธิ์ MBU66SUF0186.pdf
MBU66SUF0187 พระวิเชียร อธิปุญโญ (แสนศรี) MBU66SUF0187.pdf
MBU66SUF0188 นายสุทธิพงษ์ ธรรมจักร์ MBU66SUF0188.pdf
MBU66SUF0190 ดร. ฉัชศุภางค์ สารมาศ MBU66SUF0190.pdf
MBU66SUF0191 พระครูอรรถจริยานุวัตร,ดร. MBU66SUF0191.pdf
MBU66SUF0192 พระ นิรันดร์ วชิรญาโณ MBU66SUF0192.pdf
MBU66SUF0193 พระนิรันดร์ วงศ์ภา วชิรญาโณ MBU66SUF0193.pdf
MBU66SUF0194 พระมหาธนภัทร อภิชาโน (วชระเมธากุล) ดร. MBU66SUF0194.pdf
MBU66SUF0195 นายณัฐกานต์ บันจุน MBU66SUF0195.pdf
MBU66SUF0196 พระหุง MBU66SUF0196.pdf
MBU66SUF0197 บุญทวี ขวัญดี MBU66SUF0197.pdf
MBU66SUF0198 พระสิริวรา ภาคฉาย วณณฺคุตฺโต MBU66SUF0198.pdf
MBU66SUF0199 พระมหาพิมพ์​ล​ภัส​ ​ปญฺญา​ว​ชิ​โร​ นวด​โอ​โล​ MBU66SUF0199.pdf
MBU66SUF0201 Phra Suman karmaker MBU66SUF0201.pdf
MBU66SUF0202 จ.ส.อ. โชคชัย อยู่สีมารักษ์ MBU66SUF0202.pdf
MBU66SUF0203 ร้อยโท ชาญณรงค์ ทองสวี MBU66SUF0203.pdf
MBU66SUF0204 สามเณร อนตร บอรัว MBU66SUF0204.pdf
MBU66SUF0205 กิตฺติสกฺโก พระเกียรติศักดิ์ เงินสอาด MBU66SUF0205.pdf
MBU66SUF0206 นางสาวสาริน กล่อมอารมย์ MBU66SUF0206.pdf
MBU66SUF0207 ร้อยโท รัตนะ ช้างศรี MBU66SUF0207.pdf
MBU66SUF0208 ร้อยโท ชาญณณงค์ ทองสวี MBU66SUF0208.pdf
MBU66SUF0209 กิตติพัทธ์ นุราช MBU66SUF0209.pdf
MBU66SUF0210 นายมาโนช มาละการ MBU66SUF0210.pdf
MBU66SUF0211 นายสุเดชา เปลี่ยนอารมณ์ MBU66SUF0211.pdf
MBU66SUF0212 นางสาวธัญรดา เอมโอษฐ MBU66SUF0212.pdf
MBU66SUF0213 น.ส.รจนา สำเภา MBU66SUF0213.pdf
MBU66SUF0214 พระจิรกิตติ์ อธิจิตโต ศิริดุสิตาสกุล MBU66SUF0214.pdf
MBU66SUF0215 นายอานนท์ กำเนิด MBU66SUF0215.pdf
MBU66SUF0216 น.ส.ธมลวรรณ ธรรมโชติ MBU66SUF0216.pdf
MBU66SUF0217 พระโช ฐานวุฑฺโฒ MBU66SUF0217.pdf
MBU66SUF0218 นางสาวชนัดดา สิขัณฑกสมิต MBU66SUF0218.pdf
MBU66SUF0219 พระกิตติธัช สีที MBU66SUF0219.pdf
MBU66SUF0220 ขวัญใจ เจริญผล MBU66SUF0220.pdf
MBU66SUF0221 พ.อ.อ.สิทธิศักดิ์ โต๊ะงาม MBU66SUF0221.pdf
MBU66SUF0222 สิบตำรวจโท สหวัฒน์ เกศสุภาพงษ์ MBU66SUF0222.pdf
MBU66SUF0223 ส.ณ. พนมศักดิ์ นราเอี่ยม MBU66SUF0223.pdf
MBU66SUF0224 นายสุดใจ ภูกงลี MBU66SUF0224.pdf
MBU66SUF0225 พระอายน สรามอน MBU66SUF0225.pdf
MBU66SUF0226 อจ่อย ตาลุกดาร MBU66SUF0226.pdf
MBU66SUF0227 กฤติญา สวนพรหม MBU66SUF0227.pdf
MBU66SUF0228 นายมนตรี จันทร์อินทร์ MBU66SUF0228.pdf
MBU66SUF0229 จิรัฏฐ์ อิ่มทั่ว MBU66SUF0229.pdf
MBU66SUF0232 นางรัชณีย์ เจริญนนท์ MBU66SUF0232.pdf
MBU66SUF0233 ชยุต สวนพรหม MBU66SUF0233.pdf
MBU66SUF0234 นางสาวรสนันท์ ภาคน้อย MBU66SUF0234.pdf
MBU66SUF0235 นายอดิศร พรไชยา MBU66SUF0235.pdf
MBU66SUF0236 ร.ท.วณัฐสนันท์ มูลเมือง MBU66SUF0236.pdf
MBU66SUF0237 กฤตเมธ โปร่งเมืองไพร MBU66SUF0237.pdf
MBU66SUF0238 พระมหาวัชรินทร์ MBU66SUF0238.pdf
MBU66SUF0239 นาย ภูมิภัทร คำแสง MBU66SUF0239.pdf
MBU66SUF0240 ส.อ.สรศักดิ์ อิ่มอาบ MBU66SUF0240.pdf
MBU66SUF0241 นายวิทยา ระน้อมบำรุง MBU66SUF0241.pdf
MBU66SUF0242 พระมหาจตุพร โชติธมฺโม MBU66SUF0242.pdf
MBU66SUF0243 ส.ท. MBU66SUF0243.pdf
MBU66SUF0245 จ.อ รัชชานนท์ จันทร์ขจร MBU66SUF0245.pdf
MBU66SUF0246 นายธนพงษ์ ขาวพุ่ม MBU66SUF0246.pdf
MBU66SUF0247 น.ส.สุรินทร์ แสงหล้า MBU66SUF0247.pdf
MBU66SUF0248 พระปลัด​พงศ์​วุฒ​ป​ร​ะ​ส​มสุข​ MBU66SUF0248.pdf
MBU66SUF0249 อัษฎา ดวนสันเทียะ MBU66SUF0249.pdf
MBU66SUF0250 วีระพล พูลแพ่ง MBU66SUF0250.pdf
MBU66SUF0251 พระ โสภณ กิตติธโร แสนเมือง MBU66SUF0251.pdf
MBU66SUF0254 ส.อ.จุมกฎ โรจน์ทนงค์ MBU66SUF0254.pdf
MBU66SUF0255 นายสิทธิกร คล้ายวงษ์ MBU66SUF0255.pdf
MBU66SUF0256 นายวัศพล พลอยแสง MBU66SUF0256.pdf
MBU66SUF0257 นางสาวอริสรา เปี่ยมทองคำ MBU66SUF0257.pdf
MBU66SUF0258 นางสาวดวงนภา อนุดิลกไพศาล MBU66SUF0258.pdf
MBU66SUF0259 ณิชา สังข์ทอง MBU66SUF0259.pdf
MBU66SUF0260 นายณัฐวุฒิ สร้อยเพ็ชร์ MBU66SUF0260.pdf
MBU66SUF0262 พระปลัด สุรศักดิ์ ปุณฺณวุฑฺโฒ MBU66SUF0262.pdf
MBU66SUF0263 ปลื้ม วิวัฒน์วิทยาธร MBU66SUF0263.pdf
MBU66SUF0264 ปภาวิทญ์ เพ็ชรน้อย MBU66SUF0264.pdf
MBU66SUF0265 ส.ท.นิธิศ นงคราญ MBU66SUF0265.pdf
MBU66SUF0266 ดร.กรุณา มธุลาภรังสรรค์ MBU66SUF0266.pdf
MBU66SUF0267 พระมหาธีรักษ์ วณฺณธโร (วรรณฤมล) MBU66SUF0267.pdf
MBU66SUF0268 สิบโท อนุสรณ์ กิ่งสันเทียะ MBU66SUF0268.pdf
MBU66SUF0269 สนธยา เหล็งสุดใจ MBU66SUF0269.pdf
MBU66SUF0270 สามเณร สุรเชษฐ์ โคมขาว MBU66SUF0270.pdf
MBU66SUF0271 นายสรณ์สิริ หารินไสล MBU66SUF0271.pdf
MBU66SUF0272 พระ ปราโมทย์ สังเกตุ MBU66SUF0272.pdf
MBU66SUF0273 พระสีสะหวาด สีลเตโช (แก้วสายคำ) MBU66SUF0273.pdf
MBU66SUF0274 สามเณร กฤษฎา สีดา MBU66SUF0274.pdf
MBU66SUF0275 พระ ต้นตะกาน ธรรมโชโต (บุนสะหวัด) MBU66SUF0275.pdf
MBU66SUF0276 ไกรสิทธิ์ มั่งประเสริฐ MBU66SUF0276.pdf
MBU66SUF0277 นายสุธีย์ แทนหนู MBU66SUF0277.pdf
MBU66SUF0278 สำราญ ศรีคำมูล MBU66SUF0278.pdf
MBU66SUF0279 นางสาวรัติกาล บุณยานันต์ MBU66SUF0279.pdf
MBU66SUF0280 นางวาสนา ทาชา MBU66SUF0280.pdf
MBU66SUF0281 นางสาวอุไร เรืองดาว MBU66SUF0281.pdf
MBU66SUF0282 พระครูศรีปริยัติวิธาน,(แม้น คุปตรํสี/ทองวิจิตต์) MBU66SUF0282.pdf
MBU66SUF0284 จิรายุส สุวรรณรังษี MBU66SUF0284.pdf
MBU66SUF0285 นายปฏิภาณ หมวกมณี MBU66SUF0285.pdf
MBU66SUF0286 พรนภา พึ่งเทียน MBU66SUF0286.pdf
MBU66SUF0287 ส.อ.นัฐวุฒ พงษ์ศรี MBU66SUF0287.pdf
MBU66SUF0288 จ.ส.ท.สำฤทธิ์ คล้ายพันธ์ MBU66SUF0288.pdf
MBU66SUF0289 นายอาทิตย์​ เมียดสีนา MBU66SUF0289.pdf
MBU66SUF0290 อรรถพล จอมเกาะ MBU66SUF0290.pdf
MBU66SUF0291 นายวิวัฒน์ สุภาวาส MBU66SUF0291.pdf
MBU66SUF0292 ดร.ณฐอร เจือจันทร์ MBU66SUF0292.pdf
MBU66SUF0294 นางพฤหัสกัญยา บุญลบ MBU66SUF0294.pdf
MBU66SUF0295 ปองคุณ หุ่นลำภู MBU66SUF0295.pdf
MBU66SUF0296 ดร.สมเกียรติ วุฒิธรรมาภิวัฒน์ MBU66SUF0296.pdf
MBU66SUF0297 พระณัฐวุฒิ อภิปุญโญ (พันทะลี) MBU66SUF0297.pdf
MBU66SUF0298 นายเจษฎา วิไลวรรณ MBU66SUF0298.pdf
MBU66SUF0300 พระภาณุพงศ์ กาลวิบูลย์ MBU66SUF0300.pdf
MBU66SUF0301 นายวรพล เกตุสิทธิ์ MBU66SUF0301.pdf
MBU66SUF0302 นางสาวชลธิชา เเก่นเเก้ว MBU66SUF0302.pdf
MBU66SUF0304 จิตฺตธมฺโม กมลวิทย์ วนิชกุล MBU66SUF0304.pdf
MBU66SUF0305 สิบเอก​ เอกชัย​ ชื่นนคร MBU66SUF0305.pdf
MBU66SUF0306 ร.ท.ปริญ ศิริรักษ์ถากุล MBU66SUF0306.pdf
MBU66SUF0307 พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ จารย์คุณ MBU66SUF0307.pdf
MBU66SUF0308 Phra sumon priya shramon MBU66SUF0308.pdf
MBU66SUF0309 นายจิรพัฒน์ เผือแก้ว MBU66SUF0309.pdf
MBU66SUF0310 พระมหาอิดศักดิ์ คเวสโก (ฉีดอิ่ม) MBU66SUF0310.pdf
MBU66SUF0311 ผศ.ดร.ทิพมาศ เศวตวรโชติ MBU66SUF0311.pdf
MBU66SUF0312 พระปิยทัศน์ ปิยทสฺสโน (เต็มกระโทก) MBU66SUF0312.pdf
MBU66SUF0313 นางสาวปาลิดา​ ชำนาญ​เวช​ MBU66SUF0313.pdf
MBU66SUF0314 ดร.สิทธิพงษ์ สิทธิภัทรประภา MBU66SUF0314.pdf
MBU66SUF0315 นางสาวอคิราห์ โยธารักษ์ MBU66SUF0315.pdf
MBU66SUF0317 นายอัจฉริยะ ตุทา MBU66SUF0317.pdf
MBU66SUF0318 พระมหาไทยน้อย ญาณเมธี,ดร. MBU66SUF0318.pdf
MBU66SUF0319 นายภาควัฒ ปล้องสุวรรณ MBU66SUF0319.pdf
MBU66SUF0320 ผศ.ดร.ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี MBU66SUF0320.pdf
MBU66SUF0321 พระครูวิกรมธรรมธัช MBU66SUF0321.pdf
MBU66SUF0322 นายอดิศักดิ์ ทุมอนันต์ MBU66SUF0322.pdf
MBU66SUF0324 นางสาวจิราภรณ์ ชูชำนาญ MBU66SUF0324.pdf
MBU66SUF0325 นางสาวมัทวัน​ ไกรวงศ์ MBU66SUF0325.pdf
MBU66SUF0326 พระกฤตินัย สิริภทฺโท MBU66SUF0326.pdf
MBU66SUF0327 นางสาวปรรรณพัชญ์ จิตร์จำนงค์ MBU66SUF0327.pdf
MBU66SUF0328 พระ ภีรพงษ์ ภีรธมฺโม MBU66SUF0328.pdf
MBU66SUF0329 นางวิระยา พิมพ์พันธ์ MBU66SUF0329.pdf
MBU66SUF0330 พระศรีวิชัย ฐานากโร พนาอุดม MBU66SUF0330.pdf
MBU66SUF0331 นางสาวกฤษราภรณ์ จ้อยวงษ์ MBU66SUF0331.pdf
MBU66SUF0332 สามเณร สุเมธ วิวาสุข MBU66SUF0332.pdf
MBU66SUF0333 พระจาตุรงค์ อาจารสุโภ MBU66SUF0333.pdf
MBU66SUF0334 นายปรีชา คลัง​คำภา​ MBU66SUF0334.pdf
MBU66SUF0335 นายธาวิน ประทุมดวง MBU66SUF0335.pdf
MBU66SUF0336 นางสาวภัทรวดี สุทธสอน MBU66SUF0336.pdf
MBU66SUF0337 พระอรรถพล จารุวีวรรณ MBU66SUF0337.pdf
MBU66SUF0338 นายประเสริฐจำปีพรหม MBU66SUF0338.pdf
MBU66SUF0339 นายนรากร เรียงหา MBU66SUF0339.pdf
MBU66SUF0340 กนกกร วัฒนะ MBU66SUF0340.pdf
MBU66SUF0341 นางสาวปัทมา ดีกระจ่าง MBU66SUF0341.pdf
MBU66SUF0342 นายนิตินันท์ เปลื้อไทสงค์ MBU66SUF0342.pdf
MBU66SUF0343 สิบเอกภาสกร จิราภรณ์ MBU66SUF0343.pdf
MBU66SUF0344 นางสาวณัฐวดี สีระคาม MBU66SUF0344.pdf
MBU66SUF0345 นางสาววารุณี ผาสุโพธิ์ MBU66SUF0345.pdf
MBU66SUF0346 นาย​ปรีชา​ คลัง​คำภา​ MBU66SUF0346.pdf
MBU66SUF0347 นางสาวภาพิมล พลับนิ่ม MBU66SUF0347.pdf
MBU66SUF0348 นายพงษ์พิชิต แก้วเรือง MBU66SUF0348.pdf
MBU66SUF0349 ธีรศักดิ์ ทุมพงษ์ MBU66SUF0349.pdf
MBU66SUF0350 นางสาวปาริชาติ ยางมั่น MBU66SUF0350.pdf
MBU66SUF0351 นางสาวบุสดา สิทธิธรรม MBU66SUF0351.pdf
MBU66SUF0352 นางสาวนัฐพร เวฬุวัน MBU66SUF0352.pdf
MBU66SUF0353 พระนิราศ มหาปัญโญ (จันทร์ต้น) MBU66SUF0353.pdf
MBU66SUF0354 นายบัญชา พนาลี MBU66SUF0354.pdf
MBU66SUF0355 พระครูปลัด สุริยะ ชวนปญฺโญ, ดร. MBU66SUF0355.pdf
MBU66SUF0356 อลิษา เกิดสวรรค์ MBU66SUF0356.pdf
MBU66SUF0357 พระมหาอภิพงค์ ภูริวฑฺฒโน (คำหงษา) MBU66SUF0357.pdf
MBU66SUF0358 พระภาณุเดช อกฺกวณฺโณ (ขัวอั้ว) MBU66SUF0358.pdf
MBU66SUF0359 ผศ.เตชทัต ปักสังขาเนย์ MBU66SUF0359.pdf
MBU66SUF0360 นางสาวหทัยรัตน์ หล่มภูเขียว MBU66SUF0360.pdf
MBU66SUF0361 กฤตภาส์ บุตรโยจันโท MBU66SUF0361.pdf
MBU66SUF0362 นางสาววรัญญา บุตรวาปี MBU66SUF0362.pdf
MBU66SUF0363 นางสาวสิดาพร นาคเขียว MBU66SUF0363.pdf
MBU66SUF0364 นายกันตพงษ์ จุลราช MBU66SUF0364.pdf
MBU66SUF0365 นางสาวรัตนภรณ์ สิทธิมา MBU66SUF0365.pdf
MBU66SUF0366 นางสาวชนิตร์นันท์ วงษ์พรม MBU66SUF0366.pdf
MBU66SUF0367 อุทัย ขุมเหล็ก MBU66SUF0367.pdf
MBU66SUF0368 นางสาวสายชล โกสุมภ์ MBU66SUF0368.pdf
MBU66SUF0369 พระครูโพธิธรรมวุฒิ จีระพันธ์ ฐานวุฑฺโฒ MBU66SUF0369.pdf
MBU66SUF0370 พระมหาวัฒนา สุรจิตโต,ดร MBU66SUF0370.pdf
MBU66SUF0371 พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. MBU66SUF0371.pdf
MBU66SUF0372 ส.อ.ณธนกร พรมนิล MBU66SUF0372.pdf
MBU66SUF0373 พระอธิการอินทรภพ สีลเตโช/ปรางทอง MBU66SUF0373.pdf
MBU66SUF0374 นางสาวพรพิมล เพ็งประภา MBU66SUF0374.pdf
MBU66SUF0375 นายณัฐวุฒิ พรมจันทร์ MBU66SUF0375.pdf
MBU66SUF0376 อรปรียา พันธะบัวศรี MBU66SUF0376.pdf
MBU66SUF0377 พระสิทธิโชค ขนฺติพโล อินทร์เพชร MBU66SUF0377.pdf
MBU66SUF0378 นายทวีศักดิ์ ใครบุตร MBU66SUF0378.pdf
MBU66SUF0379 นายปรัตถกร สุขประเสริฐ MBU66SUF0379.pdf
MBU66SUF0380 บันทะชัย ภูพิมทอง MBU66SUF0380.pdf
MBU66SUF0381 พระมหาชัยวัฒน์ ชินวฑฺฒโน MBU66SUF0381.pdf
MBU66SUF0382 นายสุทธิพงษ์ โยธากุล MBU66SUF0382.pdf
MBU66SUF0383 อัจฉรา ไชยราช MBU66SUF0383.pdf
MBU66SUF0384 สุพัตรา​ สันติรุ่งโรจน์ MBU66SUF0384.pdf
MBU66SUF0385 มนัสพล เติมศิลป์กนก MBU66SUF0385.pdf
MBU66SUF0386 สามเณรจุลจักร เนียมแก้ว MBU66SUF0386.pdf
MBU66SUF0388 สามเณรวรพงษ์ มยุเรศสุวรรณ MBU66SUF0388.pdf
MBU66SUF0389 ฉัตรชัย หินกลาง MBU66SUF0389.pdf
MBU66SUF0390 พระครูวิศิษฐวีรโสภณ MBU66SUF0390.pdf
MBU66SUF0391 ลลิตา ขุนภูมี MBU66SUF0391.pdf
MBU66SUF0392 พระธนทรัพย์ วฑฺฒโน MBU66SUF0392.pdf
MBU66SUF0393 พระมหาคณิต อโนมปัญโญ หลักคำ MBU66SUF0393.pdf
MBU66SUF0394 นางสุภาวรรณ เชื้อโคกกรวด MBU66SUF0394.pdf
MBU66SUF0395 ดร.พรพิมล โพธิ์ชัยหล้า MBU66SUF0395.pdf
MBU66SUF0396 นายพลภัทร อภัยโส MBU66SUF0396.pdf
MBU66SUF0397 นางสาวหมี่ชุ มาเยอะ MBU66SUF0397.pdf
MBU66SUF0398 พระเทพวชิรวิมล, ดร. MBU66SUF0398.pdf
MBU66SUF0399 บุษบา โพนขุนทด MBU66SUF0399.pdf
MBU66SUF0400 เสาวนีย์ ศรีราชา MBU66SUF0400.pdf
MBU66SUF0401 พระมหาณรงฤทธ์ เตชปุญฺโญ MBU66SUF0401.pdf
MBU66SUF0402 พระชินวัฒน์ ศิวะนาถนุสรณ์ ชินปุตฺโต MBU66SUF0402.pdf
MBU66SUF0403 นางสาวณัฐกฤตา แก้วมณี MBU66SUF0403.pdf
MBU66SUF0404 จักรพันธ์ พั้วศรี MBU66SUF0404.pdf
MBU66SUF0405 สิบเอก ณธนกร พรมนิล MBU66SUF0405.pdf
MBU66SUF0406 ว่าที่ร้อยตรีอภิโชค รอดมณี MBU66SUF0406.pdf
MBU66SUF0408 สิบเอกสุทธิพงษ์ พรมเรียน MBU66SUF0408.pdf
MBU66SUF0410 นางสาวกนิษฐกานต์ วงศ์วัฒนาวิชา MBU66SUF0410.pdf
MBU66SUF0411 พระขวัญแก้ว กิตฺติโสภโณ MBU66SUF0411.pdf
MBU66SUF0413 สิบเอก ยศวริส ติ๊บบุญศรี MBU66SUF0413.pdf
MBU66SUF0414 นายกิตติศักดิ์ ขันงาม MBU66SUF0414.pdf
MBU66SUF0415 นางสาวกัลยรัตน์ หมู่หมื่นศรี MBU66SUF0415.pdf
MBU66SUF0416 นางสาววัชราภรณ์ ถาละคร MBU66SUF0416.pdf
MBU66SUF0417 นางศันสนีย์ คำมุงคุณ MBU66SUF0417.pdf
MBU66SUF0418 ส.อ. นิติธร พีรพชรกุล MBU66SUF0418.pdf
MBU66SUF0419 นางรุ่งอรุณ เกิดแสงรัตน์ MBU66SUF0419.pdf
MBU66SUF0420 นางสุภัสสรา อาชา MBU66SUF0420.pdf
MBU66SUF0421 นริสรา หอมจันทร์โต MBU66SUF0421.pdf
MBU66SUF0422 สิบเอก พศณ เกษทอง MBU66SUF0422.pdf
MBU66SUF0423 นายพงศร มีวาสนา MBU66SUF0423.pdf
MBU66SUF0424 นายธนากร พรมศิลา MBU66SUF0424.pdf
MBU66SUF0425 นายยชุรเวท หงส์สิริ MBU66SUF0425.pdf
MBU66SUF0426 สุวดี สมบูรณ์ผล MBU66SUF0426.pdf
MBU66SUF0427 นายชัยณรงค์ พรมสมบัติ MBU66SUF0427.pdf
MBU66SUF0428 นายธีรยุทธ จันทร์ราช MBU66SUF0428.pdf
MBU66SUF0429 ส.ณ. ตะวัน พรอนุลี MBU66SUF0429.pdf
MBU66SUF0430 นายหาญ เถาตาจันทร์ MBU66SUF0430.pdf
MBU66SUF0431 สามเณร ศตวรรษ ศรีพุทธา MBU66SUF0431.pdf
MBU66SUF0432 พระมหาณัฐพงษ์ มูลเมือง MBU66SUF0432.pdf
MBU66SUF0433 นางสาวจันจิรา ชาตะวงษ์ MBU66SUF0433.pdf
MBU66SUF0434 อารียา ทุมสวัสดิ์ MBU66SUF0434.pdf
MBU66SUF0435 นางสาวชลธิชา หารมา MBU66SUF0435.pdf
MBU66SUF0436 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีหนารถ MBU66SUF0436.pdf
MBU66SUF0437 สามเณร ธนพัทธ์ ภู่พงษ์ MBU66SUF0437.pdf
MBU66SUF0438 พระมหาบุญประสิทธิ์ นาถปุญฺโญ (การัตน์) MBU66SUF0438.pdf
MBU66SUF0439 นางสาวกัลยารัตน์ สิงวร MBU66SUF0439.pdf
MBU66SUF0440 นางสาวอริยา ชัยเนตร MBU66SUF0440.pdf
MBU66SUF0441 นายวรพัทธ์ เกียรติรัมย์ MBU66SUF0441.pdf
MBU66SUF0442 พระรุ่งตะวัน สิริวณฺโณ MBU66SUF0442.pdf
MBU66SUF0443 พระณัฐพล สิทธิพโร (บัวบาลบุตร) MBU66SUF0443.pdf
MBU66SUF0444 พระมหาบุญยืน ชยธมฺโม MBU66SUF0444.pdf
MBU66SUF0445 สุจิตรา เหล่าม่วง MBU66SUF0445.pdf
MBU66SUF0447 นางสาวณัฏฐ์วรินท์ โมราเจริญ MBU66SUF0447.pdf
MBU66SUF0448 สามเณรนันทการณ์ นิราช MBU66SUF0448.pdf
MBU66SUF0449 นางสาววรรณภา สุริยันต์ MBU66SUF0449.pdf
MBU66SUF0450 นายเจษฎา ปัญญาประสิทธิ์ MBU66SUF0450.pdf
MBU66SUF0451 ภูเบศ การสมสิน MBU66SUF0451.pdf
MBU66SUF0453 นางสาวบูแล มาเยอะ MBU66SUF0453.pdf
MBU66SUF0455 นางสาวทิตติยา มั่นดี MBU66SUF0455.pdf
MBU66SUF0456 ราชันย์ แจ้งสว่าง MBU66SUF0456.pdf
MBU66SUF0457 อัจฉราพร เการัมย์ MBU66SUF0457.pdf
MBU66SUF0458 ธนวังโส MBU66SUF0458.pdf
MBU66SUF0459 นายธนกฤต ธนถาวรสถิต MBU66SUF0459.pdf
MBU66SUF0460 ธีระเดช วงศ์สุวัฒน์ MBU66SUF0460.pdf
MBU66SUF0461 สามเณร สิรวิชญ์ เปาะสะเกตุ MBU66SUF0461.pdf
MBU66SUF0462 นางสาวขนิษฐา บุญยะศรี MBU66SUF0462.pdf
MBU66SUF0463 สิริยากร นานลืม MBU66SUF0463.pdf
MBU66SUF0464 จ่าสิบตรี สุพจน์ กั้วมาลา MBU66SUF0464.pdf
MBU66SUF0465 จุฬามณี ไชยคุณ MBU66SUF0465.pdf
MBU66SUF0466 สุนันทา รูปขันท์ MBU66SUF0466.pdf
MBU66SUF0467 ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ เหลื่อมแก้ว MBU66SUF0467.pdf
MBU66SUF0468 สามเณรสรรเพชญ แหนะควา MBU66SUF0468.pdf
MBU66SUF0469 ธีระชัย หาหริ่ง MBU66SUF0469.pdf
MBU66SUF0470 นางสาวกนกพร ยาสาไชย MBU66SUF0470.pdf
MBU66SUF0471 สุจินดา ศรีเงิน MBU66SUF0471.pdf
MBU66SUF0472 นานกิตติพงษ์ คำเบ้า MBU66SUF0472.pdf
MBU66SUF0474 น.ส.สุธินี แก้วดวงดี MBU66SUF0474.pdf
MBU66SUF0475 นางสาวอรพรรณ พิลาธรรม MBU66SUF0475.pdf
MBU66SUF0476 นางสาวยุพารัตน์ สุวรรณสน MBU66SUF0476.pdf
MBU66SUF0477 ถิรวรรณ สายสุริยา MBU66SUF0477.pdf
MBU66SUF0478 นางสาวธีมาพร สิทธิ MBU66SUF0478.pdf
MBU66SUF0479 นายธเนศวร กุลศรี MBU66SUF0479.pdf
MBU66SUF0480 ธีระวัฒน์ ปัญญาดี MBU66SUF0480.pdf
MBU66SUF0481 กฤษนัย คงยืน MBU66SUF0481.pdf
MBU66SUF0482 จ่าสิบโทรณกร อุทรักษ์ MBU66SUF0482.pdf
MBU66SUF0483 นางสาวเจนจิราพร ดอนประฐม MBU66SUF0483.pdf
MBU66SUF0485 นางสาวจันทกร คำมะนิตร MBU66SUF0485.pdf
MBU66SUF0486 พระกฤษณ กิตฺติธโร (สุขรี่) MBU66SUF0486.pdf
MBU66SUF0487 สามเณร มานพ เขียวศรี MBU66SUF0487.pdf
MBU66SUF0488 Pawit Kumkrong MBU66SUF0488.pdf
MBU66SUF0489 ศรัณย์ภัทร เเก้วนนท์ MBU66SUF0489.pdf
MBU66SUF0490 นายธวัชชัย ม้ามณี MBU66SUF0490.pdf
MBU66SUF0491 พระอัสดากร อตฺถจาโร MBU66SUF0491.pdf
MBU66SUF0492 จ.ส.ท.ณพัชร อรรถวงศ์กุล MBU66SUF0492.pdf
MBU66SUF0493 พระรามเธือง MBU66SUF0493.pdf
MBU66SUF0494 นายมนตรี วิชัยวงษ์ MBU66SUF0494.pdf
MBU66SUF0495 นายอนุสรณ์ ธนูศิลป์ MBU66SUF0495.pdf
MBU66SUF0496 พระมหานพพร อภิพนฺโธ MBU66SUF0496.pdf
MBU66SUF0497 นางประทิน อุปนันท์ MBU66SUF0497.pdf
MBU66SUF0498 นางสาวมยุรี พันธ์อยู่ MBU66SUF0498.pdf
MBU66SUF0499 นายศรากร ต้อมคำ MBU66SUF0499.pdf
MBU66SUF0501 นางสาวเบญจวรรณ บุญสนอง MBU66SUF0501.pdf
MBU66SUF0502 พระมหามนตรี อธิการกันทร MBU66SUF0502.pdf
MBU66SUF0503 ว่าที่ร้อยตรีสอาด ภูนาสรณ์ MBU66SUF0503.pdf
MBU66SUF0504 พระครูวินัยธรวุฒิชัย ชยวุฑฺโฒ (เพ็ชรทองมา),ดร. MBU66SUF0504.pdf
MBU66SUF0505 นางปราริฉัตร แย้มนวล MBU66SUF0505.pdf
MBU66SUF0506 นายอภิสิทธิ์ เอี่ยมสูงเนิน MBU66SUF0506.pdf
MBU66SUF0507 พระวุฒิกร สุขวฑฺฒโก MBU66SUF0507.pdf
MBU66SUF0508 ผศ.ดร.เกศริน มนูญผล MBU66SUF0508.pdf
MBU66SUF0509 พระกวิน โสภณมโน (กำแพงศิริชัย) MBU66SUF0509.pdf
MBU66SUF0510 พระมหา​พง​ษ์เทพ​ ปภากโร​ ล้อ​ประเสริฐ​ MBU66SUF0510.pdf
MBU66SUF0511 เนณิตา เมฆเสน MBU66SUF0511.pdf
MBU66SUF0512 นางสาวขัตติญา เฉลิมสัตย์ MBU66SUF0512.pdf
MBU66SUF0514 ภัสราภรณ์ นวลวัฒน์ MBU66SUF0514.pdf
MBU66SUF0515 นางสาวสุภัตรา คงคลัง MBU66SUF0515.pdf
MBU66SUF0516 พระคมปาว วรวํโส MBU66SUF0516.pdf
MBU66SUF0518 พระครูคีรีเขตสิทธิการ(สิทธิศักดิ์ สิทธิปญฺโญ ชัยณรงค์) MBU66SUF0518.pdf
MBU66SUF0520 สุภัทรา มาตรจรัสเพชร MBU66SUF0520.pdf
MBU66SUF0521 นางสาวกฤติญาภรณ์ สรสันต์ MBU66SUF0521.pdf
MBU66SUF0522 ว่าที่ร.ต.ชรินทร์ คงชาติ MBU66SUF0522.pdf
MBU66SUF0523 นางสาวรพีภรณ์ แพทย์ไชโย MBU66SUF0523.pdf
MBU66SUF0524 จ.ส.ท.พุทธพร ทองโคตร MBU66SUF0524.pdf
MBU66SUF0525 ส.ท. ธนพงค์ วินทะไชย MBU66SUF0525.pdf
MBU66SUF0526 นางสาวชลธิชา พระจรสมบัติ MBU66SUF0526.pdf
MBU66SUF0527 รัชนี วิไลเพชรรัตน MBU66SUF0527.pdf
MBU66SUF0530 นายสนิท วงปล้อมหิรัญ MBU66SUF0530.pdf
MBU66SUF0531 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล MBU66SUF0531.pdf
MBU66SUF0532 พระ โสภณ แสนเมือง (กิตติธโร) MBU66SUF0532.pdf
MBU66SUF0534 Dhammachoto / Ton Bounsavath MBU66SUF0534.pdf
MBU66SUF0535 วัชรพงศ์ วงษ์บุญธรรม MBU66SUF0535.pdf
MBU66SUF0537 ณัฏฐ์ชัยภูษิต ศรีมาลี MBU66SUF0537.pdf
MBU66SUF0538 นางสาวกาญจนาวดี ไชยสงค์ MBU66SUF0538.pdf
MBU66SUF0539 พิชาญ ณ พัทลุง MBU66SUF0539.pdf
MBU66SUF0541 ว่าที่ ร.ต.ทศพล ทองอรุณ MBU66SUF0541.pdf
MBU66SUF0542 นายชาญพัฒน์ ขำขัน MBU66SUF0542.pdf
MBU66SUF0543 นางสาวเกษราภรณ์ จ้อยวงษ์ MBU66SUF0543.pdf
MBU66SUF0544 พระมหาวิชาญ กนฺตสีโล,ดร. MBU66SUF0544.pdf
MBU66SUF0545 พระครูปลัดสิริมงคล ถิรญาโณ MBU66SUF0545.pdf
MBU66SUF0546 สุกฤษฎิ์ เสมานู MBU66SUF0546.pdf
MBU66SUF0547 นางจิตรา อุนจะนำ MBU66SUF0547.pdf
MBU66SUF0548 พระสิทธิศักดิ์ สุทฺธิจาโค MBU66SUF0548.pdf
MBU66SUF0549 พระสกุล ธมฺมรโต (ภูแลศรี) MBU66SUF0549.pdf
MBU66SUF0550 พระครูสิริเมธากร MBU66SUF0550.pdf
MBU66SUF0551 นางสาวทิวาพร รักพงษ์ MBU66SUF0551.pdf
MBU66SUF0552 พระศุภวัฒน์ สุขวฑฺฒโน (เกตุกระทึก) MBU66SUF0552.pdf
MBU66SUF0554 อาคม อุโคตร MBU66SUF0554.pdf
MBU66SUF0555 นายสุนันท์ รินทะจักร์ MBU66SUF0555.pdf
MBU66SUF0557 นายพงษ์พัฒน์ เหมราช MBU66SUF0557.pdf
MBU66SUF0558 Nang San Morn Leng MBU66SUF0558.pdf
MBU66SUF0559 พระครูปลัดจักรพล สิริธโร MBU66SUF0559.pdf
MBU66SUF0560 นางสาวสุดารัตน์ วงค์คำ MBU66SUF0560.pdf
MBU66SUF0563 นาง สมพร จันทา MBU66SUF0563.pdf
MBU66SUF0564 แม่ชี​ดา​หลา​ กิติ​สุริยะ​ MBU66SUF0564.pdf
MBU66SUF0565 สุกัญญา สีสัน MBU66SUF0565.pdf
MBU66SUF0566 สิบโท พชรพล ทวีกุล MBU66SUF0566.pdf
MBU66SUF0567 ร้อยโท เอกลักษณ์ มิกทา MBU66SUF0567.pdf
MBU66SUF0569 นายธีรภัทร นพนิยม MBU66SUF0569.pdf
MBU66SUF0570 นางพรณิภา ฤาเดช MBU66SUF0570.pdf
MBU66SUF0571 ส.อ.สรายุทธ เต้นปักษี MBU66SUF0571.pdf
MBU66SUF0572 ดร.บัณฑิกา จารุมา MBU66SUF0572.pdf
MBU66SUF0573 รัตนพล กุดนอก MBU66SUF0573.pdf
MBU66SUF0574 พระมหาณัฐพล ปัญญาสาโร MBU66SUF0574.pdf
MBU66SUF0575 นางสาวสุชัญญา แซ่ลิ้ม MBU66SUF0575.pdf
MBU66SUF0576 พระอนุรักษ์ อนุรกฺขิโต (รัฐธรรม), ดร. MBU66SUF0576.pdf
MBU66SUF0577 Nan Seng Fa MBU66SUF0577.pdf
MBU66SUF0578 Seokham lemvanh MBU66SUF0578.pdf
MBU66SUF0580 NGIN MO PHOUNG MBU66SUF0580.pdf
MBU66SUF0581 ระวีพร อาจภักดี MBU66SUF0581.pdf
MBU66SUF0582 นายพัรพัฒน์ รัตนเศรณี MBU66SUF0582.pdf
MBU66SUF0583 อุทัย ภูคดหิน MBU66SUF0583.pdf
MBU66SUF0584 จ.อ.อรรถกร โพคาศรี MBU66SUF0584.pdf
MBU66SUF0585 Nang Hlaing Hom MBU66SUF0585.pdf
MBU66SUF0586 พระครูปลัด ทองใบ สุปภาโส MBU66SUF0586.pdf
MBU66SUF0587 ส.อ.ฐิติศักดิ์ คนตรง MBU66SUF0587.pdf
MBU66SUF0588 นางสาวปาณิฌา แดงผจญ MBU66SUF0588.pdf
MBU66SUF0590 สิบเอก ฐิติศักดิ์ คนตรง MBU66SUF0590.pdf
MBU66SUF0591 แม่ชีภัคภร วีระบรรณ MBU66SUF0591.pdf
MBU66SUF0593 NANG HSENG ZINT MBU66SUF0593.pdf
MBU66SUF0594 ส.อ.ชาญณรงค์ นาชัยภูมิ MBU66SUF0594.pdf
MBU66SUF0595 นางอรสิริลภัสร์ เศรษฐบุปผา MBU66SUF0595.pdf
MBU66SUF0596 ราชรักษ์ ศรีเรือง MBU66SUF0596.pdf
MBU66SUF0597 นางลำพึง ยอดรัก MBU66SUF0597.pdf
MBU66SUF0598 Nang Ay Mo MBU66SUF0598.pdf
MBU66SUF0599 วิไลวรรณ วิลัยพร MBU66SUF0599.pdf
MBU66SUF0600 ส.อ.อนุวัฒน์​ หุ้นกลาง MBU66SUF0600.pdf
MBU66SUF0601 นายสุรินทร์ แก้วบุตรดี MBU66SUF0601.pdf
MBU66SUF0603 สุมาตรา ส่อนนารา MBU66SUF0603.pdf
MBU66SUF0604 นายราเชน ชาวสวน เลขที่ 3 MBU66SUF0604.pdf
MBU66SUF0605 ดร.มนตรี รอดแก้ว MBU66SUF0605.pdf
MBU66SUF0606 นางสาวรภิวัน มณีกรกานต์ MBU66SUF0606.pdf
MBU66SUF0607 Nang Mwe Ngin Hom MBU66SUF0607.pdf
MBU66SUF0608 Nang Sein Kham Oo (Smiling) MBU66SUF0608.pdf
MBU66SUF0609 เกียรติศักดิ์ ชัยยะพิมพ์ MBU66SUF0609.pdf
MBU66SUF0610 นางสาววารุณี ศรีเจริญ MBU66SUF0610.pdf
MBU66SUF0611 นางสาวปิยะนุช แสนเมืองแก้ว MBU66SUF0611.pdf
MBU66SUF0612 NANG Yea Num Kham MBU66SUF0612.pdf
MBU66SUF0615 Nang Seng Noon MBU66SUF0615.pdf
MBU66SUF0616 Nang Hom Leng (Jane) MBU66SUF0616.pdf
MBU66SUF0617 น.ส.ชวนฝัน วัดสูงเนิน MBU66SUF0617.pdf
MBU66SUF0618 พระมหาเมธา สุธีรปญฺโญ (โสลา) MBU66SUF0618.pdf
MBU66SUF0619 Nang Lao Kham MBU66SUF0619.pdf
MBU66SUF0620 Nang Ying lao MBU66SUF0620.pdf
MBU66SUF0622 นางจริยา สุวรรณศรี MBU66SUF0622.pdf
MBU66SUF0624 ทัฬหภัณฑ์ ยินดี MBU66SUF0624.pdf
MBU66SUF0625 Ven.ANNAVICH ANGCHAN MBU66SUF0625.pdf
MBU66SUF0626 พระสมุห์อมรเทพ อมรธมฺโม/บุตรน้อย MBU66SUF0626.pdf
MBU66SUF0628 จ่าสิบเอก ศตพล ธปนวัฒน์มงคล MBU66SUF0628.pdf
MBU66SUF0629 นางสาวสุภาวดี ยนจอหอ MBU66SUF0629.pdf
MBU66SUF0630 ดร.จำนง กมลศิลป์ MBU66SUF0630.pdf
MBU66SUF0631 Nang Hseng Moun MBU66SUF0631.pdf
MBU66SUF0632 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สุวรรณภูมา MBU66SUF0632.pdf
MBU66SUF0633 นายบรรจง สุมังคะเศษ MBU66SUF0633.pdf
MBU66SUF0634 นายปัทวี สิงมณี MBU66SUF0634.pdf
MBU66SUF0636 นางสาววิจิตรา ศรีอุทมาร MBU66SUF0636.pdf
MBU66SUF0637 นางสาวอทิตยา แก้วพิลา MBU66SUF0637.pdf
MBU66SUF0638 นายอิศเรศ จิณฤทธิ์ MBU66SUF0638.pdf
MBU66SUF0639 Nang Moe Moe Aye MBU66SUF0639.pdf
MBU66SUF0640 นางสาวลักคณา ชุ่มศรี MBU66SUF0640.pdf
MBU66SUF0641 NANG NOON MO MBU66SUF0641.pdf
MBU66SUF0642 NANG PHYO NAY CHI OO MBU66SUF0642.pdf
MBU66SUF0643 ศักดินนท์ โคตรก็่ำ MBU66SUF0643.pdf
MBU66SUF0644 Nang Hseng Kham MBU66SUF0644.pdf
MBU66SUF0645 Nang Htwe Oo MBU66SUF0645.pdf
MBU66SUF0646 สุรวีร์ เจริญการ MBU66SUF0646.pdf
MBU66SUF0647 นายอภิเษก ภูมิเขตร MBU66SUF0647.pdf
MBU66SUF0648 ดร.บุญเพ็ง สิทธิวงษา MBU66SUF0648.pdf
MBU66SUF0649 นางสาวธนัญญา ปาสี MBU66SUF0649.pdf
MBU66SUF0650 นายพงศกร มีชัยเจริญวงศ์ MBU66SUF0650.pdf
MBU66SUF0651 นายคมฉันท์ เดชจรุณ MBU66SUF0651.pdf
MBU66SUF0652 Nang April Moe MBU66SUF0652.pdf
MBU66SUF0653 นพธีรา หวลมานพ MBU66SUF0653.pdf
MBU66SUF0654 Nang Aom Saing (Earic) MBU66SUF0654.pdf
MBU66SUF0655 น.ส.พลอยชมพู ศรีสอาด MBU66SUF0655.pdf
MBU66SUF0656 นางสาวชุติมา คมขำ MBU66SUF0656.pdf
MBU66SUF0657 ชลวัฒน์ กิมซัว MBU66SUF0657.pdf
MBU66SUF0658 พระมหาจิรายุทธ อธิปญฺโญ (พลพุทธา) MBU66SUF0658.pdf
MBU66SUF0659 Nang Hseng Aye MBU66SUF0659.pdf
MBU66SUF0660 ส.อ. ธีรติ ศรีทำมา MBU66SUF0660.pdf
MBU66SUF0661 Nang Eaint Kham MBU66SUF0661.pdf
MBU66SUF0662 Nang Zarn Nguen MBU66SUF0662.pdf
MBU66SUF0663 Nan Hom Hlaing MBU66SUF0663.pdf
MBU66SUF0664 จ.ส.อ.เริงชัย เบิกบาน MBU66SUF0664.pdf
MBU66SUF0666 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. MBU66SUF0666.pdf
MBU66SUF0667 นางสาวศันสนีย์ ของเลิศ MBU66SUF0667.pdf
MBU66SUF0668 นายจตุภัทร นามวิเศษ MBU66SUF0668.pdf
MBU66SUF0669 Nang Oam Seng Khay MBU66SUF0669.pdf
MBU66SUF0670 บัณฑิต ทิพย์พนาพันธุ์ MBU66SUF0670.pdf
MBU66SUF0671 นายไชยพร สมานมิตร MBU66SUF0671.pdf
MBU66SUF0672 Seng Gwan Saing MBU66SUF0672.pdf
MBU66SUF0673 ดร.อาทิตย์ แสงเฉวก MBU66SUF0673.pdf
MBU66SUF0674 อนัญญา บัวบาล MBU66SUF0674.pdf
MBU66SUF0675 สามเณร ทรงยศ ดีจันทร์ MBU66SUF0675.pdf
MBU66SUF0676 นางนันทนา บุญอินทร์ MBU66SUF0676.pdf
MBU66SUF0677 พระณัชพล กิตฺติปญฺโญ MBU66SUF0677.pdf
MBU66SUF0678 ส.ณ ศุภลักษณ์ พลเหลา MBU66SUF0678.pdf
MBU66SUF0679 นางสาวเกษวรินทร์ ทานกระโทก MBU66SUF0679.pdf
MBU66SUF0680 นางสาวพรสุดา สมบูรณ์ MBU66SUF0680.pdf
MBU66SUF0681 นายวิเชียร พลหาญ MBU66SUF0681.pdf
MBU66SUF0682 นายธนโชติ จำปาขันธ์ MBU66SUF0682.pdf
MBU66SUF0683 ประศาล โยมเรือง MBU66SUF0683.pdf
MBU66SUF0684 นางสาวทวีวัฒน์ ทองเงิน MBU66SUF0684.pdf
MBU66SUF0685 นางสาวจันทร์เพ็ญ บุญเรือง MBU66SUF0685.pdf
MBU66SUF0686 สามเณรมนัสชัย วิชาธร MBU66SUF0686.pdf
MBU66SUF0687 นายศุภสิทธิ์ ลินทมาตย์ MBU66SUF0687.pdf
MBU66SUF0688 นางสาวอรนิภา ศรีประดับไพร MBU66SUF0688.pdf
MBU66SUF0689 นายเศรษฐรงค์ นพรัตน์จิรกุล MBU66SUF0689.pdf
MBU66SUF0690 นายสุริยนต์ เดชชมภู MBU66SUF0690.pdf
MBU66SUF0691 นางสยุมพร ชีพไธสง MBU66SUF0691.pdf
MBU66SUF0692 นางอรุณรัตน์ เพชรกอง MBU66SUF0692.pdf
MBU66SUF0693 จุทาทิพย์ ชัยวิจิตร MBU66SUF0693.pdf
MBU66SUF0694 นายภมร เกษร MBU66SUF0694.pdf
MBU66SUF0695 ผศ.ดร.จิราภรณ์ ผันสว่าง MBU66SUF0695.pdf
MBU66SUF0696 พระอมรเทพ อภิปาโล (เสือโคร่ง) MBU66SUF0696.pdf
MBU66SUF0697 พระอภิสิทธิ์ อภิวณฺโณ MBU66SUF0697.pdf
MBU66SUF0698 นางสาวประณิตา จันทรประพันธ์ MBU66SUF0698.pdf
MBU66SUF0699 กิตติยา คุณารักษ์ MBU66SUF0699.pdf
MBU66SUF0700 นางสาวอมร เอื้อกิจ MBU66SUF0700.pdf
MBU66SUF0701 สิบเอก วิสุทธิเทพ เสนามาตย์ MBU66SUF0701.pdf
MBU66SUF0702 นางสาวนุชรี วงค์ชมภู MBU66SUF0702.pdf
MBU66SUF0703 ประพันธ์ พบูประภาพ MBU66SUF0703.pdf
MBU66SUF0704 ดร.วงศ์ชนก จำเริญสาร MBU66SUF0704.pdf
MBU66SUF0705 นางสาวนัฐติยา ตีบสิงห์ MBU66SUF0705.pdf
MBU66SUF0706 นางสาวเบญญาภา เพิ่มบุญ MBU66SUF0706.pdf
MBU66SUF0707 นายบัญชา ธรรมบุตร MBU66SUF0707.pdf
MBU66SUF0708 ดร.สุภาพร บัวช่วย MBU66SUF0708.pdf
MBU66SUF0709 นางสาวแสงโยง MBU66SUF0709.pdf
MBU66SUF0710 Nang Yein Mwe Phaung MBU66SUF0710.pdf
MBU66SUF0711 พระมหา​ชวน ​ชวน​ปัญโญ​ MBU66SUF0711.pdf
MBU66SUF0712 Anup Barua MBU66SUF0712.pdf
MBU66SUF0713 จิราพร คนหาญ MBU66SUF0713.pdf
MBU66SUF0714 นางสาวชัญย์ธิชา พาละพล MBU66SUF0714.pdf
MBU66SUF0715 นายชัยวิทย์ ประเสริฐสุข MBU66SUF0715.pdf
MBU66SUF0718 นางสาวทิพยาภรณ์ ศรีชมภู MBU66SUF0718.pdf
MBU66SUF0719 สุภธิดา แสงทอง MBU66SUF0719.pdf
MBU66SUF0720 ขวัญแก้ว เจียมา MBU66SUF0720.pdf
MBU66SUF0721 สามเณรเสกสรรค์ มั่นจิต MBU66SUF0721.pdf
MBU66SUF0722 นายธนยศ โสภากัน MBU66SUF0722.pdf
MBU66SUF0723 พศิน แตงจวง MBU66SUF0723.pdf
MBU66SUF0724 ศิริขวัญ ง้าวไข่น้ำ MBU66SUF0724.pdf
MBU66SUF0725 นางสาวเขมิกา สุขคีรีไพร MBU66SUF0725.pdf
MBU66SUF0727 นายพรชัย อินทร์ตาโคตร MBU66SUF0727.pdf
MBU66SUF0728 อธจิตฺโต/พระณอภิพัฒณ์ กุลโพนเมือง MBU66SUF0728.pdf
MBU66SUF0729 จิระพงษ์ ปลื้มมะลัง MBU66SUF0729.pdf
MBU66SUF0730 นายบุญส่ง ถิ่นน้อย MBU66SUF0730.pdf
MBU66SUF0731 ปิยะนุช สีฮาด MBU66SUF0731.pdf
MBU66SUF0733 พระครูโอภาสปัญญาวรคุณ MBU66SUF0733.pdf
MBU66SUF0734 สุชาติ สุชาโต ขำดี MBU66SUF0734.pdf
MBU66SUF0735 พ.ต.อ.อมรชัย ลีลาขตรจิตร MBU66SUF0735.pdf
MBU66SUF0736 พระครูพิศาลบุญญากร กตปุญโญ สมบูญบัติ MBU66SUF0736.pdf
MBU66SUF0737 นางสาวชฏาภรณ์ รุ่งแสงสายัณห์ MBU66SUF0737.pdf
MBU66SUF0738 พระสุด อนาลโย สุขประเสริฐ MBU66SUF0738.pdf
MBU66SUF0739 พระครูวินัยธรวชิรวิทย์ อาทิจฺโจ (สุโรพันธุ์) MBU66SUF0739.pdf
MBU66SUF0740 Tonmoy chowdhury MBU66SUF0740.pdf
MBU66SUF0741 นายทิตย์ณรงค์ มณีวัฒน์ MBU66SUF0741.pdf
MBU66SUF0742 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนัย ลามคำ MBU66SUF0742.pdf
MBU66SUF0743 พระแสน อริโย (ยอดสิงห์) MBU66SUF0743.pdf
MBU66SUF0744 พระอธิการ พันธ์ จนฺทโชโต (สุขแสวง) MBU66SUF0744.pdf
MBU66SUF0746 พระกิจภิพัฒน์ กิจสาโร (ตราชู) MBU66SUF0746.pdf
MBU66SUF0747 นายวัชรากรณ์ วัชรสิทธิ์ MBU66SUF0747.pdf
MBU66SUF0748 นางสาวสมสมัย จันทร์ลัภ MBU66SUF0748.pdf
MBU66SUF0749 ขวัญฤดี หูเขียว MBU66SUF0749.pdf
MBU66SUF0750 พระอาทิตย์​อา​ทิต​สุวณ​โณ​หอม​สง่า​ MBU66SUF0750.pdf
MBU66SUF0751 นางสาวนภัสรัญช์ เอี่ยมสุวรรณ์ MBU66SUF0751.pdf
MBU66SUF0752 นางสาวทวีกาญจน์ จั้งวีระพรพงศ์ MBU66SUF0752.pdf
MBU66SUF0753 พ.ต.ท.หญิง วนิดา อบมา MBU66SUF0753.pdf
MBU66SUF0754 พระวิวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน (พรมหลง) MBU66SUF0754.pdf
MBU66SUF0755 พระวรโชติ สจฺจวโร (เดือนขาว) MBU66SUF0755.pdf
MBU66SUF0756 นางสาวพิมพ์โศภิษฐ์ สดเอี่ยม MBU66SUF0756.pdf
MBU66SUF0757 นางสาวปรัชญาภรณ์ วรรณพฤกษ์ MBU66SUF0757.pdf
MBU66SUF0758 นายปรวัฒน์ ตาแก้ว MBU66SUF0758.pdf
MBU66SUF0759 นางสาวเปรมณิช พูลผล MBU66SUF0759.pdf
MBU66SUF0761 วรรณวิษา พรพรมราช MBU66SUF0761.pdf
MBU66SUF0762 ร.ต อ.หญิง ธมลณัฏฐ์ พายจะโป๊ะ MBU66SUF0762.pdf
MBU66SUF0764 นางสาวภัณฑิรา สารพัน MBU66SUF0764.pdf
MBU66SUF0765 นายวิษณุ ศักดาเดชเรืองศรี MBU66SUF0765.pdf
MBU66SUF0766 น.ส.ภัทรวดี บุตรหนองแวง MBU66SUF0766.pdf
MBU66SUF0767 สิบเอก พรชัย สุวรรณวงค์ MBU66SUF0767.pdf
MBU66SUF0768 นายวิษณ์ศรัชฏ์ อัศวรรธโสภณ MBU66SUF0768.pdf
MBU66SUF0769 นางสาวสุมณฑา อมรพิมล MBU66SUF0769.pdf
MBU66SUF0770 นางสาวอมรรัตน์ พรมอินทร์ MBU66SUF0770.pdf
MBU66SUF0771 นางสาวเสาวลักษณ์ เพียวอยู่ MBU66SUF0771.pdf
MBU66SUF0774 นางสุจิตรา อภัยวงศ์ MBU66SUF0774.pdf
MBU66SUF0775 เขมินทรา ตันธิกุล MBU66SUF0775.pdf
MBU66SUF0776 นางสาววิภา จันทะมอญ MBU66SUF0776.pdf
MBU66SUF0777 นายศานิต ลอยแก้ว MBU66SUF0777.pdf
MBU66SUF0778 ภูริปญฺโญ พระมหาสุริยา สวนสำราญ MBU66SUF0778.pdf
MBU66SUF0779 นริศรา มณีโชติ MBU66SUF0779.pdf
MBU66SUF0780 นายณัฐวุฒิ พาหุรักษ์ MBU66SUF0780.pdf
MBU66SUF0781 พระมหาชัยชนะ พุทธิเมธี, ดร. MBU66SUF0781.pdf
MBU66SUF0782 จ.ส.อ.ปัญญา แสงขันธ์ MBU66SUF0782.pdf
MBU66SUF0783 อนันต์ คงแกะ MBU66SUF0783.pdf
MBU66SUF0785 นายมิตร เขาน้อย MBU66SUF0785.pdf
MBU66SUF0786 นายยุทธนา นำโน MBU66SUF0786.pdf
MBU66SUF0787 นางสาวสุจิตรา สาโดด MBU66SUF0787.pdf
MBU66SUF0788 นางสาวมาณิกา พวงลำใย MBU66SUF0788.pdf
MBU66SUF0789 นนทวัฒน์ ทุมชาติ MBU66SUF0789.pdf
MBU66SUF0790 นางสาวพรไพรินทร์ พรมหาคำ MBU66SUF0790.pdf
MBU66SUF0791 พระใบฎีกาสมศักดิ์ นาถสีโล MBU66SUF0791.pdf
MBU66SUF0793 ดร.ปิยะสุดา เพชราเวช MBU66SUF0793.pdf
MBU66SUF0794 นางสาววาสนา อดิศัยศักดิ์สกุล MBU66SUF0794.pdf
MBU66SUF0795 สิรินทร์ชญา ปรุงนา MBU66SUF0795.pdf
MBU66SUF0796 นางสาวภษมน วงษ์ป้อม MBU66SUF0796.pdf
MBU66SUF0797 ดาบตำรวจวิเชียร โพธิ์ทอง MBU66SUF0797.pdf
MBU66SUF0798 นางสาวลลิตา กิ่งเนตร MBU66SUF0798.pdf
MBU66SUF0799 นายประเสริฐ กายทวน MBU66SUF0799.pdf
MBU66SUF0800 วุฒิคุณ ไชยแสง MBU66SUF0800.pdf
MBU66SUF0801 พระพงษ์ศักดิ์ ฐิติญาโณ (ประจักโก) MBU66SUF0801.pdf
MBU66SUF0802 นางสายชล โพธิ์ร่มเย็น MBU66SUF0802.pdf
MBU66SUF0803 พระกิตติสารสุธี MBU66SUF0803.pdf
MBU66SUF0805 นายอนุชาติ แก้วมาลา MBU66SUF0805.pdf
MBU66SUF0806 นายวีระยุทธ อาจหาญ MBU66SUF0806.pdf
MBU66SUF0807 นางทองฤทธิ์ พันธะไชย MBU66SUF0807.pdf
MBU66SUF0808 นางมยุเรศ มัชฌิโม MBU66SUF0808.pdf
MBU66SUF0809 นางสาวกนกวรรณ แสงงาม MBU66SUF0809.pdf
MBU66SUF0810 นายพุทธศาสน์ นูสีหา MBU66SUF0810.pdf
MBU66SUF0811 พ.ต.ต.หญิง สาลินี นวลบุญ MBU66SUF0811.pdf
MBU66SUF0812 นาย​ ติ​ณณ์​ อินท​โสฬส​ MBU66SUF0812.pdf
MBU66SUF0813 นางสาวบุปผา​ชาติ​ ร​ช​ต​ธ​ี​ร​ภิญโญ​ MBU66SUF0813.pdf
MBU66SUF0814 ร.ต.อ.หญิง ณัฏยา วงษ์ลุน MBU66SUF0814.pdf
MBU66SUF0815 นายจิณณะ บุตรท้าว MBU66SUF0815.pdf
MBU66SUF0816 นางเกษร ดิษฐเจริญ MBU66SUF0816.pdf
MBU66SUF0817 นางสาวธารทิพย์ โวแสง MBU66SUF0817.pdf
MBU66SUF0818 นางสาวพัชนี ภาระพงษ์ MBU66SUF0818.pdf
MBU66SUF0819 นางธัญญรัตน์ วงศ์เวียง MBU66SUF0819.pdf
MBU66SUF0820 นายวิชานนท์ พัวพันธ์ MBU66SUF0820.pdf
MBU66SUF0821 Grace Ibrahim MBU66SUF0821.pdf
MBU66SUF0822 นายประยูร โพธิ์ไชยรัตน์ MBU66SUF0822.pdf
MBU66SUF0823 แม่ชีณัฏฐ์ภรณ์ กุลสุริยะ MBU66SUF0823.pdf
MBU66SUF0824 นางสาวธัญชนก อินทแพทย์ MBU66SUF0824.pdf
MBU66SUF0825 พระธวัชชัย (จารุธมฺโม) ใจกว้าง MBU66SUF0825.pdf
MBU66SUF0826 ขวํญชัย อริยพฤกษ์ MBU66SUF0826.pdf
MBU66SUF0827 นายจักรกฤษ บุญอนันต์ MBU66SUF0827.pdf
MBU66SUF0828 วัชรพงษ์ โสภาจร MBU66SUF0828.pdf
MBU66SUF0829 นางสาวจิรนันท์ นกเขา MBU66SUF0829.pdf
MBU66SUF0830 นายมานพ คำหวาน MBU66SUF0830.pdf
MBU66SUF0831 นางสาวจุฑามาศ เทพทอง MBU66SUF0831.pdf
MBU66SUF0832 นายณัฐวุฒิ มากสุริย์วงศ์ MBU66SUF0832.pdf
MBU66SUF0834 นางน้ำแวว เอี่ยมสุวรรณ์ MBU66SUF0834.pdf
MBU66SUF0836 สิบเอกภัทรพงศ์ นิโลบล MBU66SUF0836.pdf
MBU66SUF0837 นางสาวธัญลักษณ์ ทองปรุง MBU66SUF0837.pdf
MBU66SUF0840 น.ส.ณัฏฐกมล บัวเงิน MBU66SUF0840.pdf
MBU66SUF0841 ธนาพงษ์ ถี่ถ้วน MBU66SUF0841.pdf
MBU66SUF0842 นายศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน MBU66SUF0842.pdf
MBU66SUF0843 พระครูใบฎีกาณัฐกิต มหิสฺสโร (อนุรักษ์​ตระกูล)​ MBU66SUF0843.pdf
MBU66SUF0844 ดร.กฤตสุชิน พลเสน MBU66SUF0844.pdf
MBU66SUF0845 สุเชษฐ สุนทรมนูกิจ MBU66SUF0845.pdf
MBU66SUF0846 นายจักรพันธ์ บุญสนอง MBU66SUF0846.pdf
MBU66SUF0847 อาจารย์ ดร.กฤตาภรณ์ ทะราษี MBU66SUF0847.pdf
MBU66SUF0848 อาทิตย์ อินทรภักดี MBU66SUF0848.pdf
MBU66SUF0849 นายธีมากร ตาลปึก MBU66SUF0849.pdf
MBU66SUF0850 พระครูสุภัทรสีลโสภณ MBU66SUF0850.pdf
MBU66SUF0851 นางสาวบุศรา สุวรรณไตรย์ MBU66SUF0851.pdf
MBU66SUF0852 นายกิตติคุณ เชื้อสุจริต MBU66SUF0852.pdf
MBU66SUF0853 นายสุชาติ ทรัพย์สำริด MBU66SUF0853.pdf
MBU66SUF0854 พระอนันต์ อภินนฺโท,ดร MBU66SUF0854.pdf
MBU66SUF0855 นายสมยศ จันทร์นิฤทัย MBU66SUF0855.pdf
MBU66SUF0856 กัญญารัตน์ เล่าศิลาวัฒน์ MBU66SUF0856.pdf
MBU66SUF0857 พระครูปลัด ธวัช รกฺขิตสทฺโธ (รอดเจริญ) MBU66SUF0857.pdf
MBU66SUF0858 ดร.ประเวช วะทาแก้ว MBU66SUF0858.pdf
MBU66SUF0859 แม่ชีรัศมี บานเย็น MBU66SUF0859.pdf
MBU66SUF0860 ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ MBU66SUF0860.pdf
MBU66SUF0861 นายวิชัย สระแก้ว MBU66SUF0861.pdf
MBU66SUF0863 ชลธิชา คันธบุปผา MBU66SUF0863.pdf
MBU66SUF0864 นางสาวศิริพร วงษ์เรือง MBU66SUF0864.pdf
MBU66SUF0865 นางสาวเดือนเพ็ญ แสนโพธิ์ MBU66SUF0865.pdf
MBU66SUF0866 นางสาวพิมภัสสร เด็ดขาด MBU66SUF0866.pdf
MBU66SUF0867 นางจันทร์ฉาย แก้วชาติ MBU66SUF0867.pdf
MBU66SUF0868 นางสุพัตรา พันธ์ดารา MBU66SUF0868.pdf
MBU66SUF0869 นางรุ่งทิพย์ พิมพ์สว่าง MBU66SUF0869.pdf
MBU66SUF0870 ยุรัตน์ดา สุขไชย MBU66SUF0870.pdf
MBU66SUF0871 พระครูสุตพัฒนาภรณ์ ทองหุ้น MBU66SUF0871.pdf
MBU66SUF0872 สามเณร อธิวัฒน์ เพิ่มสกุล MBU66SUF0872.pdf
MBU66SUF0875 พระปลัดศักดิ์สิทธิ์ คุณทองคำ MBU66SUF0875.pdf
MBU66SUF0877 นางสาวพัชรินทร์ พันธุ์พาณิชย์ MBU66SUF0877.pdf
MBU66SUF0878 พระธีรพัฒน์ ญาณคุตฺโต MBU66SUF0878.pdf
MBU66SUF0879 ร.ต.อ.หญิง วรินทร์ แสงสุวรรณ MBU66SUF0879.pdf
MBU66SUF0880 นางสุจิตรา เค้าแคน MBU66SUF0880.pdf
MBU66SUF0881 จ.ส.ต.ยอดชาย ทองเพ็ชร MBU66SUF0881.pdf
MBU66SUF0882 เมธินี เครื่องพาที MBU66SUF0882.pdf
MBU66SUF0883 นางสาวมัทนา เฉลยทัศน์ MBU66SUF0883.pdf
MBU66SUF0884 นางสาวกุสุมาวดี เกตุหิรัญ MBU66SUF0884.pdf
MBU66SUF0885 นภาภัทร ศิริพันธ์ MBU66SUF0885.pdf
MBU66SUF0886 พระจิระศักดิ์ กนฺตสีโล MBU66SUF0886.pdf
MBU66SUF0887 พระสมบูรณ์ จนฺทปญฺโญ (ศรีนาวา) MBU66SUF0887.pdf
MBU66SUF0888 นางประภัสสร อุดมไพร MBU66SUF0888.pdf
MBU66SUF0889 นางสาวสิริยากร ทวนท้าว MBU66SUF0889.pdf
MBU66SUF0890 พระปลัดไพโรจน์ อตุโล MBU66SUF0890.pdf
MBU66SUF0891 Nang Kein Kham MBU66SUF0891.pdf
MBU66SUF0892 ปริญญา ตรีธัญญา MBU66SUF0892.pdf
MBU66SUF0893 นาย​พิทักษ์ชัย จันทร์​สม​วงษ์​ MBU66SUF0893.pdf
MBU66SUF0894 แม่ชีจิดาภา ศรีสุข MBU66SUF0894.pdf
MBU66SUF0895 นายประกอบกิจ พัชรสกุลเกียรติ MBU66SUF0895.pdf
MBU66SUF0897 ญาณิศา แก้วภา MBU66SUF0897.pdf
MBU66SUF0898 สามเณรสิทธิโชค เพตะกร MBU66SUF0898.pdf
MBU66SUF0899 กมลทิพย์ อรุณจิตต์ MBU66SUF0899.pdf
MBU66SUF0901 นายพงศธร อภิรักษ์มณีกุล MBU66SUF0901.pdf
MBU66SUF0902 นางสาวศิริวรรณ เสาทอง MBU66SUF0902.pdf
MBU66SUF0903 สุนิสา โคตรโมลี MBU66SUF0903.pdf
MBU66SUF0904 ชัญญา แพนไธสง MBU66SUF0904.pdf
MBU66SUF0905 ญาติกา ประทุม MBU66SUF0905.pdf
MBU66SUF0906 แม่ชีเนตรนภา สุทธิรัตน์, ดร. MBU66SUF0906.pdf
MBU66SUF0907 นางสาววิไลลักษณ์ ส่งาเพชร MBU66SUF0907.pdf
MBU66SUF0908 พระทัศนพงษ์ กิตฺติวุฑฺโฒ (จันทร์ศิริ) MBU66SUF0908.pdf
MBU66SUF0909 น้ำฝน มั่นประกอบ MBU66SUF0909.pdf
MBU66SUF0910 นางสาวประณิตตา ชาญศิริ MBU66SUF0910.pdf
MBU66SUF0911 แม่ชีนุชจรี จันทร์ประเสริฐ MBU66SUF0911.pdf
MBU66SUF0913 ดร.วีรนุช พรมจักร์ MBU66SUF0913.pdf
MBU66SUF0915 นางสาวปาริชาต อักษรเงิน MBU66SUF0915.pdf
MBU66SUF0916 นางสาวพัทยา อาจเดช MBU66SUF0916.pdf
MBU66SUF0917 นางสาววรรณี ช่วยจันทร์ MBU66SUF0917.pdf
MBU66SUF0918 จ.ส.อ.ชัยพฤกษ์ มะกรูดอินทร์ MBU66SUF0918.pdf
MBU66SUF0919 สามเณรเสรีรัตน์ เพ็ชรทองขาว MBU66SUF0919.pdf
MBU66SUF0920 นายภูรินันท์ สมทรัพย์ MBU66SUF0920.pdf
MBU66SUF0921 ชลันธร ชุมประมาณ MBU66SUF0921.pdf
MBU66SUF0922 นายธีระพงษ์ พิมวานันท์ MBU66SUF0922.pdf
MBU66SUF0923 นางสาวอมรรัตน์ ขุนทองจันทร์ MBU66SUF0923.pdf
MBU66SUF0924 นางสาวชบาทิพย์ มูเซอ MBU66SUF0924.pdf
MBU66SUF0925 นายกฤษณ์ สุขวิบูลย์ MBU66SUF0925.pdf
MBU66SUF0926 นายปิยพงศ์ กรงแก้ว MBU66SUF0926.pdf
MBU66SUF0927 นางสาวนิวาริน เตโช MBU66SUF0927.pdf
MBU66SUF0928 พระธีระ ฐานทินฺโน(พันธ์สุภา) MBU66SUF0928.pdf
MBU66SUF0929 นางสาวกนกวรรณ ชุมนุมวรรณ์ MBU66SUF0929.pdf
MBU66SUF0930 กชกร เหล่ามูล MBU66SUF0930.pdf
MBU66SUF0931 พระพลากร แฝงสีดา MBU66SUF0931.pdf
MBU66SUF0933 นายวทัญญู น้ำคำ MBU66SUF0933.pdf
MBU66SUF0934 นางสาวรุ่งอรุณ ฉิมสำโรง MBU66SUF0934.pdf
MBU66SUF0935 นายณพมิตร อภิษฎารัตน์ MBU66SUF0935.pdf
MBU66SUF0936 ญาณิศา หมื่นรินทร์ MBU66SUF0936.pdf
MBU66SUF0937 เอมอร กันสุวรรณ MBU66SUF0937.pdf
MBU66SUF0938 นางสาวกัญญารัตน์ เขียวสระคู MBU66SUF0938.pdf
MBU66SUF0939 นัฐรินีย์. ปวงประชัง MBU66SUF0939.pdf
MBU66SUF0940 นางสาวอรชพร​ ทิมเกิด MBU66SUF0940.pdf
MBU66SUF0941 นายสุรสิงห์ แจ่มใส MBU66SUF0941.pdf
MBU66SUF0942 นางสาวอรวรรยา กาลกาลน์ MBU66SUF0942.pdf
MBU66SUF0943 ดร.สุรชัย พุดชู MBU66SUF0943.pdf
MBU66SUF0944 นายปฏิภาณ ฤาไพบูลย์ MBU66SUF0944.pdf
MBU66SUF0945 นายศรฤดี พุทธศรี MBU66SUF0945.pdf
MBU66SUF0946 นายสุพัฒน์ ไชยคช MBU66SUF0946.pdf
MBU66SUF0947 นายสุกิจ มลสวัสดิ์ MBU66SUF0947.pdf
MBU66SUF0948 นางศิริพร ศรีสม MBU66SUF0948.pdf
MBU66SUF0949 นางสาวกรรณิการ์ ชนะกุล MBU66SUF0949.pdf
MBU66SUF0950 พระมหาชัยวัฒน์ ชยธมฺโม MBU66SUF0950.pdf
MBU66SUF0951 พระครูวินัยธร สัญชัย ญาณวีโร, ผศ.ดร. MBU66SUF0951.pdf
MBU66SUF0952 วิภาวดี ชาตาพุทธิสวรรค์ MBU66SUF0952.pdf
MBU66SUF0953 นันท์นภัส สกุณา MBU66SUF0953.pdf
MBU66SUF0954 นายวิทยา ไชยปันดิ MBU66SUF0954.pdf
MBU66SUF0955 ณัฐพนธ์ ก้งเม้ง MBU66SUF0955.pdf
MBU66SUF0956 นายธนภัทร ชุมทอง MBU66SUF0956.pdf
MBU66SUF0957 นายสันติ ทองแก้วเกิด MBU66SUF0957.pdf
MBU66SUF0958 นายวัชราวุฒิ ทำไว MBU66SUF0958.pdf
MBU66SUF0959 ดี.อารดา ฉิมมากูร MBU66SUF0959.pdf
MBU66SUF0960 นางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร์ MBU66SUF0960.pdf
MBU66SUF0961 สามเณร ปรมัตถ์ สุวรรณสาร MBU66SUF0961.pdf
MBU66SUF0962 นายอิสระ หลวงจินา MBU66SUF0962.pdf
MBU66SUF0963 นางสาวชื่นกมล กุลวงษ์ MBU66SUF0963.pdf
MBU66SUF0965 นายปริญญา วงศ์ขัติย์ MBU66SUF0965.pdf
MBU66SUF0966 ชนัญชิดา ละลอบ MBU66SUF0966.pdf
MBU66SUF0967 พระครูกันตชัยสิทธิ์ (ศิริชัย แสงคำ) MBU66SUF0967.pdf
MBU66SUF0968 ก้าวสิริ รามศิริ MBU66SUF0968.pdf
MBU66SUF0969 พระณัฐพล ณฏฺพโล MBU66SUF0969.pdf
MBU66SUF0970 นายพรหมมินทร์ บุตรทรัพย์ MBU66SUF0970.pdf
MBU66SUF0971 นางสาวเพชรี พันบัว MBU66SUF0971.pdf
MBU66SUF0972 นางสาววนาลี พุ่มไพรวัลย์ MBU66SUF0972.pdf
MBU66SUF0973 พีร์ธารา เสาศิริ MBU66SUF0973.pdf
MBU66SUF0974 ส.ต.อ.วัชรากร กัมปนาวราวรรณ MBU66SUF0974.pdf
MBU66SUF0975 นายสุพัฒน์ ศรีกงพาน MBU66SUF0975.pdf
MBU66SUF0976 ธนัชพร กุลสุวรรณ MBU66SUF0976.pdf
MBU66SUF0977 นางสาวอรปรียา อินทอง MBU66SUF0977.pdf
MBU66SUF0978 นางสาวสุภัคจีรา นารายนะคามิน MBU66SUF0978.pdf
MBU66SUF0979 อรพิณ ส่อนชัย MBU66SUF0979.pdf
MBU66SUF0980 ปทุมรัตน์ ทองมี MBU66SUF0980.pdf
MBU66SUF0981 นางสาวอรอนงค์ ศิริ MBU66SUF0981.pdf
MBU66SUF0982 ชโยดม สร้อยเพชร MBU66SUF0982.pdf
MBU66SUF0983 นางสาวพิมพ์พร หอมสุดใจ MBU66SUF0983.pdf
MBU66SUF0984 นางสาวกานต์ธิดา นะธี MBU66SUF0984.pdf
MBU66SUF0985 นางสาวอาทิตยา ปันมุ่ง MBU66SUF0985.pdf
MBU66SUF0986 นางสาวจันทร์ณิภา ไชยภูมิ MBU66SUF0986.pdf
MBU66SUF0987 นางสาวสุทธินี ณ พัทลุง MBU66SUF0987.pdf
MBU66SUF0989 นางสาวนิติยา คำพันธ์ MBU66SUF0989.pdf
MBU66SUF0990 พระครูธรรมธร วรวุฒิ จิตฺตญาโณ/สุวรรณจู MBU66SUF0990.pdf
MBU66SUF0992 นางสาว สุจิตรา บุตรโยจันโท MBU66SUF0992.pdf
MBU66SUF0993 พระภาคภูมิ ปภสฺสรจิตฺโต MBU66SUF0993.pdf
MBU66SUF0994 นายณัฐพล ปาลพันธุ์ MBU66SUF0994.pdf
MBU66SUF0995 นายบุญมา ประภาพันธ์ MBU66SUF0995.pdf
MBU66SUF0996 จารุภา รอดเทภัย MBU66SUF0996.pdf
MBU66SUF0997 นางสาววนิดา เเวงวรรณ์ MBU66SUF0997.pdf
MBU66SUF0998 นายณัฐกิตติ์ ชำนาญสิงห์ MBU66SUF0998.pdf
MBU66SUF0999 นางสาวศิริพร ชมสินทรัพย์ MBU66SUF0999.pdf
MBU66SUF1000 นางสาวจิราพร นิลาพันธ์ MBU66SUF1000.pdf
MBU66SUF1001 นางสาวกมลชนก โกละกะ MBU66SUF1001.pdf
MBU66SUF1002 น.ส.เสาวลักษณ์ หมายคอย MBU66SUF1002.pdf
MBU66SUF1003 นายปรเมธ ศรีภิญโย MBU66SUF1003.pdf
MBU66SUF1004 พระศรีวิชัย ฐานากโร MBU66SUF1004.pdf
MBU66SUF1005 ศิวพร บำรุง MBU66SUF1005.pdf
MBU66SUF1006 อริศรา บุญคำ MBU66SUF1006.pdf
MBU66SUF1007 พระสุทธิรัตน์ ฐานิสฺสโร(สำราญสม) MBU66SUF1007.pdf
MBU66SUF1008 นางสาวมณีรัตน์ นามฮุง MBU66SUF1008.pdf
MBU66SUF1009 ภัศรา หมารัตน์ MBU66SUF1009.pdf
MBU66SUF1010 พระครูสุนทรวินัยรส, ดร. MBU66SUF1010.pdf
MBU66SUF1012 นางสาวอุไร ปัญญาแสง MBU66SUF1012.pdf
MBU66SUF1013 พระธนภณ ขนฺติธโร MBU66SUF1013.pdf
MBU66SUF1014 พระอัครเดช อคฺคธมฺโม MBU66SUF1014.pdf
MBU66SUF1015 พระภัทรสิน ชยธมฺโม (กุมวาปี) MBU66SUF1015.pdf
MBU66SUF1016 พระครูปริยัติกิตติวิมล, ดร. MBU66SUF1016.pdf
MBU66SUF1017 นางสาวจุรี สายจันเจียม MBU66SUF1017.pdf
MBU66SUF1018 นางสาวพิมลรัตน์ ปิยมาตย์ MBU66SUF1018.pdf
MBU66SUF1019 มัสรี ประมงค์ MBU66SUF1019.pdf
MBU66SUF1020 น.ส.ธีระรัตน์ อารมย์ MBU66SUF1020.pdf
MBU66SUF1021 ส.ณ .ชัชวาลย์ คำอาจ MBU66SUF1021.pdf
MBU66SUF1022 นายพรอำนาจ เอียดเขานุ้ย MBU66SUF1022.pdf
MBU66SUF1023 นายจตุพร เอกวิลัย MBU66SUF1023.pdf
MBU66SUF1024 พระมหาใจสิงห์ สิริธมฺโม (เถื่อนศรี), ดร. MBU66SUF1024.pdf
MBU66SUF1025 พระมหาใจสิงห์ สิริธมฺโม (เถื่อนศรี) , ดร. MBU66SUF1025.pdf
MBU66SUF1026 พระเอกรินทร์ อมโร MBU66SUF1026.pdf
MBU66SUF1028 พระ ธีรภัทร ฐานกโร (ทองทะวัย) MBU66SUF1028.pdf
MBU66SUF1029 ส.ต.ท.พงษ์พันธ์ เป็งด้วง MBU66SUF1029.pdf
MBU66SUF1030 นายธนัท ประสงค์คุณ MBU66SUF1030.pdf
MBU66SUF1031 นางสาวอธิชา เอี่ยมวิลัย MBU66SUF1031.pdf
MBU66SUF1032 พระครูสมุห์ธนโชติ จิรธมฺโม, ดร. MBU66SUF1032.pdf
MBU66SUF1033 สทฺธาโภ พระ พยับ เกษร. มจร.ส่วนกลาง. MBU66SUF1033.pdf
MBU66SUF1034 พระครูวินัยธร เจริญ ทนฺตจิตฺโต,ดร. MBU66SUF1034.pdf
MBU66SUF1035 นายเกริกชัย ส้มเขียวหวาน MBU66SUF1035.pdf
MBU66SUF1036 นายทองเปลือง อภัยวงศ์ MBU66SUF1036.pdf
MBU66SUF1037 จ่าสิบเอกยิ่งพงษ์ ชูกลิ่น MBU66SUF1037.pdf
MBU66SUF1038 พันจ่าเอกเอกวัฒน์ ซึมกระโทก MBU66SUF1038.pdf
MBU66SUF1039 สามเณร วรเทพ สารินจา MBU66SUF1039.pdf
MBU66SUF1040 นางสาวเมธานี หาญตระกูลรุ่ง MBU66SUF1040.pdf
MBU66SUF1041 สามเณรชัยวุฒิ สิงขรอภิรักษ์ MBU66SUF1041.pdf
MBU66SUF1042 น.ส.จิรัชญา บวดไธสง MBU66SUF1042.pdf
MBU66SUF1043 นางณิชาพร อัศวโชควิเศษ MBU66SUF1043.pdf
MBU66SUF1044 พระครูสุวัฒนธรรมาภรณ์ MBU66SUF1044.pdf
MBU66SUF1045 วทัญญู ภูครองนา MBU66SUF1045.pdf
MBU66SUF1046 จิณณวัตร แทนพันธ์ MBU66SUF1046.pdf
MBU66SUF1047 นางศิรดา ประพฤติ MBU66SUF1047.pdf
MBU66SUF1048 ธนโชติ ชาญศรี MBU66SUF1048.pdf
MBU66SUF1050 กนกวรรณ กิ้มสงวน MBU66SUF1050.pdf
MBU66SUF1051 อุเทน วัฒนกิจ MBU66SUF1051.pdf
MBU66SUF1052 นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง MBU66SUF1052.pdf
MBU66SUF1054 นายปรีดา นวลรักษา MBU66SUF1054.pdf
MBU66SUF1055 พระมหาวิรุธ วิโรจโน, ผศ.ดร. MBU66SUF1055.pdf
MBU66SUF1056 พระผณินทร จิตฺตานุปสฺสี (วรวิมุตติ) MBU66SUF1056.pdf
MBU66SUF1057 นายชริน สิทธิสังข์ MBU66SUF1057.pdf
MBU66SUF1058 ส.ณ ธวัชชัย เต่าคำ MBU66SUF1058.pdf
MBU66SUF1059 นางสาววานุ – MBU66SUF1059.pdf
MBU66SUF1060 นางอนันต์ คงจันทึก MBU66SUF1060.pdf
MBU66SUF1061 นางสาววัลลภา ใจมิภักดิ์ MBU66SUF1061.pdf
MBU66SUF1062 นายภาคิน สุขทรัพย์ MBU66SUF1062.pdf
MBU66SUF1063 นายภิเษก​ ด้วงสูงเนิน MBU66SUF1063.pdf
MBU66SUF1064 พระพิมพา ถาวโร MBU66SUF1064.pdf
MBU66SUF1065 พระศรีรัชมงคลบัณฑิต,รศ.ดร. MBU66SUF1065.pdf
MBU66SUF1066 นางสาวซูซู MBU66SUF1066.pdf
MBU66SUF1067 ส.อ.เกียรติศักดิ์ ประทุมเกษร MBU66SUF1067.pdf
MBU66SUF1070 นางสาวเครือวัลย์ เซ็นจะบก MBU66SUF1070.pdf
MBU66SUF1071 นายพีรพงศ์ สุวรรณโน MBU66SUF1071.pdf
MBU66SUF1072 อาจารย์ ดร.ภานุวัฒน์ กิตติกรวรานนท์ รัตนพิมลพลแสน MBU66SUF1072.pdf
MBU66SUF1073 อาจารย์ ดร.วชิรวิชญ์ อิทธิธนาศุภวิชญ์ MBU66SUF1073.pdf
MBU66SUF1075 กัญญาณัฐ ทะพลอยหนุน MBU66SUF1075.pdf
MBU66SUF1076 เฉลิมพงษ์ สังข์ปล้อง MBU66SUF1076.pdf
MBU66SUF1077 พระมหาสุบิน ปัญญาวโร MBU66SUF1077.pdf
MBU66SUF1078 นางสาวชนิสรา ปานสีทอง MBU66SUF1078.pdf
MBU66SUF1080 ธรรมศักดิ์ ไชยเม็ง MBU66SUF1080.pdf
MBU66SUF1081 นายภูดิส บุญประคอง MBU66SUF1081.pdf
MBU66SUF1082 นายภัทรพล เสริมทรง MBU66SUF1082.pdf
MBU66SUF1083 นายกฤษณะ ใจคำ MBU66SUF1083.pdf
MBU66SUF1084 พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม,ดร. MBU66SUF1084.pdf
MBU66SUF1086 ธมลวรรณ ชาลีงาม MBU66SUF1086.pdf
MBU66SUF1087 นายพรชัย วันทุม MBU66SUF1087.pdf
MBU66SUF1088 นายธนวัฒน์ ชาวโพธิ์ MBU66SUF1088.pdf
MBU66SUF1089 ภูมิภูมิ ธานีโต MBU66SUF1089.pdf
MBU66SUF1090 ส.ท.ฉัตรมงคล ชัยวิจิตร MBU66SUF1090.pdf
MBU66SUF1091 สามเณรภีรเดช วิจักขณวงศ์ MBU66SUF1091.pdf
MBU66SUF1092 นางสาวนฤมล พลอยศรี MBU66SUF1092.pdf
MBU66SUF1093 สามเณรพงศ์ศิริ หนูมี MBU66SUF1093.pdf
MBU66SUF1094 อติธมฺโม/สาธิต สุ่มมาต MBU66SUF1094.pdf
MBU66SUF1095 ธราเทพ มาตรักษ์ MBU66SUF1095.pdf
MBU66SUF1096 นายคารม ภูเวียง MBU66SUF1096.pdf
MBU66SUF1097 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนัด ด้วงติลี MBU66SUF1097.pdf
MBU66SUF1098 พระเดชากร (ญานโสภโณ) ศรีมันตะ MBU66SUF1098.pdf
MBU66SUF1099 นางสาวชลิตา ปรีดามีสุข MBU66SUF1099.pdf
MBU66SUF1100 ภาณุวัฒน์ ม่วงมี MBU66SUF1100.pdf
MBU66SUF1101 สามเณร เสกสรร ซุ่นสงค์ MBU66SUF1101.pdf
MBU66SUF1102 นายวิชิต นาชัยสินธุ์ MBU66SUF1102.pdf
MBU66SUF1103 ส.อ.ชัยเลิศ บัวอิ่น MBU66SUF1103.pdf
MBU66SUF1104 ดร.อภิชิต เหมือยไธสง MBU66SUF1104.pdf
MBU66SUF1105 ปาราเมศ คำนุชิต MBU66SUF1105.pdf
MBU66SUF1106 พระณัฐวัตร ญาณณฏฺโฐ ชัยเฉลิม MBU66SUF1106.pdf
MBU66SUF1107 พระสุธิราช สุทฺธิญาโณ(บุตละคร) MBU66SUF1107.pdf
MBU66SUF1108 นายกมล บุตรชารี MBU66SUF1108.pdf
MBU66SUF1109 พระจิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ (สาวิกัน) MBU66SUF1109.pdf
MBU66SUF1110 สามเณรจักรพงษ์ พุ่มเปี่ยม MBU66SUF1110.pdf
MBU66SUF1111 ณัฏฐพล บุดดีวรรณ MBU66SUF1111.pdf
MBU66SUF1112 นางสุวภัทร กนกธัญรัชต์ MBU66SUF1112.pdf
MBU66SUF1114 ส.ท.บัณฑิต ทิพย์พนาพันธุ์ MBU66SUF1114.pdf
MBU66SUF1115 นางสาวประกายฟ้า คําเพ็งอาจ MBU66SUF1115.pdf
MBU66SUF1117 สามเณรสิทธิชัย เชื้อวงค์ MBU66SUF1117.pdf
MBU66SUF1118 Sani barua MBU66SUF1118.pdf
MBU66SUF1119 พระครูวิภัชธรรมวิจิตร MBU66SUF1119.pdf
MBU66SUF1120 สามเณรวันชัย คีรีพินิต MBU66SUF1120.pdf
MBU66SUF1121 นางสาวพรรณี ปัญญา MBU66SUF1121.pdf
MBU66SUF1122 นางสาวเบญจมาศ มั่นดี MBU66SUF1122.pdf
MBU66SUF1123 พระครูธรรมธร สุพัฒน์พงษ์ สุขวฑฺฒโน MBU66SUF1123.pdf
MBU66SUF1124 พระธีรเดช ยิ้มสำราญ MBU66SUF1124.pdf
MBU66SUF1125 พระธีระพันธ์ สีลธโร MBU66SUF1125.pdf
MBU66SUF1126 ส.อ.รัชพงษ์ พันธ์มะลี MBU66SUF1126.pdf
MBU66SUF1127 พระครูปลัดสุวัฒนสัจจคุณ, ดร. MBU66SUF1127.pdf
MBU66SUF1128 พระสุทธิพงษ์ คุตตฺวํโส ตัณฑิกุล MBU66SUF1128.pdf
MBU66SUF1129 จ.ส.อ.คทาวุธ โรคาพ่าย MBU66SUF1129.pdf
MBU66SUF1130 นางสาวณฐภัทร อยู่เมือง MBU66SUF1130.pdf
MBU66SUF1131 พระครูธรรมธรสุริยา อาภาโค (รัตนญาติ) MBU66SUF1131.pdf
MBU66SUF1132 นางสาวกุลริศา แข็งฉลาด MBU66SUF1132.pdf
MBU66SUF1133 นางสาวกชพร จันทร์ทองสุข MBU66SUF1133.pdf
MBU66SUF1135 ดร.พนมมาศ บำรุงศิลป์ MBU66SUF1135.pdf
MBU66SUF1136 ส.ท.ธนกร ผ่านแผ้ว MBU66SUF1136.pdf
MBU66SUF1137 นายธิษณปรัชญ์ สุวรรณโท MBU66SUF1137.pdf
MBU66SUF1138 นายสถาพร เพ็งยอดวงษ์ MBU66SUF1138.pdf
MBU66SUF1140 สามเณร ณัชพล กล้วยประโคน MBU66SUF1140.pdf
MBU66SUF1141 วรรณี ศรีริบุตร MBU66SUF1141.pdf
MBU66SUF1142 น.ส.สุ​ชญา​ กิตติ​ขจร​โสภณ​ MBU66SUF1142.pdf
MBU66SUF1143 ร้อยโท นิรันดร์ ขำโชติ MBU66SUF1143.pdf
MBU66SUF1144 อริสา สายศรีโกศล MBU66SUF1144.pdf
MBU66SUF1145 พระ จตุรินทร์ รักประเทศ MBU66SUF1145.pdf
MBU66SUF1146 นายมาโนช นันทพรม MBU66SUF1146.pdf
MBU66SUF1147 สิบโทอนุพันธ์ วิสุภี MBU66SUF1147.pdf
MBU66SUF1148 พล.อส.พิเศษศักดิ์ ชาติชนะ MBU66SUF1148.pdf
MBU66SUF1149 นายธนาพิพัฒน์ มังกรแก้ว MBU66SUF1149.pdf
MBU66SUF1150 ส.อ.ขวัญ ปัญญารอบรู้ MBU66SUF1150.pdf
MBU66SUF1151 นายสิทธิชัย มะลัย MBU66SUF1151.pdf
MBU66SUF1152 นางสาวเกตุทิพย์ ขุนระดม MBU66SUF1152.pdf
MBU66SUF1153 พล.อส พิเศษศักดิ์ ชาติชนะ MBU66SUF1153.pdf
MBU66SUF1154 นายชูชาติ พัฒนะ MBU66SUF1154.pdf
MBU66SUF1155 นายสนธิญาณ รักษาภักดี MBU66SUF1155.pdf
MBU66SUF1157 พระมิตรชัย. อนาวิโล (สุพรรณโมก) MBU66SUF1157.pdf
MBU66SUF1159 สิบเแก ขุมทอง สิงห์เพชร์ MBU66SUF1159.pdf
MBU66SUF1162 พระนฤมิตร สุมโน (สาลีธรรม) MBU66SUF1162.pdf
MBU66SUF1163 นางสาวชไมพร คงคาหลวง MBU66SUF1163.pdf
MBU66SUF1164 นายรัตนโกสินทร์ พุทธมิ่งเมือง MBU66SUF1164.pdf
MBU66SUF1167 ส.อ.ศรัญญู ชูแดง MBU66SUF1167.pdf
MBU66SUF1169 พันโท วิมล อาทร MBU66SUF1169.pdf
MBU66SUF1170 นางสาวทิพย์รดา ตันเจริญ MBU66SUF1170.pdf
MBU66SUF1171 แม่ชีดร.บุญข่วย ศรีเปรม MBU66SUF1171.pdf
MBU66SUF1173 นางรัตนาภรณ์ พินิจนึก MBU66SUF1173.pdf
MBU66SUF1175 สามเณรพิชยุตม์ พรหมอักษร MBU66SUF1175.pdf
MBU66SUF1177 พระถาม์พร จนฺทโสภโณ MBU66SUF1177.pdf
MBU66SUF1178 พระวรวิทย์ อภินันโท/ฤทธิธาดา MBU66SUF1178.pdf
MBU66SUF1179 พระมหาธีระ แต้มสี MBU66SUF1179.pdf
MBU66SUF1181 สามเณรมาโนชญ์ วงษ์แก้ว MBU66SUF1181.pdf
MBU66SUF1182 พระ รวิชญ์ สิงหา (รวิวํโส) MBU66SUF1182.pdf
MBU66SUF1184 Mr.Siripong Boonying MBU66SUF1184.pdf
MBU66SUF1185 นางสาวนารีรัตน์ เสือโตใหญ่ MBU66SUF1185.pdf
MBU66SUF1186 สามเณรจักรพงศ์ นกเพชรทอง MBU66SUF1186.pdf
MBU66SUF1187 สามเณรจตุรพิธ สีสัน MBU66SUF1187.pdf
MBU66SUF1188 พระครูวินัยธร บุญศรี ญาณวุฑฺโฒ,ผศ.ดร. MBU66SUF1188.pdf
MBU66SUF1189 นางสาวกันยกร อุตนะวงค์ MBU66SUF1189.pdf
MBU66SUF1190 พระนิพนธ์ โรจโน(ฤทธิพิณ) MBU66SUF1190.pdf
MBU66SUF1191 นางสาววิภาวี บุตรน้ำเพชร MBU66SUF1191.pdf
MBU66SUF1192 นางสาวปิยาภรณ์ ถึงประเสริฐ MBU66SUF1192.pdf
MBU66SUF1193 นางสาวทัศนีย์ ล้อมวงษ์ MBU66SUF1193.pdf
MBU66SUF1195 นายเพียร กันติ๊บ MBU66SUF1195.pdf
MBU66SUF1196 สุภักดี ทองอด MBU66SUF1196.pdf
MBU66SUF1197 นายชฏิล แก้วบูชา MBU66SUF1197.pdf
MBU66SUF1198 นางสุนารี จันทร์ชุม MBU66SUF1198.pdf
MBU66SUF1199 นางสาวราตรี แก้วไทรอินทร์ MBU66SUF1199.pdf
MBU66SUF1200 พระมหาประกาย ปญฺญาวชิโร MBU66SUF1200.pdf
MBU66SUF1201 มนตรี ศรีอยู่กลัด MBU66SUF1201.pdf
MBU66SUF1202 จ่าสิบเอกสถิตย์ กรมทอง MBU66SUF1202.pdf
MBU66SUF1203 พระ ณัฐพล ขนฺติโก(จำเริญสาร) MBU66SUF1203.pdf
MBU66SUF1204 ดร.กษิดิศ นวเสรี MBU66SUF1204.pdf
MBU66SUF1205 นานชัยณรงค์ นราดิษฐ MBU66SUF1205.pdf
MBU66SUF1206 พัทธพล สมศรี MBU66SUF1206.pdf
MBU66SUF1207 นานมนตรี ศรีอยู่กลัด MBU66SUF1207.pdf
MBU66SUF1209 นายวิฑูรย์ ทิมฉิม MBU66SUF1209.pdf
MBU66SUF1210 นายยุทธวีระ ศรีกันหานนท์ MBU66SUF1210.pdf
MBU66SUF1211 นายพรเทพ หงทอง MBU66SUF1211.pdf
MBU66SUF1212 นายบัณฑิต นิลกำเนิด MBU66SUF1212.pdf
MBU66SUF1213 นายวินัย ปุยภิรมย์ MBU66SUF1213.pdf
MBU66SUF1214 นายจักรพันธ์ เข็มสม MBU66SUF1214.pdf
MBU66SUF1215 นายชลอ เลี่ยมดวงแข MBU66SUF1215.pdf
MBU66SUF1216 ส.อ.หญิงชนิสรา ไชยโชค MBU66SUF1216.pdf
MBU66SUF1217 เอกวุฒิ สารมาศ MBU66SUF1217.pdf
MBU66SUF1218 นายฐากูร จันทบูรณ์ MBU66SUF1218.pdf
MBU66SUF1219 ศรันสุข วงศ์จำปา MBU66SUF1219.pdf
MBU66SUF1220 คมสัน ดาวทอง MBU66SUF1220.pdf
MBU66SUF1221 สิบเอกยุทธภูมิ กาทองทุ่ง MBU66SUF1221.pdf
MBU66SUF1222 นายทรงศักดิ์ มีชนะ MBU66SUF1222.pdf
MBU66SUF1223 พระวรวิทย์ อภินันโท(ฤทธิธาดา) MBU66SUF1223.pdf
MBU66SUF1224 พงษ์ศกร พลคำมาก MBU66SUF1224.pdf
MBU66SUF1226 นางสาวสุกัญญา แสงระบิล MBU66SUF1226.pdf
MBU66SUF1227 นายวราวุธ ธรรมรังษี MBU66SUF1227.pdf
MBU66SUF1228 นางสาวปิยาพัชร อิ้มพัฒน์ MBU66SUF1228.pdf
MBU66SUF1229 นางสาวณิชมน สมอออน MBU66SUF1229.pdf
MBU66SUF1230 นางสาววรรณวิภา วรรณวงศ์วัฒนา MBU66SUF1230.pdf
MBU66SUF1231 นางสาวบุด ไชชำแดง MBU66SUF1231.pdf
MBU66SUF1232 นายจิระพันธ์ ศรีชัยนาจ MBU66SUF1232.pdf
MBU66SUF1234 ร.ท.ณธีนนท์ กิจจันเศียร MBU66SUF1234.pdf
MBU66SUF1235 นายธีร์ธนทัต นฤนาทกีรติวัฒน์ MBU66SUF1235.pdf
MBU66SUF1236 นางสาวธันย์ชนก ศรีชัยนาท MBU66SUF1236.pdf
MBU66SUF1238 พระครูไพบูลธรรมาภรณ์ (เรืองฤทธิ์ ญาณเมธี) MBU66SUF1238.pdf
MBU66SUF1239 นายธนวัฒน์ ไพละออ MBU66SUF1239.pdf
MBU66SUF1240 นายอมรินทร์ มานะกิจ MBU66SUF1240.pdf
MBU66SUF1241 สามเณรสิทธิชา อุปมัย MBU66SUF1241.pdf
MBU66SUF1242 พระสมพร ฐิตโสภโณ วิชามล MBU66SUF1242.pdf
MBU66SUF1243 พระครูสังฆรักษ์สุเมธ สิทธิวรญาโณ(ทุนกิจใจ) MBU66SUF1243.pdf
MBU66SUF1245 พระกินใจ โชติญาโณ ศรีวรสาร MBU66SUF1245.pdf
MBU66SUF1246 ร.ท.วีรวัฒน์ เสียงเพราะ MBU66SUF1246.pdf
MBU66SUF1247 จ.ส.อ.กฤษณะ ราพิมพ์สำโรง MBU66SUF1247.pdf
MBU66SUF1248 นางสาววัธรีย์รักษ์ ศรีพุทโธ MBU66SUF1248.pdf
MBU66SUF1249 นสงสาวเสาวลักษณ์ แสงจันทร์ MBU66SUF1249.pdf
MBU66SUF1250 นางศิริเพ็ญ เจี่ยสมบุญ MBU66SUF1250.pdf
MBU66SUF1251 สิบโทชัยวัฒน์ ผู้ดี MBU66SUF1251.pdf
MBU66SUF1253 นายศุภพลวัช ศรีชื่น MBU66SUF1253.pdf
MBU66SUF1254 นางสาวชื่นกมล เกล้าชู MBU66SUF1254.pdf
MBU66SUF1255 นางสาวไพจิตรตา แสนสุนนท์ MBU66SUF1255.pdf
MBU66SUF1256 นายสิฏฐิชาติวงษ์ บัวจันทร์ MBU66SUF1256.pdf
MBU66SUF1257 นายภัทรพล มีศิริ MBU66SUF1257.pdf
MBU66SUF1258 เสาวลี โคตรโมลี MBU66SUF1258.pdf
MBU66SUF1259 สุภาพร ทูลกลาง MBU66SUF1259.pdf
MBU66SUF1262 นางสาวภัสณิต ทัพทองธัญนาถ MBU66SUF1262.pdf
MBU66SUF1263 พระภานุพงค์ ภทฺทโก/มูลราช MBU66SUF1263.pdf
MBU66SUF1264 นางสาวภาณินี จิตตรง MBU66SUF1264.pdf
MBU66SUF1265 นางสาวจุฑารัตน์ จิ้นสุริวงษ์ MBU66SUF1265.pdf
MBU66SUF1266 นายรุ่งรวี คำสีเขียว MBU66SUF1266.pdf
MBU66SUF1267 ณัฏศรชนกม์ ศิริวัฒนชัยกร (MADAM I) MBU66SUF1267.pdf
MBU66SUF1268 นางสาวดุสิญา ปักษี MBU66SUF1268.pdf
MBU66SUF1269 นางสาวรัตนา รัตนพงษ์ MBU66SUF1269.pdf
MBU66SUF1270 ณัทพล มีชัย MBU66SUF1270.pdf
MBU66SUF1272 พระวันเฉลิม ธีรปญฺโญ (บุญยอด) MBU66SUF1272.pdf
MBU66SUF1273 พระนวลแก้ว ขนฺติธโร (นวลแสงฉ MBU66SUF1273.pdf
MBU66SUF1274 อรรถพล เพียรประกอบ MBU66SUF1274.pdf
MBU66SUF1275 ศิริพร อุ่นแสง MBU66SUF1275.pdf
MBU66SUF1276 ชลทิตย์ จารัญ MBU66SUF1276.pdf
MBU66SUF1277 จิตตรี เทพวงศ์ MBU66SUF1277.pdf
MBU66SUF1278 นางสาวโกลัญญา อรจันทร์ MBU66SUF1278.pdf
MBU66SUF1279 พระ กิตติพิชญ์ หิตกาโม ชูกรณ์ MBU66SUF1279.pdf
MBU66SUF1280 อธิปุญโญ MBU66SUF1280.pdf
MBU66SUF1282 พระภูผา ปิยธมฺโม พันธุมาตร์ MBU66SUF1282.pdf
MBU66SUF1283 นางปราณี นาคประสิทธิ์ MBU66SUF1283.pdf
MBU66SUF1284 นางสาวทัศนีย์ ศิรินันตา MBU66SUF1284.pdf
MBU66SUF1286 พระครูคีรีเขตสิทธิการ MBU66SUF1286.pdf
MBU66SUF1287 พระสงกรานต์ อุบาลี MBU66SUF1287.pdf
MBU66SUF1288 นารีรัตน์ เครือง้าว MBU66SUF1288.pdf
MBU66SUF1289 พระอธิการชัยวฤทธิ์ อิทฺธิวรญาโณ MBU66SUF1289.pdf
MBU66SUF1290 พระปลัดสถิตย์ สิริวิชโย หน่อแก้ว MBU66SUF1290.pdf
MBU66SUF1291 พระชานนท์ ชยานนฺโท MBU66SUF1291.pdf
MBU66SUF1292 Samar Barua MBU66SUF1292.pdf
MBU66SUF1293 จีราวรรณ วิลัยศรี MBU66SUF1293.pdf
MBU66SUF1294 พระก๋อง กิตฺติปญฺโญ (อินใจ) MBU66SUF1294.pdf
MBU66SUF1295 นายชวัชชัย ทรัพย์บาง MBU66SUF1295.pdf
MBU66SUF1296 พระครูปริยัติวัชรานุกูล MBU66SUF1296.pdf
MBU66SUF1297 พระพัลลภ ชุตินฺธโร (พินิจลือชา) MBU66SUF1297.pdf
MBU66SUF1298 พระณรงค์เดช ปิยธมฺโม (บุญแท้) MBU66SUF1298.pdf
MBU66SUF1299 อานนท์ ชมหด MBU66SUF1299.pdf
MBU66SUF1300 นางสาวมันทนา สุวะศรี MBU66SUF1300.pdf
MBU66SUF1301 พระสุขสวัสดิ์ สุทสฺสโน (ทองโคตร) MBU66SUF1301.pdf
MBU66SUF1302 นายพงศกรณ์ ตั้งกิตติ์ตระกูล MBU66SUF1302.pdf
MBU66SUF1303 พระสมุห์ชูศักดิ์ สกฺกธโร นาคบุญช่วย MBU66SUF1303.pdf
MBU66SUF1304 น.ส.อมรรัตน์ ขันเคน MBU66SUF1304.pdf
MBU66SUF1305 ธนปญโญ MBU66SUF1305.pdf
MBU66SUF1306 นายอริย์ธัชธ์ วงค์ปวณวัตร MBU66SUF1306.pdf
MBU66SUF1307 พระมหาวิโรจน์ ญาณวีโร ปึงสูงเนิน ดร. MBU66SUF1307.pdf
MBU66SUF1308 พรเปื่อยเชิญ ขนฺติมโน MBU66SUF1308.pdf
MBU66SUF1309 ณัฐวัฒน์ MBU66SUF1309.pdf
MBU66SUF1310 นางสาวมัณฑนา ประมัย MBU66SUF1310.pdf
MBU66SUF1311 นางธัญรดา ร่องแซง MBU66SUF1311.pdf
MBU66SUF1312 สามเณรธนพล เทพช่วย MBU66SUF1312.pdf
MBU66SUF1314 พระอนุวัฒน์ จิรวฒฺฑโน MBU66SUF1314.pdf
MBU66SUF1315 สุชาดา ปักษา MBU66SUF1315.pdf
MBU66SUF1316 พระณัฐนนท์ วรวงค์ (จิตสํวโร) MBU66SUF1316.pdf
MBU66SUF1317 กัญญาภัทร กิติยะวงศ์ MBU66SUF1317.pdf
MBU66SUF1318 นางสาวปรียานุช เมืองศรี MBU66SUF1318.pdf
MBU66SUF1319 พระทรงศักดิ์ สุขุมาลวาที (ยอพระกลิ่น) MBU66SUF1319.pdf
MBU66SUF1320 นางสาวเนาวรัตน์ สุวรรณแสง MBU66SUF1320.pdf
MBU66SUF1321 พระศรายุทธ สุมงฺคโล (แก้วบุตร) MBU66SUF1321.pdf
MBU66SUF1322 นางปิยธิดา ตั้งจิตสามัคคี MBU66SUF1322.pdf
MBU66SUF1323 วัฒนา เอี่ยมสำอางต์ MBU66SUF1323.pdf
MBU66SUF1324 พระเจนวิทย์ อาภากโร MBU66SUF1324.pdf
MBU66SUF1326 ธีรพันธ์ มาไกล MBU66SUF1326.pdf
MBU66SUF1327 นางสาวณัฐหทัย นิรัติศัย MBU66SUF1327.pdf
MBU66SUF1328 นายธเนษฐ ตั้งจิตสามัคคี MBU66SUF1328.pdf
MBU66SUF1329 ณัฐชยา กำแพงแก้ว MBU66SUF1329.pdf
MBU66SUF1330 พระเกษม ปิยภาณี (ไชยเทศ) MBU66SUF1330.pdf
MBU66SUF1331 สามเณรธราเทพ มาตรักษ์ MBU66SUF1331.pdf
MBU66SUF1332 ณัฐวัฒน์ รัตนณวัฒนสกุล MBU66SUF1332.pdf
MBU66SUF1333 นายศรายุทธ แก้วบุตร MBU66SUF1333.pdf
MBU66SUF1334 สุดารัตน์ นุชแป้น MBU66SUF1334.pdf
MBU66SUF1335 พระมหาธนภัทร อภิชาโน (วชระเมธากุล), ดร. MBU66SUF1335.pdf
MBU66SUF1338 ส.ณ.ณัฐพล ยองเพชร MBU66SUF1338.pdf
MBU66SUF1339 พระอิทธิพร ณฏฺฐเมธี MBU66SUF1339.pdf
MBU66SUF1340 นางสาวนุชนาฎ พงศ์ไพรสกุล MBU66SUF1340.pdf
MBU66SUF1341 นางสาวสุนารี คงกิจมั่นเลิศ MBU66SUF1341.pdf
MBU66SUF1342 ทวีโชค จุมพล MBU66SUF1342.pdf
MBU66SUF1344 นางสาวศิศุกาล ปู่หล้า MBU66SUF1344.pdf
MBU66SUF1345 พระมหาสกุล มหาวีโร, ผศ.ดร. MBU66SUF1345.pdf
MBU66SUF1346 นางสาวอารยา สำราญเพิ่มพูน MBU66SUF1346.pdf
MBU66SUF1347 นางสาวกรกมล บุตรดวงติ๊บ MBU66SUF1347.pdf
MBU66SUF1348 นายจิรศักดิ์ ศรีใจ MBU66SUF1348.pdf
MBU66SUF1350 นางสาวธัญพิชชา บรรพตสูงล้ำ MBU66SUF1350.pdf
MBU66SUF1351 นางสาวรจนา คำมูล MBU66SUF1351.pdf
MBU66SUF1352 นางสาวกัญญาณัฐ พรประสิทธิ์ MBU66SUF1352.pdf
MBU66SUF1353 นางสาวภัทรานิษฐ์ ไผ่โกวิทกุล MBU66SUF1353.pdf
MBU66SUF1354 สามเณรจตุพงศ์ ฉันทศาสตร์รัศมี MBU66SUF1354.pdf
MBU66SUF1355 บัณฑิตา แก้วที MBU66SUF1355.pdf
MBU66SUF1356 นายไกรวิชญ์ สวรา MBU66SUF1356.pdf
MBU66SUF1357 พระครูวินัยธรบุลากร ฐานากโร MBU66SUF1357.pdf
MBU66SUF1359 ดนัย พินิจ MBU66SUF1359.pdf
MBU66SUF1361 นางสาวกัลยา ลีลาวชาวดอย MBU66SUF1361.pdf
MBU66SUF1362 สิบเอกสหรัฐ กล่ำขำมี MBU66SUF1362.pdf
MBU66SUF1363 นางสาวสุริสา สุนิติปัญญาวงศ์ MBU66SUF1363.pdf
MBU66SUF1364 สามเณร วงศธร คะชะนา MBU66SUF1364.pdf
MBU66SUF1365 นางสาวภาสินี ศักดิ์คงนันทกุล MBU66SUF1365.pdf
MBU66SUF1366 นางสาวกันธิชา จรูญมงคลกุล MBU66SUF1366.pdf
MBU66SUF1367 สามเณรดนัย วิงวอน MBU66SUF1367.pdf
MBU66SUF1368 นาสาว จาริณี จรูญมงคลกุล MBU66SUF1368.pdf
MBU66SUF1369 นางสาวพณาง คำแปง MBU66SUF1369.pdf
MBU66SUF1370 พระเจษฎา ลังกาชัย ชินวโร MBU66SUF1370.pdf
MBU66SUF1371 พระอภิภวัส ปิยสีโล (ปลั่งเปล่ง) MBU66SUF1371.pdf
MBU66SUF1372 นางสาวบุษกร ดั่งสายน้ำ MBU66SUF1372.pdf
MBU66SUF1373 นางสาวพรทิพย์ แสงสรทวีศักดิ์ MBU66SUF1373.pdf
MBU66SUF1377 นางสาวอัจฉรา ใฝ่หางาน MBU66SUF1377.pdf
MBU66SUF1379 ชูชาติ บุตรเพ็ง MBU66SUF1379.pdf
MBU66SUF1380 นายศุภณัฐ เลื่อนแป้น MBU66SUF1380.pdf
MBU66SUF1381 นางสาวนิ่ม ยอดเงิน MBU66SUF1381.pdf
MBU66SUF1382 นางสาวศรวณีย์ สกุณาเสรี MBU66SUF1382.pdf
MBU66SUF1383 นายเรวัฒน์ วิรัตน์ MBU66SUF1383.pdf
MBU66SUF1384 พระพุทธิพล พุทฺธิพโล (เก่งไฉไล) MBU66SUF1384.pdf
MBU66SUF1385 นายเอกพงศ์ พัฒนากุล MBU66SUF1385.pdf
MBU66SUF1386 นิธิกานต์ ทวีอรุณสิทธิ์ MBU66SUF1386.pdf
MBU66SUF1388 พระเดชา คุณสมฺปนฺโน นามวงษา MBU66SUF1388.pdf
MBU66SUF1389 ส.อ.สุจินดา ดอนปัด MBU66SUF1389.pdf
MBU66SUF1390 พระครูสุธรรมจินดากร (วัชรากร สุธมฺโม) MBU66SUF1390.pdf
MBU66SUF1391 นางสาวพรรณปพร เตปิน MBU66SUF1391.pdf
MBU66SUF1392 ส.อ.สุรศักดิ์ บุญชู MBU66SUF1392.pdf
MBU66SUF1393 พระมหาชาญวิทย์ ปคุณธมฺโม MBU66SUF1393.pdf
MBU66SUF1394 จ.ส.อ.เจษฎาวัฒน์ เณรชู MBU66SUF1394.pdf
MBU66SUF1395 ธมฺมชโย พระทวีชัย ผลสวิง MBU66SUF1395.pdf
MBU66SUF1396 ส.อ.สันติสุข ศิลปเสวต MBU66SUF1396.pdf
MBU66SUF1397 สามเณรธนธรณ์ จุมปา MBU66SUF1397.pdf
MBU66SUF1398 นายประพันธ์ มีน้อย MBU66SUF1398.pdf
MBU66SUF1399 นางสาวจิตราพร จายู MBU66SUF1399.pdf
MBU66SUF1400 นางสาวกานดาพร อนันต์หงสา MBU66SUF1400.pdf
MBU66SUF1401 นายอภิชาติ พันอัน MBU66SUF1401.pdf
MBU66SUF1402 ยุทธนา ไสวชาวดอย MBU66SUF1402.pdf
MBU66SUF1403 สามเณร ผไท สารินจา MBU66SUF1403.pdf
MBU66SUF1404 นางสาวสุธิดา สุกิตติกุล MBU66SUF1404.pdf
MBU66SUF1405 นางณัฐญา สุทธิสนธิ MBU66SUF1405.pdf
MBU66SUF1406 พระศุภัทรพงษ์ สุภทฺทวํโส (คุณยศยิ่ง) MBU66SUF1406.pdf
MBU66SUF1407 นางสาวณัฏฐธิดา พยาคำ MBU66SUF1407.pdf
MBU66SUF1408 นางสาวนฤมล รัตนวนาเลิศ MBU66SUF1408.pdf
MBU66SUF1409 นางสาวจันทร์ทอง สามลอ MBU66SUF1409.pdf
MBU66SUF1410 นางสาวอังคณา เหลื่อมแก้ว MBU66SUF1410.pdf
MBU66SUF1411 สามเณรภาคิน กันทะฟู MBU66SUF1411.pdf
MBU66SUF1412 นางสาวจิราพร ถิ่นบัวตอง MBU66SUF1412.pdf
MBU66SUF1413 นายจิณณธรรม โกษารักษ์ MBU66SUF1413.pdf
MBU66SUF1414 นางสาวอารีญา อาชาทวีป MBU66SUF1414.pdf
MBU66SUF1415 นางสาวปิยธิดา ต๊ะสอน MBU66SUF1415.pdf
MBU66SUF1416 นางสาวนันทกานต์ วิมลธารา MBU66SUF1416.pdf
MBU66SUF1417 นางสาวทาริกา ประธานพรสกุล MBU66SUF1417.pdf
MBU66SUF1418 ดร.ณรงศักดิ์ ลุนสำโรง MBU66SUF1418.pdf
MBU66SUF1419 วราวุฒิ กตธมฺโม (พรหมบุตร) MBU66SUF1419.pdf
MBU66SUF1420 ศุทธนุช แก้วอริยศักดิ์ MBU66SUF1420.pdf
MBU66SUF1421 น.ส.น้ำค้าง ยั่งยืนกุล MBU66SUF1421.pdf
MBU66SUF1422 พรสวรรค์ งามจารุเกรียงไกร MBU66SUF1422.pdf
MBU66SUF1423 นางพัชรี​ ผินการะโทก MBU66SUF1423.pdf
MBU66SUF1424 นางสาวพิมพา หอมหวน MBU66SUF1424.pdf
MBU66SUF1425 สามเณร ศิรวัฒน์ จันมา MBU66SUF1425.pdf
MBU66SUF1426 ดร.สุภัทรา ภูษิตรัตนาวลี MBU66SUF1426.pdf
MBU66SUF1427 พระธนัชศวรรธน์ คันธสีโล (พรธนาสวัสดิ์) MBU66SUF1427.pdf
MBU66SUF1428 นางสาวกรรณิการ์ แสนเมืองมา MBU66SUF1428.pdf
MBU66SUF1429 น.ส.ดาราวลี แซ่ย่าง MBU66SUF1429.pdf
MBU66SUF1430 นางสาวมลฤดี ศรีพจมานวิมล MBU66SUF1430.pdf
MBU66SUF1432 นายพัทยา แง่มจันทร์ MBU66SUF1432.pdf
MBU66SUF1433 รศ.ดร.กันตภณ หนูทองแก้ว MBU66SUF1433.pdf
MBU66SUF1434 น.ส.วรรณภา ห้วยหงษ์ทอง MBU66SUF1434.pdf
MBU66SUF1435 นางสาวบุญณิสา จะคา MBU66SUF1435.pdf
MBU66SUF1436 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีพจมานวิมล MBU66SUF1436.pdf
MBU66SUF1437 พระครู วิจิตรพัฒนวิมล MBU66SUF1437.pdf
MBU66SUF1438 พระ นราวิทย์ ขนุติธโร MBU66SUF1438.pdf
MBU66SUF1439 สุรพร ขวัญไพรจิระ MBU66SUF1439.pdf
MBU66SUF1440 สุรเชษฐ ใจคาย MBU66SUF1440.pdf
MBU66SUF1441 ดร.วนิชญา ชัยยา MBU66SUF1441.pdf
MBU66SUF1442 พีระพัฒน์ เฮงเจริญ MBU66SUF1442.pdf
MBU66SUF1443 นางสาวชนาภัทร อุดมขวัญจิต MBU66SUF1443.pdf
MBU66SUF1444 สามเณร ณัฐกิจ อุทธิยา MBU66SUF1444.pdf
MBU66SUF1445 นางสาวณัฐกมล อธิพรหม MBU66SUF1445.pdf
MBU66SUF1446 ณัฏฐ์ชญา เทพีบุปผาบาน MBU66SUF1446.pdf
MBU66SUF1447 ดร. ธมกร ทยาประศาสน์ MBU66SUF1447.pdf
MBU66SUF1448 นายศุภสิน ศักศรีวัน MBU66SUF1448.pdf
MBU66SUF1449 นางสาวชฎารัตน์ ทองสุ MBU66SUF1449.pdf
MBU66SUF1451 นายยุทธพงศ์ พะนะ MBU66SUF1451.pdf
MBU66SUF1452 นางสาวบุณยานุช มณเทียร MBU66SUF1452.pdf
MBU66SUF1453 นางสาวสายพิน ดำรงค์มิตรไมตรี MBU66SUF1453.pdf
MBU66SUF1455 สามเณรพงศกร ภูผานิล MBU66SUF1455.pdf
MBU66SUF1456 พนะธนาพงษ์ อินทวณฺณรํสี MBU66SUF1456.pdf
MBU66SUF1457 นางสาวพิชญธิดา ลาวรรณ MBU66SUF1457.pdf
MBU66SUF1458 สิบเอก ประทีป เจริญคุ้ม MBU66SUF1458.pdf
MBU66SUF1459 นางสาวศิริพร ชุลีกรเมตตา MBU66SUF1459.pdf
MBU66SUF1460 นางสาวธิติกาญจน์ พงษ์ธีรภัสร์ MBU66SUF1460.pdf
MBU66SUF1461 สามเณรกฤษดา ไทยสมบัติ MBU66SUF1461.pdf
MBU66SUF1462 จารุวรรณ โรจน์ชีวิน MBU66SUF1462.pdf
MBU66SUF1463 สามเณรนพรัตน์ ไชยะภาพ MBU66SUF1463.pdf
MBU66SUF1464 นางสาวสุวนันท์ ใจมา MBU66SUF1464.pdf
MBU66SUF1465 นางสาวไอยวรินท์ หาญปฐมพงษ์ MBU66SUF1465.pdf
MBU66SUF1466 นายเอกราช เลิศชัยวรฤทัย MBU66SUF1466.pdf
MBU66SUF1468 พระ เจษฎา ทิพย์อักษร MBU66SUF1468.pdf
MBU66SUF1469 นายเอี่ยม อามาตย์มุลตรี MBU66SUF1469.pdf
MBU66SUF1470 ณัฐพล เวทย์รัตน์ทวี MBU66SUF1470.pdf
MBU66SUF1471 รัฏฐพล กรธีระธาดา MBU66SUF1471.pdf
MBU66SUF1472 พระมหาจิตติศักดิ์ เขมจิตฺโต (โสภาศรี) MBU66SUF1472.pdf
MBU66SUF1473 นายณรงค์ บุญนพไท MBU66SUF1473.pdf
MBU66SUF1474 พระอัจฉริยะ จิตฺตคุตฺโต (ภูมีนอก) MBU66SUF1474.pdf
MBU66SUF1475 นางสาวแพรทิพย์ วงศ์เชิดศักดิ์ MBU66SUF1475.pdf
MBU66SUF1476 นายศราวุฒิ สนั่นเอี่ยมเจริญ MBU66SUF1476.pdf
MBU66SUF1477 นางสาวอำพร เจติยวรรณ MBU66SUF1477.pdf
MBU66SUF1478 นายเอกรัตน์ พนาโกเมน MBU66SUF1478.pdf
MBU66SUF1479 พระครู​พ​ิ​ศิษ​ฏ​์​ธรรม​นิเทศ​ MBU66SUF1479.pdf
MBU66SUF1480 นายทานต์ ล้อมกระโทก MBU66SUF1480.pdf
MBU66SUF1481 นางสาวเกศรา พะยิ MBU66SUF1481.pdf
MBU66SUF1482 พระธวัชชัย ตรุโณ แซ่เฒ่า MBU66SUF1482.pdf
MBU66SUF1483 พระ นราวิทย์ ขนฺติธโร MBU66SUF1483.pdf
MBU66SUF1484 พระพลากร แฝงสีดา วรปัญโญ MBU66SUF1484.pdf
MBU66SUF1485 นางจินตนา กะตากูล MBU66SUF1485.pdf
MBU66SUF1486 จิรกิตต์ บูรณี MBU66SUF1486.pdf
MBU66SUF1487 พระครูธรรมคุต (สุทธิพจน์ สุทฺธิวจโน) MBU66SUF1487.pdf
MBU66SUF1488 พระมหาประทิ่น เขมจารี (ทองน้ำแก้ว) MBU66SUF1488.pdf
MBU66SUF1489 นางสาวเขมิกา เลาโซ้ง MBU66SUF1489.pdf
MBU66SUF1490 พระครูวรจิตตานุรักษ์ MBU66SUF1490.pdf
MBU66SUF1491 ภรดี อุ่นจันทร์ MBU66SUF1491.pdf
MBU66SUF1492 นางสาวปิยารัตน์ นาคพุ่ม MBU66SUF1492.pdf
MBU66SUF1493 พระครูวินัยธรอภิชาติ อภิชาโต (สินทรัพย์เพิ่ม) MBU66SUF1493.pdf
MBU66SUF1495 นางสาวศศิประภา ใจบุญ MBU66SUF1495.pdf
MBU66SUF1496 ณัฐชา วัฒนาทิพย์กุล MBU66SUF1496.pdf
MBU66SUF1497 บวรรัตน์ อ่อน ณ นัยน์ MBU66SUF1497.pdf
MBU66SUF1498 ณัชชา แสนจันดี MBU66SUF1498.pdf
MBU66SUF1499 นายมาติน กรามเมส MBU66SUF1499.pdf
MBU66SUF1500 ทีปกโร/พระทศพล ไพโรจน์พัสถาน MBU66SUF1500.pdf
MBU66SUF1502 พระวรวรรณ ทตฺตวณฺโณ MBU66SUF1502.pdf
MBU66SUF1503 สามเณรธิวากร มอรูวี MBU66SUF1503.pdf
MBU66SUF1504 นายวัชรากร ยศเรือนคำ MBU66SUF1504.pdf
MBU66SUF1505 พระ สุวิทย์ เตชวิชฺโช (ราชาวงษ์) MBU66SUF1505.pdf
MBU66SUF1506 อาทิตยา นาเจริญ MBU66SUF1506.pdf
MBU66SUF1507 สามเณร กรกฎ ทองมา MBU66SUF1507.pdf
MBU66SUF1508 ธรรมรัตน์ ขันธ์เสน MBU66SUF1508.pdf
MBU66SUF1509 ณัฐพนธ์ ศรครุฑ MBU66SUF1509.pdf
MBU66SUF1510 พระวิศวะ เกลี้ยงขาว วรวิชฺโช MBU66SUF1510.pdf
MBU66SUF1512 นายวิระ ประกอบดี MBU66SUF1512.pdf
MBU66SUF1513 นางบุศรินทร์ วิโรทัย MBU66SUF1513.pdf
MBU66SUF1514 นายเกรียงไกร ดีอยู่ MBU66SUF1514.pdf
MBU66SUF1515 สามเณรเด่นภูมิ กุลไธสง MBU66SUF1515.pdf
MBU66SUF1516 พระมหาวิรุฒิ อภินาโท MBU66SUF1516.pdf
MBU66SUF1517 นางมาลาตรี กองชนะ MBU66SUF1517.pdf
MBU66SUF1518 พระครูชัยรัตนากร MBU66SUF1518.pdf
MBU66SUF1519 พระมหาวรโชติ ธมฺมรตโน MBU66SUF1519.pdf
MBU66SUF1520 สามเณร จิรกิตติ์ บูรณี MBU66SUF1520.pdf
MBU66SUF1521 นางสาวสุกัญญา มูลถี MBU66SUF1521.pdf
MBU66SUF1522 นางสุวรรณา สุขจันโท MBU66SUF1522.pdf
MBU66SUF1523 นายเรืองศักดิ์ รุ่งสิงขร MBU66SUF1523.pdf
MBU66SUF1524 กรรณิกา ราษฎรสรรเสริญ MBU66SUF1524.pdf
MBU66SUF1525 Phramaha Maghavin Purisuttamo MBU66SUF1525.pdf
MBU66SUF1526 วิชิต ทองประเสริฐ MBU66SUF1526.pdf
MBU66SUF1527 นายวรินทร เจริญรักษ์ MBU66SUF1527.pdf
MBU66SUF1528 นางธัญนันท์ จุมปา MBU66SUF1528.pdf
MBU66SUF1529 นายพิชยดนย์ อินทวาปี MBU66SUF1529.pdf
MBU66SUF1530 พิณรัตน์ ประชุมสุข MBU66SUF1530.pdf
MBU66SUF1531 สงัด เชียนจันทึก MBU66SUF1531.pdf
MBU66SUF1532 สามเณร เอกบดินทร์ ลี MBU66SUF1532.pdf
MBU66SUF1534 สามเณร พิษณุชัย คำมุงคุณ MBU66SUF1534.pdf
MBU66SUF1535 วรากร อิทรสวาท MBU66SUF1535.pdf
MBU66SUF1536 นายอนุชา คงสมใจ MBU66SUF1536.pdf
MBU66SUF1537 สามเณรคณพศ ย่อมเจริญ เปรียญ MBU66SUF1537.pdf
MBU66SUF1538 นางสาวปริญญาพร บุญลือ MBU66SUF1538.pdf
MBU66SUF1539 สามเณร พัฒนวัตติ์ บัวผัด MBU66SUF1539.pdf
MBU66SUF1540 อนุรัตน์ แสนโพธิ์ MBU66SUF1540.pdf
MBU66SUF1541 พระมหา​พง​ษ์เทพ​ ล้อ​ประเสริฐ​ MBU66SUF1541.pdf
MBU66SUF1542 นายพงศภัค ใจธัญ MBU66SUF1542.pdf
MBU66SUF1544 ส.อ.ธนรัชต์ ควรพิพัฒน์กุล MBU66SUF1544.pdf
MBU66SUF1545 น.ส.วรภรณ์ ฐิตินันท์ศรกุล MBU66SUF1545.pdf
MBU66SUF1546 วิไลพร รุ่งเรืองกิจกูล MBU66SUF1546.pdf
MBU66SUF1548 พระครูศรีวีรคุณสุนทร, ผศ.ดร. MBU66SUF1548.pdf
MBU66SUF1549 นายนาวิน แซ่จ้าง MBU66SUF1549.pdf
MBU66SUF1551 พระทวี ปุญญานนฺโท (คำหมื่น) MBU66SUF1551.pdf
MBU66SUF1552 นายธีระเดช ลุนาหา MBU66SUF1552.pdf
MBU66SUF1553 สงคราม จันทร์ทาคีรี MBU66SUF1553.pdf
MBU66SUF1554 พระ ปราโมทย์ พุทฺธธมฺโม(แซ่ลี้) MBU66SUF1554.pdf
MBU66SUF1555 ส.อ.ปรัตถกร เชี่ยวเวช MBU66SUF1555.pdf
MBU66SUF1556 นายศราวุฒิ ภูจำเนียร MBU66SUF1556.pdf
MBU66SUF1557 พระครูวินัยธร ชิษณุพงศ์ สุธมฺโม MBU66SUF1557.pdf
MBU66SUF1558 นายณัทฐกร อ่อนก้อม MBU66SUF1558.pdf
MBU66SUF1559 พระครูกิตติวราทร,ผศ,ดร. MBU66SUF1559.pdf
MBU66SUF1561 สามเณรเมธา จันทะจร MBU66SUF1561.pdf
MBU66SUF1562 พันตำรวจโท พันธุ์ล้าน ปฐมพรวิวัฒน์ MBU66SUF1562.pdf
MBU66SUF1563 พระมหาจิณกมล อภิรตโน (เป็นสุข),ดร. MBU66SUF1563.pdf
MBU66SUF1564 ธีรภัทร พุทธานุ MBU66SUF1564.pdf
MBU66SUF1565 นางสาวกาญจนา อาจคงหาญ MBU66SUF1565.pdf
MBU66SUF1566 นายนพรัตน์ ศิลปกรรม MBU66SUF1566.pdf
MBU66SUF1568 นางสาวสุพรรษา ทองผิว MBU66SUF1568.pdf
MBU66SUF1569 นางสาววรรษิษฐา อัครธนยวมนต์ MBU66SUF1569.pdf
MBU66SUF1570 นายอำพล อุตตะมะศรีสุข MBU66SUF1570.pdf
MBU66SUF1572 นายเกษม ประพาน MBU66SUF1572.pdf
MBU66SUF1574 Phra Pramot Phutthathammo (Sealee) MBU66SUF1574.pdf
MBU66SUF1575 นางสาวศิราพร ไพรสรรณ์ MBU66SUF1575.pdf
MBU66SUF1576 น.ส.ศิรินัฐ ศรีโสภาวิมาน MBU66SUF1576.pdf
MBU66SUF1577 นางสาวอภิชญา ยู่ไล้ MBU66SUF1577.pdf
MBU66SUF1578 สามเณร นครินทร์ ภักดี MBU66SUF1578.pdf
MBU66SUF1579 สิบตรี ธนชัย เครืออารีย์ MBU66SUF1579.pdf
MBU66SUF1580 สามเณร ณัฐวุฒิ เชิญบ่อแก MBU66SUF1580.pdf
MBU66SUF1581 นางสาวนิสา นุชอุดม MBU66SUF1581.pdf
MBU66SUF1582 นางสาวนิติยา ภูมีเมฆ MBU66SUF1582.pdf
MBU66SUF1583 รศ.ประจวบ ประเสริฐสังข์ MBU66SUF1583.pdf
MBU66SUF1584 ชมพล ใจด้วง MBU66SUF1584.pdf
MBU66SUF1585 ดร.บุญส่ง ทองเอียง MBU66SUF1585.pdf
MBU66SUF1586 นายสถาพร พรมริมโขง MBU66SUF1586.pdf
MBU66SUF1587 นางสาวกุสุมา พรมหนองอ้อ MBU66SUF1587.pdf
MBU66SUF1588 นางสาวหยูอ่อง สร้อยแสง MBU66SUF1588.pdf
MBU66SUF1589 สามเณร ณัฐวุฒิ แสวงวงศ์ MBU66SUF1589.pdf
MBU66SUF1590 พระอุดมภรณ์ อมโร (โคตรพงศ์) MBU66SUF1590.pdf
MBU66SUF1591 สามเณร โชติรส มาดา MBU66SUF1591.pdf
MBU66SUF1592 นางสาวศิรินโญ สายโน MBU66SUF1592.pdf
MBU66SUF1593 นางสาวอักษร เพลียขุนทด MBU66SUF1593.pdf
MBU66SUF1594 สามเณรปัญญา ชะสีรัมย์ MBU66SUF1594.pdf
MBU66SUF1595 นายชัชพงศ์ สมนอก MBU66SUF1595.pdf
MBU66SUF1597 นางสาวสิริยากร โชคบัณฑิต MBU66SUF1597.pdf
MBU66SUF1598 นางสาวณัตตา เชิดชัย MBU66SUF1598.pdf
MBU66SUF1599 พระรุจิภาส ธนปญโญ สาสิงห์ MBU66SUF1599.pdf
MBU66SUF1600 นางสาวธาราทิพ​ เกิดโภคา MBU66SUF1600.pdf
MBU66SUF1601 นายกฤษฏิภูมิ พุฒขวัญ MBU66SUF1601.pdf
MBU66SUF1602 นางสาวรุ่งนภา ซิวประโคน MBU66SUF1602.pdf
MBU66SUF1603 ธนัญพรรธ นามสีฐาน MBU66SUF1603.pdf
MBU66SUF1604 นางสาวณัฐธิชา พาแสงเทะ MBU66SUF1604.pdf
MBU66SUF1605 นายประภาส จันทรังษี MBU66SUF1605.pdf
MBU66SUF1606 นางสาวปกิตตา ศรีสุนทร MBU66SUF1606.pdf
MBU66SUF1607 นางสาววรรณวิษา แช่มอุษา MBU66SUF1607.pdf
MBU66SUF1608 พระชาญณรงค์ สิริภทฺโท (ขำชู) MBU66SUF1608.pdf
MBU66SUF1609 นายจะแฮ จะแล MBU66SUF1609.pdf
MBU66SUF1610 นางสาวพรพรรณ สุขชัย MBU66SUF1610.pdf
MBU66SUF1611 นางสาวอำพัน ธารแม่สองน้อย MBU66SUF1611.pdf
MBU66SUF1612 นายจีรศักดิ์ บุญพา MBU66SUF1612.pdf
MBU66SUF1613 นางสาวอธิชา แซ่ว่าง MBU66SUF1613.pdf
MBU66SUF1615 เสก กรุณาหล่าย MBU66SUF1615.pdf
MBU66SUF1616 บัวทอง โคไธสง MBU66SUF1616.pdf
MBU66SUF1617 นายวสันต์ บูชา MBU66SUF1617.pdf
MBU66SUF1618 ชิเย ธนอุดมเมธา MBU66SUF1618.pdf
MBU66SUF1619 นางสาว สังวาลย์ เชิงกาญจน์ MBU66SUF1619.pdf
MBU66SUF1620 ธนภรณ์ อนุวงษ์ MBU66SUF1620.pdf
MBU66SUF1621 นายธนัชพร หล่อแหลม MBU66SUF1621.pdf
MBU66SUF1622 นางกรวรรณ อินต๊ะชัย MBU66SUF1622.pdf
MBU66SUF1623 พระกิตติพล เชื้องาม MBU66SUF1623.pdf
MBU66SUF1624 ปทุมพร อิ่มไว MBU66SUF1624.pdf
MBU66SUF1626 นางสาวเบญจมาศ มัดจุปะ MBU66SUF1626.pdf
MBU66SUF1627 พระ อ้น มหาปัญโญ ลุงทุน MBU66SUF1627.pdf
MBU66SUF1628 นายเศรษฐา ภูศรีโสม MBU66SUF1628.pdf
MBU66SUF1629 นายสุทธิศักดิ์ นาทา MBU66SUF1629.pdf
MBU66SUF1630 ฉายา อติเมโธ ชื่อ ชูเกียรติ ทำบุญ MBU66SUF1630.pdf
MBU66SUF1631 นางเดือนเพ็ญ จันทร์สะอาด MBU66SUF1631.pdf
MBU66SUF1632 นางสาวกฤตยาภรณ์ สุดจริง MBU66SUF1632.pdf
MBU66SUF1634 นายอธิวัฒน์ ทีงาม MBU66SUF1634.pdf
MBU66SUF1635 พระมหาธนากร ธนากโร MBU66SUF1635.pdf
MBU66SUF1636 นางสาวสิฏฐิณิศา ฤทธิสิงห์ MBU66SUF1636.pdf
MBU66SUF1637 นายวรกิตติ์ ฤกษ์วงศ์สกุล MBU66SUF1637.pdf
MBU66SUF1638 นางสาววรรณวิพา จันทร์หีบ MBU66SUF1638.pdf
MBU66SUF1639 นางสาวปิยะดา ผลธุระ MBU66SUF1639.pdf
MBU66SUF1640 นางสาวอรอมล แก้ววิไล MBU66SUF1640.pdf
MBU66SUF1641 พระศิวกร ปญฺญาวุฑฺโฒ สังข์ทอง MBU66SUF1641.pdf
MBU66SUF1642 นายภูวดล แต่งก่ำ MBU66SUF1642.pdf
MBU66SUF1643 จุฬาลักษณ์ สุวรรณการ MBU66SUF1643.pdf
MBU66SUF1645 นายอาทิตย์ ธรรมพนม MBU66SUF1645.pdf
MBU66SUF1646 อาจารย์มะลิ ทิพพ์ประจง MBU66SUF1646.pdf
MBU66SUF1647 ศรัณย์ ท้าวมิตร MBU66SUF1647.pdf
MBU66SUF1648 พระครูอุเทนปัญญารังษี MBU66SUF1648.pdf
MBU66SUF1649 อภิญญา เบ้านาค MBU66SUF1649.pdf
MBU66SUF1650 วรนุช สอนเฒ่า MBU66SUF1650.pdf
MBU66SUF1651 อัครพนธ์ มารศรี MBU66SUF1651.pdf
MBU66SUF1652 นางสาวกัญญรัตน์ ฤทธิเหมาะ MBU66SUF1652.pdf
MBU66SUF1653 นายรัตทวีพงษ์ โนจา MBU66SUF1653.pdf
MBU66SUF1654 นางสาวจันทิมา วนาจรดล MBU66SUF1654.pdf
MBU66SUF1655 นางสาวอรทัย สาระภูมิ MBU66SUF1655.pdf
MBU66SUF1656 นันทิชา แนะนำ MBU66SUF1656.pdf
MBU66SUF1657 ็ธนชาติ ธนพิพัฒนกูล MBU66SUF1657.pdf
MBU66SUF1659 วรรณษา ทองสัมฤทธิ์ MBU66SUF1659.pdf
MBU66SUF1660 นายอภิวัฒน์ สิงห์สนั่น MBU66SUF1660.pdf
MBU66SUF1661 ดร.ชุ่ม พิมพ์คีรี MBU66SUF1661.pdf
MBU66SUF1662 สุวนันท์ สิงปัดสา MBU66SUF1662.pdf
MBU66SUF1663 สานิตย์ สีนาค MBU66SUF1663.pdf
MBU66SUF1664 นายสุทิน​เลิศ​ส​พุง​ MBU66SUF1664.pdf
MBU66SUF1665 ดร.กันต์ ศรีหล้า MBU66SUF1665.pdf
MBU66SUF1666 พระมหาทศพร สุมุทุโก (อ่อนน้อม) MBU66SUF1666.pdf
MBU66SUF1667 พ.ต.ต.เกียรติคุณ แสนใจบาล MBU66SUF1667.pdf
MBU66SUF1668 ดิษย์จิรา บุลภรณ์ชัยภูมิ MBU66SUF1668.pdf
MBU66SUF1669 นางสาวสุธาสินี พรหมภักดี MBU66SUF1669.pdf
MBU66SUF1670 นางสาวผกามาศ เหลาละภะ MBU66SUF1670.pdf
MBU66SUF1671 นางสาวอนิตสรา บุตรวัง MBU66SUF1671.pdf
MBU66SUF1672 พระปลัดชำนาญ โสภโณ MBU66SUF1672.pdf
MBU66SUF1673 นางไพเราะ เชื้ออุน MBU66SUF1673.pdf
MBU66SUF1674 นายวิสัยทัศน์ ลัยนอก MBU66SUF1674.pdf
MBU66SUF1675 นางสาวสกุลตรา กุลดิลก MBU66SUF1675.pdf
MBU66SUF1676 สามเณรพัชรพล จิตรสม MBU66SUF1676.pdf
MBU66SUF1677 นายธนภัทร ปาละจูม MBU66SUF1677.pdf
MBU66SUF1678 พระอนันต์ สุมโน แสงหล้า MBU66SUF1678.pdf
MBU66SUF1679 นางสาวพัชรมัย แสงเคน MBU66SUF1679.pdf
MBU66SUF1680 อภิชาติ เหลื่อมแก้ว MBU66SUF1680.pdf
MBU66SUF1681 นางสาวสุรัจวดี ศรีชมชื่น MBU66SUF1681.pdf
MBU66SUF1682 นายพรเทพ วรฤทธิไกร MBU66SUF1682.pdf
MBU66SUF1683 พระปลัด ประสงค์ ปญฺญาวชิโร MBU66SUF1683.pdf
MBU66SUF1684 นางประกายกาญจน์ จอมใจ MBU66SUF1684.pdf
MBU66SUF1685 พระมหาจักรพล อาจารสุโภ,ดร. MBU66SUF1685.pdf
MBU66SUF1686 นายสุนทร ว่องไว MBU66SUF1686.pdf
MBU66SUF1687 พระสุรเกียรติ บุญมาตุ่น (จนฺทปญฺโญ) MBU66SUF1687.pdf
MBU66SUF1688 พระ สุริยา เทสีรัตน์ (อคฺคปญฺโญ) MBU66SUF1688.pdf
MBU66SUF1689 พิชญานิน พฤฒิสาร MBU66SUF1689.pdf
MBU66SUF1690 พระธนู อินทปัญโญ (ลุงจิ่ง) MBU66SUF1690.pdf
MBU66SUF1691 รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์อร สดเอี่ยม MBU66SUF1691.pdf
MBU66SUF1692 ทัศนัย ขุมกระโทก MBU66SUF1692.pdf
MBU66SUF1693 พระครูสีลสราธิคุณ ดร. (นรินทร์ สาไชยันต์) MBU66SUF1693.pdf
MBU66SUF1694 พระณรงค์ สุภทฺโท สายสุข MBU66SUF1694.pdf
MBU66SUF1695 นายประดิษฐ์ ศรีโนนยาง MBU66SUF1695.pdf
MBU66SUF1696 สามเณรกิตติภัทท์ ชัยดี MBU66SUF1696.pdf
MBU66SUF1697 นางสาวญดาพร พุชโก MBU66SUF1697.pdf
MBU66SUF1698 ว่าที่ ร.ต.พัฒนพงษ์ หงษ์ทอง MBU66SUF1698.pdf
MBU66SUF1699 นางญดา เสียงเพราะ MBU66SUF1699.pdf
MBU66SUF1700 ดร.สมิตไธร อภิวัฒนอมรกุล MBU66SUF1700.pdf
MBU66SUF1702 พระรัชชานนท์ ลุงทอน MBU66SUF1702.pdf
MBU66SUF1703 อัมรินทร์ กองแก้ว MBU66SUF1703.pdf
MBU66SUF1704 พระบุญฤทธิ์ อภิปุณฺโณ MBU66SUF1704.pdf
MBU66SUF1705 นางสาวศุภกร บุตรวงค์ MBU66SUF1705.pdf
MBU66SUF1706 นายกฤษณพล ธารฤทธิ์ MBU66SUF1706.pdf
MBU66SUF1707 พระรุ่งโรจน์ รตนวณฺโณ (ศรีเสริม) MBU66SUF1707.pdf
MBU66SUF1708 นภารัตน์ กิตติรัตนมงคล MBU66SUF1708.pdf
MBU66SUF1710 วรินทร ชาหลวง MBU66SUF1710.pdf
MBU66SUF1711 รัชฎาภรณ์ นาคลา MBU66SUF1711.pdf
MBU66SUF1712 นางสาวศิรภัสสร ถาวงษ์กลาง MBU66SUF1712.pdf
MBU66SUF1713 รองศาสตราจารย์ณัฏฐนันธ์ สุวรรณวงก์ MBU66SUF1713.pdf
MBU66SUF1714 พระ Chanseyha Kim MBU66SUF1714.pdf
MBU66SUF1715 นายนันทวัฒน์ ใจฉวะ MBU66SUF1715.pdf
MBU66SUF1716 พระปลัดยุทธนา ซาวคำเขตร์ (อภิวฑฺฒนเมธี) MBU66SUF1716.pdf
MBU66SUF1717 นางสาวปิยภรณ์ ทีทา MBU66SUF1717.pdf
MBU66SUF1718 นางสาวกนกวรรณ สุขเจริญนุกูล MBU66SUF1718.pdf
MBU66SUF1720 พระครูสมุห์ธนกฤต วิสุทฺโธ (นายนุ) MBU66SUF1720.pdf
MBU66SUF1721 Phramaha Wiset Sorpobee MBU66SUF1721.pdf
MBU66SUF1722 ส.ต.ปิติพงษ์ ขาวกลาง MBU66SUF1722.pdf
MBU66SUF1723 นางสาวเข็มอัปสร มะณีแสน MBU66SUF1723.pdf
MBU66SUF1724 นางสาวธนิษฐ์นันท์ ศรีภุมมา MBU66SUF1724.pdf
MBU66SUF1725 นางสาวกุลนัส ทองขาว MBU66SUF1725.pdf
MBU66SUF1726 พระใบฏีกานพ จนฺทแนฺโน,ดร MBU66SUF1726.pdf
MBU66SUF1727 มณีรัตน์ มีจั่นเพชร MBU66SUF1727.pdf
MBU66SUF1728 นางสาวชลธิชา โพธิเวช MBU66SUF1728.pdf
MBU66SUF1730 ปฏิญฺญาเมธี พระฉัตรดนัย ฮอมเงิน MBU66SUF1730.pdf
MBU66SUF1732 นายปริวัตร์ นันติ MBU66SUF1732.pdf
MBU66SUF1734 รุ่งทิพย์ ขุลี MBU66SUF1734.pdf
MBU66SUF1735 นางสาวนพมาศ ชิตเจริญ MBU66SUF1735.pdf
MBU66SUF1737 นางสาวฟ้าใส อาษาสนา MBU66SUF1737.pdf
MBU66SUF1739 เจริญมิตร วรญาโณ MBU66SUF1739.pdf
MBU66SUF1740 นางสาวเจนจิรา บุญเกลี้ยง MBU66SUF1740.pdf
MBU66SUF1741 พระครูโกวิทพุทธิวงศ์(วีรวัฒน์ บุญเจริญ) MBU66SUF1741.pdf
MBU66SUF1742 นางสาวจันจิรา เกตุตากแดด MBU66SUF1742.pdf
MBU66SUF1743 นางสาวนิภาพร นิลเนตร MBU66SUF1743.pdf
MBU66SUF1744 จุฑารัตน์ วลัยศรี MBU66SUF1744.pdf
MBU66SUF1745 นางสาวลลิตา วงษา MBU66SUF1745.pdf
MBU66SUF1746 นางสาวเกศดาลักษณ์ สุระศักดิ์ MBU66SUF1746.pdf
MBU66SUF1747 นางสาวศนันยา ใจน้อย MBU66SUF1747.pdf
MBU66SUF1748 พระ จิรนันท์ บุญสุข MBU66SUF1748.pdf
MBU66SUF1749 นางสาวสุนันทา ศิริปี MBU66SUF1749.pdf
MBU66SUF1750 พระธนาพงษ์ อินทวณฺณรํสี MBU66SUF1750.pdf
MBU66SUF1752 น.ส.ฐิติมา หาญทนงค์ MBU66SUF1752.pdf
MBU66SUF1753 กานนท์ แก้วเลียม MBU66SUF1753.pdf
MBU66SUF1754 ดร.เวชสุวรรณ อาจวิชัย MBU66SUF1754.pdf
MBU66SUF1755 นางสาวพรนิภา เสาวะดี MBU66SUF1755.pdf
MBU66SUF1757 นางสาวเสาวลักษณ์ ชูจันทร์ MBU66SUF1757.pdf
MBU66SUF1758 นางสาวพัชรี ด่านศรีสุข MBU66SUF1758.pdf
MBU66SUF1759 พรรณธิดา สิงโหพล MBU66SUF1759.pdf
MBU66SUF1760 นางสาวกฤติมา เจือบุญ MBU66SUF1760.pdf
MBU66SUF1761 พระจาตุรภัทร์ จนทฺสาโร (จันทร์ทรงกลด) MBU66SUF1761.pdf
MBU66SUF1762 พระครูสมุห์ฉัตรชัย อคฺคชโย MBU66SUF1762.pdf
MBU66SUF1763 นางสาวธัญญรส รัตนณวัฒนสกุล MBU66SUF1763.pdf
MBU66SUF1764 วรณษา ชูแก้ว MBU66SUF1764.pdf
MBU66SUF1765 พัชรภรณ์ พุทธพันธ์ MBU66SUF1765.pdf
MBU66SUF1766 นายณัฐฏชัย จิตพิศาล MBU66SUF1766.pdf
MBU66SUF1767 ประจวบ ประเสริฐสังข์ MBU66SUF1767.pdf
MBU66SUF1768 พระสุรศักดิ์ ธีรสุโภ พลการ MBU66SUF1768.pdf
MBU66SUF1769 นางสาวศิริมา อินชั้นศรี MBU66SUF1769.pdf
MBU66SUF1770 ทัศน์เทพ เทวธฺมโม (ยอดสมุทร) MBU66SUF1770.pdf
MBU66SUF1771 นางสาวอรอุมา มีแสง MBU66SUF1771.pdf
MBU66SUF1772 พระศักดิ์สิทธิ์ วรสิทฺโ (กองรัตน์) MBU66SUF1772.pdf
MBU66SUF1773 ขนฺติธโร ปิยะพงษ์ สีสุโข MBU66SUF1773.pdf
MBU66SUF1774 นางสาวอัมภรณ์รัตน์ เพ็งสุข MBU66SUF1774.pdf
MBU66SUF1775 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หินแก้ว MBU66SUF1775.pdf
MBU66SUF1776 สมคิด ดาวเรือง MBU66SUF1776.pdf
MBU66SUF1777 นางสาวจิราภรณ์ ศรีปัญญา MBU66SUF1777.pdf
MBU66SUF1778 นางสาวภัทรีพันธุ์ โพธิ์พันธุ์ MBU66SUF1778.pdf
MBU66SUF1779 สามเณรอมร พิษณุเเสง MBU66SUF1779.pdf
MBU66SUF1780 สามเณร อภิสิทธิ์ ยางธิสาร MBU66SUF1780.pdf
MBU66SUF1781 นายสนทยา บาลชื่น MBU66SUF1781.pdf
MBU66SUF1782 สมคิด บับภาเอก MBU66SUF1782.pdf
MBU66SUF1783 นายธนภัทร แก้วกองนอก MBU66SUF1783.pdf
MBU66SUF1784 รศ.ดร.มานพ นักการเรียน MBU66SUF1784.pdf
MBU66SUF1785 พระอัครเดช อคฺคธฺมโม MBU66SUF1785.pdf
MBU66SUF1786 นางสาวเกตุมณี เทพเดชาชาญ MBU66SUF1786.pdf
MBU66SUF1787 ชนกานต์ เชื้อสายสิทธิ์ MBU66SUF1787.pdf
MBU66SUF1788 พระศิริชัย สนฺตกาโย (สานิถา) MBU66SUF1788.pdf
MBU66SUF1789 พระมหาสมศรี ปญฺญาสิริ (บุญทัน) MBU66SUF1789.pdf
MBU66SUF1790 พระมหาเพชรกล้า ริมิลา MBU66SUF1790.pdf
MBU66SUF1792 อาจารย์สุรชัย ชูคง MBU66SUF1792.pdf
MBU66SUF1793 พระวีระชัย วีรชโย (ชูรัตน์) MBU66SUF1793.pdf
MBU66SUF1794 SOVANNA HOEURN MBU66SUF1794.pdf
MBU66SUF1795 นายเดชฤทธิ์ สมสะอาด MBU66SUF1795.pdf
MBU66SUF1796 สุวรรณา เหือน MBU66SUF1796.pdf
MBU66SUF1797 พระมหาอดิศักดิ์ คเวสโก (ฉีดอิ่ม) MBU66SUF1797.pdf
MBU66SUF1798 อุปคุตโต/นายศักดิ์พล รักษาริกิจ MBU66SUF1798.pdf
MBU66SUF1799 พิเชษฐ์ ขวัญรอด MBU66SUF1799.pdf
MBU66SUF1800 ISARIN LAOSOPAPHIROM MBU66SUF1800.pdf
MBU66SUF1801 ส.อ.สามารถ เชื้อเกตุ MBU66SUF1801.pdf
MBU66SUF1803 สทฺธาโภ พระ พยับ เกษร .มจร.ส่วนกลาง. MBU66SUF1803.pdf
MBU66SUF1804 สมฤดี จันทร์กล่ำ MBU66SUF1804.pdf
MBU66SUF1806 น.อ.สุวัฒน์ สุขทรัพย์ศรี MBU66SUF1806.pdf
MBU66SUF1807 นายพงษ์มนัส ดีอด MBU66SUF1807.pdf
MBU66SUF1809 นางสาวสุพัชฌา เชชาวสกู MBU66SUF1809.pdf
MBU66SUF1810 ธนะเมศฐ์ ธนชัยสุทธิกรณ์ MBU66SUF1810.pdf
MBU66SUF1811 นางสาวกานต์ธัญญา ทองคง MBU66SUF1811.pdf
MBU66SUF1812 สามเณร ลาภศักดิ์ หนูศักดิ์ MBU66SUF1812.pdf
MBU66SUF1813 นางสาวพรพรรณ ชุมอภัย MBU66SUF1813.pdf
MBU66SUF1814 นางสาวเบญจมาศ ศรีมีงาม MBU66SUF1814.pdf
MBU66SUF1815 ถิรวุฒิ นุ่มวงษ์ MBU66SUF1815.pdf
MBU66SUF1816 พระครูสิริธรรมาภิรัต,ผศ.ดร. MBU66SUF1816.pdf
MBU66SUF1817 จ่าเอกนคร เสือเหลือง MBU66SUF1817.pdf
MBU66SUF1818 พระ สุรชัย สร้างแก้ว MBU66SUF1818.pdf
MBU66SUF1819 ญาณิศา ปอสุวรรณ์ MBU66SUF1819.pdf
MBU66SUF1820 นัฎฐนันทน์ สายสี MBU66SUF1820.pdf
MBU66SUF1821 นายวัชระพล รำไพพนม MBU66SUF1821.pdf
MBU66SUF1822 นางสาวณัฐธิชา พาแสงเทพ MBU66SUF1822.pdf
MBU66SUF1823 นางสาวชมพูนุท อุ่นศรี MBU66SUF1823.pdf
MBU66SUF1824 สามเณร ธนบัตร ขวัญใจ MBU66SUF1824.pdf
MBU66SUF1825 นิตยา ภูจำปี MBU66SUF1825.pdf
MBU66SUF1826 นายศุภชัย ชาวสพุง MBU66SUF1826.pdf
MBU66SUF1827 ส.ท.หาญณรงค์ คัคโนภาส MBU66SUF1827.pdf
MBU66SUF1828 พระ สุรชาติ สร้างแก้ว MBU66SUF1828.pdf
MBU66SUF1829 ภคพณ มณีนันท์ MBU66SUF1829.pdf
MBU66SUF1830 นางสาวประภาพร เลิศคอนสาร MBU66SUF1830.pdf
MBU66SUF1832 สามเณร​ศ​ุ​ภ​โชค​ ​ศ​ิ​ร​ิ​ญาน​ MBU66SUF1832.pdf
MBU66SUF1833 นางสาวจุฬาลักษณ์ พลมุข MBU66SUF1833.pdf
MBU66SUF1835 ชาลี ภักดี MBU66SUF1835.pdf
MBU66SUF1836 ส.อ.นิติภูมิ จันทรมิครั MBU66SUF1836.pdf
MBU66SUF1837 นุตจนาถ. วรนาม MBU66SUF1837.pdf
MBU66SUF1838 พระพุพล พุทฺธิพโล (เก่งไฉไล) MBU66SUF1838.pdf
MBU66SUF1839 นางสาวเบญจมาศ ถิ่นหนองพัง MBU66SUF1839.pdf
MBU66SUF1840 ภานุชนาถ สว่างแก้ว MBU66SUF1840.pdf
MBU66SUF1841 สามเณรพงษ์พิพัฒน์ คำนุชิต MBU66SUF1841.pdf
MBU66SUF1842 สุรัตน์ จำเนียรธรรม MBU66SUF1842.pdf
MBU66SUF1843 รศ.ดร.เดชชาติ ตรีทรัพย์ MBU66SUF1843.pdf
MBU66SUF1844 พรนาวี​ ทิมเกิด MBU66SUF1844.pdf
MBU66SUF1845 พระครูนิสิตธรรมานุยุต MBU66SUF1845.pdf
MBU66SUF1846 สามเณรชัยมงคล ชูรัตน์ MBU66SUF1846.pdf
MBU66SUF1847 พระวัชรพงษ์ กิตฺติปญโญ ทิพย์นันท์ MBU66SUF1847.pdf
MBU66SUF1848 พระมหาสากล สุภรเมธี, ดร. (เดินชาบัน) MBU66SUF1848.pdf
MBU66SUF1849 ภัณธิตา จันทร์ชื่น MBU66SUF1849.pdf
MBU66SUF1850 สามเณรยศภัทร ปวงคำตัน MBU66SUF1850.pdf
MBU66SUF1851 ภูริ​ภูมิ​ ชม​ภู​นุช​ MBU66SUF1851.pdf
MBU66SUF1852 พันพษา เถลิงยุคนธร MBU66SUF1852.pdf
MBU66SUF1853 นายไชยพศ ศรีใหม่ MBU66SUF1853.pdf
MBU66SUF1856 สามเณรตะวัน พรมโคตร MBU66SUF1856.pdf
MBU66SUF1857 นางสาวพลอยชมพู เตชะการโยธา MBU66SUF1857.pdf
MBU66SUF1858 นางสาวบุณยานุช เตชะสกุลเจริญ MBU66SUF1858.pdf
MBU66SUF1859 นางสาวภัสราภรณ์ สอนสี MBU66SUF1859.pdf
MBU66SUF1860 ศศิธร อยู่รุ่ง MBU66SUF1860.pdf
MBU66SUF1861 พระอนิรุตน์ ปุญฺญวนฺโต MBU66SUF1861.pdf
MBU66SUF1862 นายสุรเกียรติ จูเจริญ MBU66SUF1862.pdf
MBU66SUF1863 Tinku Barua MBU66SUF1863.pdf
MBU66SUF1864 นางสาวเมทินี แก้วคำมูล MBU66SUF1864.pdf
MBU66SUF1865 พระครูสังฆรักษ์ ครชานนท์ สิรินฺธโร MBU66SUF1865.pdf
MBU66SUF1866 พระมหาอิสราวิทย์ พังน้อย MBU66SUF1866.pdf
MBU66SUF1867 นางสาวรัชนีพร รักคีรีสกุลวงศ์ MBU66SUF1867.pdf
MBU66SUF1868 พระ รังสิมันต์ อธิปัญโญ MBU66SUF1868.pdf
MBU66SUF1870 พระธนากร อริยเมธี บุตรอินทร์ MBU66SUF1870.pdf
MBU66SUF1871 นางสาวกัญญารัตน์ ผาดอน MBU66SUF1871.pdf
MBU66SUF1872 นิรชา สุธนาภรณ์กุล MBU66SUF1872.pdf
MBU66SUF1873 สามเณรศิริชัย เหลืองมาลัย MBU66SUF1873.pdf
MBU66SUF1875 พระมหา​สมใจ​ ปญฺ​ญาที​โป​(โสดา​ชัย)​ MBU66SUF1875.pdf
MBU66SUF1876 นางณัฐนันท์ เอี่ยมจร MBU66SUF1876.pdf
MBU66SUF1877 พระ ภาณุพงศ์ กาลวิบูลย์ MBU66SUF1877.pdf
MBU66SUF1878 ณัฏศรชนกม์ ศิริวัฒนชัยกร MBU66SUF1878.pdf
MBU66SUF1879 นางเพียงณภัส ศรีบุรัมย์ MBU66SUF1879.pdf
MBU66SUF1880 จีรพร กลิ่นจันอัด MBU66SUF1880.pdf
MBU66SUF1881 พระภีรพงษ์ คมฺภีรปญฺโญ (กรมสร้อย) MBU66SUF1881.pdf
MBU66SUF1882 ชุลีพร นาหัวนิล MBU66SUF1882.pdf
MBU66SUF1883 นายประเสริฐ เนาวพล MBU66SUF1883.pdf
MBU66SUF1884 นาวสาวสุวนันท์ ใจมา MBU66SUF1884.pdf
MBU66SUF1885 นางสาวกมลทิพย์ พินิจมนตรี MBU66SUF1885.pdf
MBU66SUF1886 ดร.นิพล อินนอก MBU66SUF1886.pdf
MBU66SUF1887 ผศ.ดร.อาทิตย์ ผ่านพูล MBU66SUF1887.pdf
MBU66SUF1888 นางสาวชฎาพร แสนรัตน์ MBU66SUF1888.pdf
MBU66SUF1889 พระวัน ธีรปัญโญ MBU66SUF1889.pdf
MBU66SUF1890 นายจิตรกร นันตาชัย MBU66SUF1890.pdf
MBU66SUF1891 พระใบฎีกาอภิสิทธิ์ ฐิตเมโธ MBU66SUF1891.pdf
MBU66SUF1892 พระปกาศิต สีลวฑฺฒโน MBU66SUF1892.pdf
MBU66SUF1893 พระมหาปุณณ์สมบัติ บุญเรือง MBU66SUF1893.pdf
MBU66SUF1895 พระปลัดวันเฉลิม เขมานนฺโท เป่งใส MBU66SUF1895.pdf
MBU66SUF1896 ผศ.กฤษณ์ ศรทัตต์ MBU66SUF1896.pdf
MBU66SUF1897 พระภูธเนศ ภูริธเนสโก (เพ่งพิศ) MBU66SUF1897.pdf
MBU66SUF1898 เกียรติชัย หมื่นสม MBU66SUF1898.pdf
MBU66SUF1899 สามเณร ธีระเดช วงศ์สุวัฒน์ MBU66SUF1899.pdf
MBU66SUF1901 พระปลัด ธีทัต ญาณปุณฺณสิริ MBU66SUF1901.pdf
MBU66SUF1902 นายพิพัฒน์​ ธรรมขัน MBU66SUF1902.pdf
MBU66SUF1903 นางสาวสุธีธิดา คำยุง MBU66SUF1903.pdf
MBU66SUF1904 เทพนิมิตร วูซิอ MBU66SUF1904.pdf
MBU66SUF1905 นางสาวรินรดา หมูโต่ง MBU66SUF1905.pdf
MBU66SUF1906 น.ส.จริญญา ทองเหลือง MBU66SUF1906.pdf
MBU66SUF1907 นางสาววราภรณ์ กสิกรรุ่งเรือง MBU66SUF1907.pdf
MBU66SUF1908 นางสาวสุวนา วรนารถฤดี MBU66SUF1908.pdf
MBU66SUF1909 ศุภิสรา หยอมวิไล MBU66SUF1909.pdf
MBU66SUF1910 นายรณชัย เกตุศิริ MBU66SUF1910.pdf
MBU66SUF1911 นางสาวณัฐพร ใจมั่น MBU66SUF1911.pdf
MBU66SUF1912 นางสาวกุลธิดา แสงจันทร์ MBU66SUF1912.pdf
MBU66SUF1913 พระไพบูลย์ ปสนฺโน (ธานีวรรณ) MBU66SUF1913.pdf
MBU66SUF1914 นางสาวมนัสวี ขจิตพวงมาลา MBU66SUF1914.pdf
MBU66SUF1915 พระครูปลัดวีระ ญาณวีโร/เพ่งพิศ MBU66SUF1915.pdf
MBU66SUF1916 พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. MBU66SUF1916.pdf
MBU66SUF1917 เทพนิมิตร วูซือ MBU66SUF1917.pdf
MBU66SUF1918 นายบัณฑิต อิ่นเเก้ว MBU66SUF1918.pdf
MBU66SUF1919 นางสาวจันทร์จิรา พนาขุนเขา MBU66SUF1919.pdf
MBU66SUF1920 พระยันอ่อง ปัญญาวุฑโฒ MBU66SUF1920.pdf
MBU66SUF1921 นางสาวปิยดา นามวงค์ MBU66SUF1921.pdf
MBU66SUF1922 สามเณรฉัตร์นิพัฒน์ แข็งฉลาด MBU66SUF1922.pdf
MBU66SUF1923 สปัน จันทคล้อย MBU66SUF1923.pdf
MBU66SUF1924 พระพัฒน์พินท์ ถิรจิตฺโต MBU66SUF1924.pdf
MBU66SUF1925 นางสาวเกสรา อินต๊ะก๋อน MBU66SUF1925.pdf
MBU66SUF1926 นาย​ ประสิทธิ์​ วรรณ​โส​ MBU66SUF1926.pdf
MBU66SUF1927 พระครูโพธิธรรมวุฒิ จีระพันธ์ จันทร์อ่วม MBU66SUF1927.pdf
MBU66SUF1928 นางนารีรัตน์ จันทวฤทธิ์ MBU66SUF1928.pdf
MBU66SUF1929 อภิชญา จิตรงามยิ่ง MBU66SUF1929.pdf
MBU66SUF1930 นายชาญชัย คมขำ MBU66SUF1930.pdf
MBU66SUF1931 นายนัทธกร จันทร์เมือง MBU66SUF1931.pdf
MBU66SUF1932 ธารทิพย์ สามสุวรรณ์ MBU66SUF1932.pdf
MBU66SUF1933 นายเสริมศักดิ์ ลิขิตวัฒนกิจ MBU66SUF1933.pdf
MBU66SUF1934 พระมหาศุพชัย สุภชโย(บุญพร้อม) MBU66SUF1934.pdf
MBU66SUF1935 รัฐพล พรหมมาศ MBU66SUF1935.pdf
MBU66SUF1936 พระภาคภูมิ ปภัสสรจิตโต MBU66SUF1936.pdf
MBU66SUF1937 นางสาวชยาภรณ์ นิสภาทราจิณ MBU66SUF1937.pdf
MBU66SUF1938 นายสุทิน ทฤษฎิคุณ MBU66SUF1938.pdf
MBU66SUF1939 สามเณร ธีรภัทร ปันทะวัน MBU66SUF1939.pdf
MBU66SUF1940 พระมหาสุริยา พรหมสอน MBU66SUF1940.pdf
MBU66SUF1941 น.ส.สุพรรณี เงินสมบัติ MBU66SUF1941.pdf
MBU66SUF1943 นางสาวศยาวัณย์ มหาลาภยศ MBU66SUF1943.pdf
MBU66SUF1944 นางสาวศิริพร อมรใฝ่นุกุล MBU66SUF1944.pdf
MBU66SUF1945 นางสาวชลัดดา ปู่กุ MBU66SUF1945.pdf
MBU66SUF1946 นางสาวจิราพร สง่าปิยประเสริฐ MBU66SUF1946.pdf
MBU66SUF1947 นางสาวกรวรรณ สิงห์บริรักษ์ MBU66SUF1947.pdf
MBU66SUF1948 นางสาวชญานิศ เสาร์นุ MBU66SUF1948.pdf
MBU66SUF1949 นางสาวทัศพร เชาว์เสรี MBU66SUF1949.pdf
MBU66SUF1951 นางสาวจินตภัทร์ บรรณพร MBU66SUF1951.pdf
MBU66SUF1954 พระอดิเรก กองคำ MBU66SUF1954.pdf
MBU66SUF0015 พระมหาธีระวัฒน์ ธิติโชติ (กมลวิบูลย์) ดร. MBU66SUF0015.pdf
MBU66SUF0517 พระฤทธิรงค์ ขนฺติธมฺโม (บุญแสน) MBU66SUF0517.pdf
MBU66SUF1325 ดร.สาลินี รักกตัญญู MBU66SUF1325.pdf
MBU66SUF1431 วีณา สุริโย MBU66SUF1431.pdf
MBU66SUF1139 ดร.ไพรัช พื้นชมภู MBU66SUF1139.pdf
MBU66SUF1027 พระ ยุทธนา อคฺคปญฺโญ ล้อทองพานิชย์ MBU66SUF1027.pdf
MBU66SUF0002 นางอุมาพร เบ็ดเสร็จ MBU66SUF0002.pdf
MBU66SUF0009 นายอำพล ศรีพารัตน์ MBU66SUF0009.pdf
MBU66SUF0020 นางสาวอาภาพร ถาวรเมตตาจิต MBU66SUF0020.pdf
MBU66SUF0021 นางสาวอรปรีญา สีหามาตย์ MBU66SUF0021.pdf
MBU66SUF0050 นางสาวอร ทองคำ MBU66SUF0050.pdf
MBU66SUF0052 อธิฏฐาโน ภูมิพัฒน์ จตุรัตเทียนวัน MBU66SUF0052.pdf
MBU66SUF0081 นางสาวสุรีพร พระสุนิน MBU66SUF0081.pdf
MBU66SUF0097 สิริประภา สันทัดพนาไพร MBU66SUF0097.pdf
MBU66SUF0100 นางสาวสิรินาถ ปู่ดอก MBU66SUF0100.pdf
MBU66SUF0111 สิบโทภูวนาท คำแผง MBU66SUF0111.pdf
MBU66SUF0115 สิบเอก สุเมธ โสมาบุตร MBU66SUF0115.pdf
MBU66SUF0131 สิบเอก สถาพร ไพศาลกิจ MBU66SUF0131.pdf
MBU66SUF0132 สิทธิวรญาโณ พระครูสังฆรักษ์ สุเมธ ทุนกิจใจ MBU66SUF0132.pdf
MBU66SUF0154 สิทธิพร เกษจ้อย MBU66SUF0154.pdf
MBU66SUF0171 นางสาวสิดาพร ศรีจันทร์ MBU66SUF0171.pdf
MBU66SUF0189 สามเณร อภิเดช เจริญธรรม เปรียญ MBU66SUF0189.pdf
MBU66SUF0200 สามเณรวิธวินธ์ จากน่าน MBU66SUF0200.pdf
MBU66SUF0244 สามเณรชัชวาลย์ คำอาจ MBU66SUF0244.pdf
MBU66SUF0252 สามเณรจักรพงศ์ จันต๊ะชัย MBU66SUF0252.pdf
MBU66SUF0253 สามเณรกฤษดา ฐิติมโนกุล MBU66SUF0253.pdf
MBU66SUF0261 สรนันท์ ประทีป MBU66SUF0261.pdf
MBU66SUF0283 นายสมศักดิ์ จานพานแก้ว MBU66SUF0283.pdf
MBU66SUF0293 นายสมบัติ อนุปิยพล MBU66SUF0293.pdf
MBU66SUF0299 ส.ณ.จิระพงษ์ ดวงศุภร MBU66SUF0299.pdf
MBU66SUF0303 นางสาวศิริประภา สันทัดพนาไพร MBU66SUF0303.pdf
MBU66SUF0316 นางสาวศศิธร สุขแจ่ม MBU66SUF0316.pdf
MBU66SUF0323 นางสาววาสินี อินเป็ง MBU66SUF0323.pdf
MBU66SUF0387 นางสาววราทิตย์ บงแก้ว MBU66SUF0387.pdf
MBU66SUF0407 นางสาววรรณัน บุญอนันต์ MBU66SUF0407.pdf
MBU66SUF0409 นางสาววรณัน บุญอนันต์ MBU66SUF0409.pdf
MBU66SUF0412 นางสาวรุจินันทน์ ภาศักดี MBU66SUF0412.pdf
MBU66SUF0446 รัตนาภรณ์ ประพันธ์รัตน์ MBU66SUF0446.pdf
MBU66SUF0452 นางสาวรัตน์มณี บัวทุม MBU66SUF0452.pdf
MBU66SUF0454 ภูริภูมิ ชมภูนุช MBU66SUF0454.pdf
MBU66SUF0473 นางสาวภัทรวดี มุ่งเขตกลาง MBU66SUF0473.pdf
MBU66SUF0484 พุทรา ยอดศักดิ์ชาย MBU66SUF0484.pdf
MBU66SUF0500 นางสาวพัชรพร สาลี MBU66SUF0500.pdf
MBU66SUF0513 พระอธิการวีระชน จารุวณฺโณ MBU66SUF0513.pdf
MBU66SUF0519 พระสมุห์ธนิก อภิธนิโก MBU66SUF0519.pdf
MBU66SUF0528 พระสมุห์ ดำรงค์ ฐิตสีโล (ดีเหมือน) MBU66SUF0528.pdf
MBU66SUF0529 พระศรายุธ สิริวฺฑฒโน(ชาวแหลง) MBU66SUF0529.pdf
MBU66SUF0533 พระ วราวุฒิ กตธมฺโม (พรหมบุตร) MBU66SUF0533.pdf
MBU66SUF0536 พระวชิรวิทย์ อินฺทปญฺโญ (จูยกปิ่น) MBU66SUF0536.pdf
MBU66SUF0540 พระยุทธนา ยุทฺธธมฺโม (กังเง) MBU66SUF0540.pdf
MBU66SUF0553 พระมหาสุชัย โชติญาโณ วงศ์มีชัย MBU66SUF0553.pdf
MBU66SUF0556 พระมหาวิชัย ฉายา กุลฐิโต นามสกุล ธรรมปภัสสร์ MBU66SUF0556.pdf
MBU66SUF0561 พระมหาจารุวัฒน์ จิรวุฑฺโฒ (สุพิบาล) MBU66SUF0561.pdf
MBU66SUF0562 พระมหาจรัณยวัตม์ ธนกฤตกรพงศ์ MBU66SUF0562.pdf
MBU66SUF0568 พระภิกษุภูมิพัฒน์ อธิฏฺฐาโน จตุรัตเทียนวัน MBU66SUF0568.pdf
MBU66SUF0579 พระพุฒิพงษ์ ฐิตโสภโณ MBU66SUF0579.pdf
MBU66SUF0589 พระปลัดกมลภพ กิตฺติโสภโณ สานะ MBU66SUF0589.pdf
MBU66SUF0592 พระนวลแก้ว ขนฺติธโร (นวลแสง) MBU66SUF0592.pdf
MBU66SUF0602 พระธีรพล วรคุโณ (คำสิงห์ใส) MBU66SUF0602.pdf
MBU66SUF0613 พระธวัชชัย ตรุโณ เเซ่เฒ่า MBU66SUF0613.pdf
MBU66SUF0614 พระณัฐพงษ์ ยโสธโร (น่าดู) MBU66SUF0614.pdf
MBU66SUF0621 พระชาญชัย หลักมั่น(อินฺทปญฺโญ) MBU66SUF0621.pdf
MBU66SUF0623 พระครูสังฆรักษ์ สุริยะ ปภสฺสโร MBU66SUF0623.pdf
MBU66SUF0627 พระครูปลัดอนันต์ อนาวิโล/สุมารส MBU66SUF0627.pdf
MBU66SUF0635 พระครูใบฎีกา ภัทรพล อนุจารี (ผลเจริญ) MBU66SUF0635.pdf
MBU66SUF0665 พระคชสาร​ กลฺยาเมธี​ MBU66SUF0665.pdf
MBU66SUF0716 พระเปื่อยเชิญ ขนฺติมโน วนาเจือทอง MBU66SUF0716.pdf
MBU66SUF0717 นางสาวพรนิภา ช้อยโคกสูง MBU66SUF0717.pdf
MBU66SUF0726 นางพนิดา สีนวล MBU66SUF0726.pdf
MBU66SUF0732 ปิยมน สง่าอารีย์กูล MBU66SUF0732.pdf
MBU66SUF0745 นางสาวปรีชญาภรณ์ วรรณพฤกษ์ MBU66SUF0745.pdf
MBU66SUF0760 นางสาวปภาวี สีหะ MBU66SUF0760.pdf
MBU66SUF0763 นางนุศรา สระทองใจ MBU66SUF0763.pdf
MBU66SUF0772 นิธิศ นงคราญ MBU66SUF0772.pdf
MBU66SUF0773 นาสาวศิริประภา สันทัดพนาไพร MBU66SUF0773.pdf
MBU66SUF0784 นานสุรศักดิ์ อุดเมืองเพีย MBU66SUF0784.pdf
MBU66SUF0792 นายนันทวัฒน์ ป้อมเชียงพิณ MBU66SUF0792.pdf
MBU66SUF0804 นางนัทธมน นรสิงห์ MBU66SUF0804.pdf
MBU66SUF0833 นางนงเยาว์ สุมาลัย MBU66SUF0833.pdf
MBU66SUF0835 นายธีรศักดิ์ แสนวังทอง MBU66SUF0835.pdf
MBU66SUF0838 นางสาวธิปวดี วิชัย MBU66SUF0838.pdf
MBU66SUF0839 ธวัชชัย ไชยมงคล MBU66SUF0839.pdf
MBU66SUF0862 นายธนภัทร เสาเหลี่ยม MBU66SUF0862.pdf
MBU66SUF0873 น.ส.ธนกร นาคสัมฤทธิ์ MBU66SUF0873.pdf
MBU66SUF0874 นางสาวทิพย์วรรณ์ แดงน้อย MBU66SUF0874.pdf
MBU66SUF0876 นางทัศนีย์ ณัฏฐรุ่งโรจน์ MBU66SUF0876.pdf
MBU66SUF0896 ทัตพงศ์ เสาสุดใจ MBU66SUF0896.pdf
MBU66SUF0912 นางสาวดรัญรัตน์ ชาตรียินดี MBU66SUF0912.pdf
MBU66SUF0914 ดร.สุจิตรา แก้วสากล MBU66SUF0914.pdf
MBU66SUF0932 ดร.สันติราษฎร์​ พวงมลิ MBU66SUF0932.pdf
MBU66SUF0964 ดร.บรรจง ลาวะลี MBU66SUF0964.pdf
MBU66SUF0988 นายณัฐพงศ์ ขันทาโสด MBU66SUF0988.pdf
MBU66SUF0991 นางสาวณัฐธิดา แสงอ่อน MBU66SUF0991.pdf
MBU66SUF1011 น.ส.ณัฏฐกมล บัวเงิน MBU66SUF1011.pdf
MBU66SUF1049 น.ส.ฐิติมา หาญทนงค์ MBU66SUF1049.pdf
MBU66SUF1053 นางสาวชุติณัชชา สวัสดิ์วัฒนากุล MBU66SUF1053.pdf
MBU66SUF1068 ชัยวัฒน์ เอี่ยมเกิด MBU66SUF1068.pdf
MBU66SUF1069 นางสาวจินตนา พยาคำ MBU66SUF1069.pdf
MBU66SUF1074 นางสาวจันทรัสม์ เลิศพาณีลลิต MBU66SUF1074.pdf
MBU66SUF1079 นางสาวจันทร์นิดา เลิศวงศ์ร่มเย็น MBU66SUF1079.pdf
MBU66SUF1085 จนทฺสาโร พระจาตุรภัทร์ จันทร์ทรงกลด MBU66SUF1085.pdf
MBU66SUF1113 นายขวัญชัย อริยพฤกษ์ MBU66SUF1113.pdf
MBU66SUF1116 ขนฺติมโน พระเปื่อยเชอ วนาเจือทอง MBU66SUF1116.pdf
MBU66SUF1134 นางสาวกุลนันท์ สิงห์ยะบุศย์ MBU66SUF1134.pdf
MBU66SUF1156 นางกอบกุล แจ้งนพภา MBU66SUF1156.pdf
MBU66SUF1158 นางสาวกรกนก พนาพิหาร MBU66SUF1158.pdf
MBU66SUF1160 นายกนกพิชญ์ พรมณี MBU66SUF1160.pdf
MBU66SUF1161 นางสาวไอยรินท์ หาญปฐมพงษ์ MBU66SUF1161.pdf
MBU66SUF1165 นางสาวไพรินทร์ มณีวรรณ MBU66SUF1165.pdf
MBU66SUF1166 เหมันต์ ครุธแก้ว MBU66SUF1166.pdf
MBU66SUF1168 นางสาวเสาวลักษณ์ ดีมุข MBU66SUF1168.pdf
MBU66SUF1172 นางสาวเขมจิรา ประทุมมา MBU66SUF1172.pdf
MBU66SUF1174 เกศริน นันทิสกุล MBU66SUF1174.pdf
MBU66SUF1176 Nang Seng Phaung Lao MBU66SUF1176.pdf
MBU66SUF1180 Otpal Barua MBU66SUF1180.pdf
MBU66SUF1183 PHRA SAMKHANN UON MBU66SUF1183.pdf
MBU66SUF1194 Phra Sumon Barua MBU66SUF1194.pdf
MBU66SUF1208 RATAN BARUA SRAMON MBU66SUF1208.pdf
MBU66SUF1225 ratchanee MBU66SUF1225.pdf
MBU66SUF1233 นางสาวกรกมล นิลสุวรรณ MBU66SUF1233.pdf
MBU66SUF1237 นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์ ราชศิลป์ MBU66SUF1237.pdf
MBU66SUF1244 นายกิตติคุณ คงยศไพบูลย์ MBU66SUF1244.pdf
MBU66SUF1252 กิตติคุณ บุญแก้ว MBU66SUF1252.pdf
MBU66SUF1260 นาย เกียรติศักดิ์ แสนนอก MBU66SUF1260.pdf
MBU66SUF1261 นายแก่นเพชร แฝงสีพล MBU66SUF1261.pdf
MBU66SUF1271 ขวัญฤทัย ชมเกิดทอง MBU66SUF1271.pdf
MBU66SUF1281 เขมเทโว/ปิยะพงษ์ ทองขาว MBU66SUF1281.pdf
MBU66SUF1285 นางสาวเขมิกา เลาโซ้ง MBU66SUF1285.pdf
MBU66SUF1313 นายคัคนนันท์ รชตภาคิน MBU66SUF1313.pdf
MBU66SUF1336 จนฺทเมธี / พระสำคัญ อ้วน MBU66SUF1336.pdf
MBU66SUF1337 นางสาวจรรยา จันทร์แก่นรัตน์ MBU66SUF1337.pdf
MBU66SUF1343 จ.ส.ต.ณรงค์ กุลหอม MBU66SUF1343.pdf
MBU66SUF1349 นายจักรกฤษณ์ บุญมาลา MBU66SUF1349.pdf
MBU66SUF1358 นายจักรกฤษ เลิศลับ MBU66SUF1358.pdf
MBU66SUF1360 นายจักรพันธ์ โพธิ์เย็น MBU66SUF1360.pdf
MBU66SUF1374 นางสาวจันทรัสม์ เลิศพาณีลลิต MBU66SUF1374.pdf
MBU66SUF1375 นางสาวเจนจิรา บุญเกลี้ยง MBU66SUF1375.pdf
MBU66SUF1376 นางสาวฉวีวรรณ ทองบุญตา MBU66SUF1376.pdf
MBU66SUF1378 นางสาวชลธิชา วสุรานที MBU66SUF1378.pdf
MBU66SUF1387 ชลวัฒน์ กิมซัว MBU66SUF1387.pdf
MBU66SUF1450 นายณัฏฐ์ ปรางค์น้อย MBU66SUF1450.pdf
MBU66SUF1454 นางสาวณิริญญ์รัตน์ สุรินทร์แก้ว MBU66SUF1454.pdf
MBU66SUF1467 นาย เดชาธร แฝงศรีจันทร์ MBU66SUF1467.pdf
MBU66SUF1494 ถิรวัฒน์ ปาลอินทร์ MBU66SUF1494.pdf
MBU66SUF1501 นายทองเชิญ ผดุงภักดิ์ MBU66SUF1501.pdf
MBU66SUF1511 นายธงชัย พุทธาผา MBU66SUF1511.pdf
MBU66SUF1533 ธนกร นาคสัมฤทธิ์ MBU66SUF1533.pdf
MBU66SUF1543 นางสาวธิษาเนตร ศรีแก้วณวรรณ MBU66SUF1543.pdf
MBU66SUF1547 นายนพรัตน์ ธนะ MBU66SUF1547.pdf
MBU66SUF1550 นราพร ตาคำแสง MBU66SUF1550.pdf
MBU66SUF1560 นางนฤมล เทพจินดา MBU66SUF1560.pdf
MBU66SUF1567 นาวสาวสุภารัตน์ เจริญไพรวารี MBU66SUF1567.pdf
MBU66SUF1571 นางบุญนำ ศรีพยัพ MBU66SUF1571.pdf
MBU66SUF1573 นางสาวบุสดา สิทธิธรรม MBU66SUF1573.pdf
MBU66SUF1614 นาย ปริญญา ดอนทอง MBU66SUF1614.pdf
MBU66SUF1625 นายปัญญา ศรีจำปา MBU66SUF1625.pdf
MBU66SUF1633 นาย ปาราเมศ คำนุชิต MBU66SUF1633.pdf
MBU66SUF1644 นางสาวปิยาภรณ์ ปิตัง MBU66SUF1644.pdf
MBU66SUF1658 นายพงษ์พัฒน์ เหมราช MBU66SUF1658.pdf
MBU66SUF1701 นางสาวพรทิพย์ แสงสรทวีศักดิ์ MBU66SUF1701.pdf
MBU66SUF1709 พระกิตติพงษ์ ปญฺญาวโร/ผังดี MBU66SUF1709.pdf
MBU66SUF1719 พระกิตติพงษ์ ผังดี/ปัญญาวโร MBU66SUF1719.pdf
MBU66SUF1729 พระครูสังฆรักษ์ศิริวัฒน์ รกฺขิโต (ปานน้อย) MBU66SUF1729.pdf
MBU66SUF1731 พระจตุรภัทร โชติปญฺโญฺ MBU66SUF1731.pdf
MBU66SUF1733 พระพุทธินันท์ ปรกฺกโม (ศรีชนะ) MBU66SUF1733.pdf
MBU66SUF1736 พระมหาวีระชาติ ปิยวณฺโณ, ดร. MBU66SUF1736.pdf
MBU66SUF1738 พระมหาเอกกวิน ปิยวีโร (อะซิ่ม) ดร. MBU66SUF1738.pdf
MBU66SUF1751 พระวสันต์ ประกอบศรี ยสินฺธโร MBU66SUF1751.pdf
MBU66SUF1756 พระ ศรีวิชัย ฐานากโร MBU66SUF1756.pdf
MBU66SUF1791 นายพัชรพล ถาพร MBU66SUF1791.pdf
MBU66SUF1802 นางสาวพัชรีภรณ์ ฉัตรชัย MBU66SUF1802.pdf
MBU66SUF1805 นายพิพัฒน์ จันทร์แก่นรัตน์ MBU66SUF1805.pdf
MBU66SUF1808 พิมพ์ใจ เดชพิชัย MBU66SUF1808.pdf
MBU66SUF1831 นางสาวภัทรียา ภูผาเวียง MBU66SUF1831.pdf
MBU66SUF1834 ภาคิน กันทะฟู MBU66SUF1834.pdf
MBU66SUF1854 นางรัชนี วิไลเพชรรัตน MBU66SUF1854.pdf
MBU66SUF1855 นายรัชพล พิณทอง MBU66SUF1855.pdf
MBU66SUF1869 นางสาวรัตน์ นพเก้า MBU66SUF1869.pdf
MBU66SUF1874 นางวนิดา ศรีวิกาญจ์ MBU66SUF1874.pdf
MBU66SUF1894 วรากร พึ่งแพง MBU66SUF1894.pdf
MBU66SUF1900 นางสาววริศรา พิทักษ์ดำรงสุข MBU66SUF1900.pdf
MBU66SUF1942 วุฒินันท์ มันตะเสน MBU66SUF1942.pdf
MBU66SUF1950 นางสาวศกลวรรณ เหมือนทอง MBU66SUF1950.pdf
MBU66SUF1952 ศรัณย์ภัทร แก้วนนท์ MBU66SUF1952.pdf
MBU66SUF1953 นายศักดิบุล ไกรฤกษ์ MBU66SUF1953.pdf
MBU66SUF1955 นางสาวศิริยากร กุลเกี้ยง MBU66SUF1955.pdf
MBU66SUF1956 นางสาวศิริลักษณ์ มานพชัย MBU66SUF1956.pdf
MBU66SUF1957 นางสาวศิริอร เกตุไทยสง MBU66SUF1957.pdf
MBU66SUF1958 นางสาวศีลพา สัมฤทธิ์ MBU66SUF1958.pdf
MBU66SUF1959 นายศุภกฤต คงแป้น MBU66SUF1959.pdf
MBU66SUF1960 นายศุภโชค แก้วสง่า MBU66SUF1960.pdf
MBU66SUF1961 นายศุภพงษ์ ก่อเกื้อตระกูล MBU66SUF1961.pdf
MBU66SUF1962 ส.ท.ศิริพงษ์ พ่วงกลิ่น MBU66SUF1962.pdf
MBU66SUF1963 ส.อ.ธนศักดิ์ สุขเสกสันต์ MBU66SUF1963.pdf
MBU66SUF1964 สามเณรกฤษฎา สีดา MBU66SUF1964.pdf
MBU66SUF1965 สามเณรชัยวุฒิ สิงขรอภิรัก MBU66SUF1965.pdf
MBU66SUF1966 สามเณรชัยวุฒิ สิงขรอภิรักษ์ MBU66SUF1966.pdf
MBU66SUF1967 สามเณรโชติรส มาดา MBU66SUF1967.pdf
MBU66SUF1968 สิทธิพร เกษจ้อย MBU66SUF1968.pdf
MBU66SUF1969 สิบโท ณรงค์ นิ่มน้อย MBU66SUF1969.pdf
MBU66SUF1970 สิบเอกชาติชาย มณีราษฎร์ MBU66SUF1970.pdf
MBU66SUF1971 สิบเอก พศณ เกษทอง MBU66SUF1971.pdf
MBU66SUF1972 สิบเอกสิทธิศักดิ์ สุพร MBU66SUF1972.pdf
MBU66SUF1973 สิริประภา สันทัดพนาไพร MBU66SUF1973.pdf
MBU66SUF1974 สุกร์พรทิพย์ นันทการ MBU66SUF1974.pdf
MBU66SUF1975 นางสาวสุพิชญา ยาใส MBU66SUF1975.pdf
MBU66SUF1976 นางสุมาลี เกียรติปรีชา MBU66SUF1976.pdf
MBU66SUF1977 นายสุรเกียรติ จูเจริญ MBU66SUF1977.pdf
MBU66SUF1978 นางเสาวภาคย์ กลั่นชาติ MBU66SUF1978.pdf
MBU66SUF1979 นางเสาวลักษณ์ ปัสสาวัส MBU66SUF1979.pdf
MBU66SUF1980 นางสาวหมี่ชุ มาเยอะ MBU66SUF1980.pdf
MBU66SUF1981 นายองอาจ พรมชาติ MBU66SUF1981.pdf
MBU66SUF1982 อติธมฺโม/สาธิต สุ่มมาต MBU66SUF1982.pdf
MBU66SUF1983 นายอนุพงษ์ สิริทรัพย์ทวี MBU66SUF1983.pdf
MBU66SUF1984 นางสาวอรณี สันติปินพร MBU66SUF1984.pdf
MBU66SUF1985 นางสาวอรณี สันติปิยพร MBU66SUF1985.pdf
MBU66SUF1986 นางสาวอารีญา อาชาทวีป MBU66SUF1986.pdf
MBU66SUF1987 นางอารีรัตน์ โกละกะ MBU66SUF1987.pdf
MBU66SUF1988 อุไรวรรณ เกตุกรณ์ MBU66SUF1988.pdf
MBU66SUF1989 นายเอกชัย ลายนารี MBU66SUF1989.pdf
MBU66SUF1990 เอกนรินทร์ สาลี MBU66SUF1990.pdf
MBU66SUF1991 นางสาวเอกนรี วรรณสุ MBU66SUF1991.pdf
MBU66SUF1596 ดร.สุมาลัย กาญจนะ MBU66SUF1596.pdf
MBU66SUF1992 นางจีระพันธ์ ไชยชนะ MBU66SUF1992.pdf
MBU66SUF1993 นางสาวฐิตินันท์ ม่วงจีน MBU66SUF1993.pdf
MBU66SUF1994 นางสาวสุรีย์นิษา ชูทอง MBU66SUF1994.pdf
MBU66SUF1995 นางสาวอังคณา เก่งค้าขาย MBU66SUF1995.pdf
MBU66SUF1996 พระครูธรรมธร เดโช ฐิตเตโช (สำเร็จ) MBU66SUF1996.pdf
MBU66SUF1997 พระครูธีรธรรมานุยุต MBU66SUF1997.pdf
MBU66SUF1998 พระมหาวิโรจน์ คุตฺตวีโร, ผศ.ดร. MBU66SUF1998.pdf
MBU66SUF1999 พระมหาเอกกวิน ปิยวีโร, ดร. MBU66SUF1999.pdf
MBU66SUF2000 สามเณรณัฐกร จินวรรณ MBU66SUF2000.pdf
MBU66SUF2001 สามเณรปรเมศ กางมัน MBU66SUF2001.pdf
MBU66SUF2002 สามเณรศรัณยวัฒน์ พัฒน์จีน MBU66SUF2002.pdf
MBU66SUF0230 นายชูชาติ ชายทอง MBU66SUF0230.pdf
MBU66SUF0231 นายณัฐกิจ แถวนาชุม MBU66SUF0231.pdf
MBU66SUF2003 นายประสาทพร พวกแสน MBU66SUF2003.pdf
MBU66SUF2004 นายศักดิ์ชัย ปินใจ MBU66SUF2004.pdf
MBU66SUF2005 นายสมชาย นวลสุข MBU66SUF2005.pdf
MBU66SUF2006 นาวสาวธัญญา ผาใต้ MBU66SUF2006.pdf
MBU66SUF2007 พระใบฎีกาพีระศักดิ์ ธีรสกฺโก MBU66SUF2007.pdf
MBU66SUF2008 พระมานพ มนสฺสนฺโต MBU66SUF2008.pdf
MBU66SUF0900 พระสุภาพงษ์ นินพุทรา สิริวฑฺฒโน MBU66SUF0900.pdf
MBU66SUF2009 สามเณรอรรถนนท์ นิยอนรัมย์ MBU66SUF2009.pdf
MBU66SUF2010 สามเณรกิตติศักดิ์ ชาพา MBU66SUF2010.pdf
MBU66SUF2011 นางสาววีณา ภาคมฤค MBU66SUF2011.pdf
MBU66SUF2012 น.ส.สุชญา กิตติขจรโสภณ MBU66SUF2012.pdf
MBU66SUF2013 นายศิวกร โรจน์ขจรนภาลัย MBU66SUF2013.pdf
MBU66SUF2014 นางสาวสุภมาส วงค์อนุ MBU66SUF2014.pdf
MBU66SUF2015 นางสาวเพ็ญนภา รัตนฤทัย MBU66SUF2015.pdf
MBU66SUF2016 นางสาวลลิตา นุพอ MBU66SUF2016.pdf
MBU66SUF2017 นางนุสราภรณ์ สินพูลผล MBU66SUF2017.pdf
MBU66SUF2018 ปาริฉัตร ไชยเดช MBU66SUF2018.pdf

หากไม่พบข้อมูลหรือต้องการแจ้งปรับปรุง กรุณาแจ้งได้ที่ : plan@mbu.ac.th โทร 0-2444-6000 ต่อ 1112

© 2023 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย