Home

Communication

งานสื่อสารองค์กร

งานด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้สาธารณชนรับทราบทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย

ข่าวงานสื่อสารองค์กร