ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2560

  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  อ่านรายละเอียด
 • แนวทาง การจัดทำแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

  Your browser doesn't support video. Please download the file: อ่านรายละเอียด
 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

         ในวันที่ ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๖๐  กองแผนงานและสถาบันวิจัยญาณสังวร ได้จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณตามแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ต ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม...
  อ่านรายละเอียด