ข่าวประชาสัมพันธ์

 • แบบเอกสารแนบข้อกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  ด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จะจัดทำข้อกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งเงินงบประมาณ และเงินรายได้...
  อ่านรายละเอียด
 • -รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ2561-

  นมัสการ  รองอธิการบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนังสือที่ ศธ 0591(3)/ว1609 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561...
  อ่านรายละเอียด
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2560

  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  อ่านรายละเอียด