รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

         ปีงบประมาณ 2564

                - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

 

         ปีงบประมาณ 2564

                - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

 

         ปีงบประมาณ 2563

                - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

 

         ปีงบประมาณ 2562

                - ส่งรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาส 2

                - ส่งรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาส 1

 

         ปีงบประมาณ 2561

                - รายงานสรุปแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 สิ้นไตรมาส 4