ข่าวประชาสัมพันธ์

  • รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2562•

    เพื่อให้การบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของส่วนงานต่าง ๆ...
    อ่านรายละเอียด