มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Mahamakut Buddhist University
Email:
Subject:
Message:
คำถามป้องกันสแปม:๑+๒ (ตอบเป็นตัวเลขไทย
 
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
248 ม.1 ถ.ศาลายา -นครชัยศรี ต.ศาลายา 
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ : 02 -444 - 6000