รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2562

เพื่อให้การบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของส่วนงานต่าง ๆ และให้ทันกรอบการจัดโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ กองแผนงาน จึงได้แจ้งเวียน รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้