เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการใช้จ่ายงบประมาณ สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไขการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ และส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สามารถนำผลการใช้จ่ายไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การใช้จ่ายและเสนอขอตั้งงบประมาณในปีงบปรุะมาณถัดไป กองแผนงาน จึงขอรายงานสรุปแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 4 ดังเอกสารแนบ