เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ตามแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงขอความร่วมมือส่วนงานจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

จัดส่งทาง E-mail : pp120544@hotmail.com และ kuttiya_01@hotmail.com พร้อมจัดส่งรูปแบบเอกสารมายังกองแผนงาน ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

 

ดาวน์โหลดเอกสาร        <<<<<<คลิกที่นี่>>>>>>>