ด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จะจัดทำข้อกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งเงินงบประมาณ และเงินรายได้ โดยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2556 กองแผนงานจึงขอความร่วมมือวิทยาเขต/วิทยาลัย จัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์ม ที่กำหนด

 


ดาวน์โหลดเอกสาร

 

1. หนังสือบันทึกข้อความ       <<<<<คลิกที่นี่>>>>>

2. แบบฟอร์ม เอกสารแนบข้อกำหนด ปี 62 <<<<<คลิกที่นี่>>>>>