นมัสการ  รองอธิการบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย
    ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนังสือที่ ศธ 0591(3)/ว1609 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 4 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 นั้น
  กองแผนงาน ขอความร่วมมือ วิทยาเขต วิทยาลัยที่ได้รับเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้ครบถ้วนสมบูรณ์ถึงไตรมาสที่ 4 เพื่อประมวลผลเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย รายงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  

1. แบบรายงานรายจ่ายจริง 61

2. แบบรายงานสรุปผลโครงการ

3. แบบรายงานผลและประเมินโครงการ

4. แบบรายงานรายได้จริง