ดาวน์โหลด>>> หนังสือนำ  และ    แบบฟอร์ม       
                   
                  ด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดทำข้อกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้ง เงินงบประมาณ และเงินรายได้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวด ๓ ลักษณะของงบประมาณ ข้อ ๑๐ คำของบประมาณและข้อกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยให้ใช้แผนและนโยบายของรัฐ ของต้นสังกัด และมหาวิทยาลัยเป็นกรอบ โดยจัดทำตามโครงสร้างของแผนงานโครงการ จำแนกลักษณะรายจ่ายออกเป็นงบบุคลากร        งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิการบดีกำหนด และ หมวด ๔ วิธีการจัดทำข้อกำหนดงบประมาณรายจ่าย ข้อ ๑๕ โดยปกติการจัดทำข้อกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นมิให้ตั้งประมาณการรายจ่ายสูงกว่าประมาณการรายรับ และให้ลงจำนวนเงินเต็มบาท กรณีการจัดทำข้อกำหนดงบประมาณรายจ่ายสูงกว่าประมาณการรายรับให้ทำรายงานแถลงไว้ด้วยว่าจะจัดการนำเงินส่วนที่เกินนั้นมาจากแหล่งเงินใด ข้อ ๑๖ การจัดทำข้อกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีจะกำหนดให้มีเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น การอนุมัติใช้เงินสำรองจ่ายให้เป็นอำนาจของอธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน นั้น

 

                   ในการนี้ กองแผนงาน จึงขอความร่วมมือสถาบันวิจัยญาณสังวร/สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแบบสรุปบัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแบบแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.plan.mbu.ac.thหัวข้อ แบบบัญชีจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วจัดส่งมายังกองแผนงานจำนวน ๑ ชุด พร้อมทั้งส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อกองแผนงานจะได้รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จัดทำเป็นข้อกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต่อไป