เพื่อให้ส่วนงาน วิทยาเขต วิทยาลัย ได้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอให้ผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณของหน่วยงาน ใช้แบบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังที่แนบไว้ ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ เมนู ดาวน์โหลด > เอกสารงบประมาณ > budget60.xlsx หรือ  

ดาวน์โหลดเอกสาร <<<คลิกที่นี่>>>