เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาในปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สอดคล้องกับนโยบายงบประมาณ วงเงิน โครงสร้างงบประมาณ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้มีการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัดผลสำเร็จที่มีความชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายสำคัญของรัฐบาล ภารกิจของหน่วยงาน และแนวทางการจัดทำงบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงขอให้ส่วนงานที่ท่านรับผิดชอบจัดทำคำของบประมาณดังกล่าว ตามแบบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลได้ที่ www.plan.mbu.ac.th จัดส่งมายังกองแผนงานจำนวน ๑ ชุด พร้อมทั้งจัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัยจัดส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงบประมาณต่อไป       

คลิกที่นี่ เพื่อไปยังเมนูดาวน์โหลดข้อมูล ชื่อไฟล์ highlight61-1 ถึง highlight61-4