ด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จะจัดทำข้อกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งเงินงบประมาณ และเงินรายได้ โดยให้เป็นไปตามระเบียบบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2556 ข้อ 10 คำของบประมาณ และข้อกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้ใช้แผนและนโยบายของรัฐ ของต้นสังกัด และมหาวิทยาลัยเป็นกรอบโดยจัดทำตามโครงสร้างของแผนงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิการบดีกำหนด   
     ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์วิทยาเขต/วิทยาลัย ให้รายงานข้อมูลตามแบบฟอร์ม ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และจัดส่งเป็นเอกสารฉบับจริงพร้อมเซ็นชื่อกำกับทุกหน้ามายังกองแผนงาน ภายในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ เมนู ดาวน์โหลด > เอกสารงบประมาณ > p-report60.xls