ขอให้ส่วนงาน วิทยาเขต วิทยาลัย รายงานเงินสะสมงบประมาณเหลือจ่าย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540 - ปีปัจจุบัน แล้วส่งมายังกองแผนงาน ภายในวันที่ 12 กันยายน 2559 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 0 2444 6000 ต่อ 1112, 1115 และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เมนู ดาวน์โหลด>เอกสารงบประมาณ>budsasom