เนื่องจากการรายงานสรุปผลโครงการของแต่ละส่วนงาน  ที่รายงานมายังกองแผนงาน มีหลายส่วนที่ยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งแบบสอบถามบางโครงการยังไม่สามารถตอบโจทย์การประกันคุณภาพหรือระบุตัวชี้วัดที่ถูกต้อง เพื่อให้การรายงานสรุปโครงการของส่วนงานมีความถูกต้อง ลดความผิดพลาดและสามารถตรวจสอบได้ เป็นการประหยัดทั้งด้านเวลาและทรัพยากร จึงได้เสนอแนวทางรูปแบบเล่มรายงานสรุปโครงการที่แนบมาพร้อมนี้