ฝ่ายประเมินผล กองแผนงาน ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการรายงานสรุปผลโครงการ และแบบ
รายงานผลและการประเมินโครงการ  ซึ่งเจ้าหน้าที่/ผู้ประเมินโครงการ  ประจำวิทยาเขต / วิทยาลัย
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ทั้งนี้ ในการรายงานผล มีขั้นตอน 2 กรณี คือ

1. เมื่อโครงการสิ้นสุด  ให้รายงานสรุปผลลงในแบบ "รายงานสรุปผลโครงการ" ภายใน 15 วัน

2. หากไม่สามารถจัดทำรายงานสรุปผลโครงการเสร็จทันระยะเวลาหลังสิ้นสุดโครงการ  15 วัน
   ต้องจัดทำ "แบบรายงานผลและประเมินโครงการ : Report_&_Eva-301 เพื่อฝ่ายประเมินผล
   จะได้เก็บเป็นฐานข้อมูลไปพลางก่อน และต้องส่งรายงานสรุปผลโครงการ  ภายใน 60 วัน


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่เมนู ดาวน์โหลด>>เอกสารงบประมาณ
1. แบบรายงานสรุปผลโครงการ : Pro-Summary-Report
2. แบบรายงานผลและประเมินโครงการ : Report_&_Eva-301