เพื่อให้การจัดประเภทของงบรายจ่าย โดยเฉพาะงบในหมวด ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และสาธารณูปโภค มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและขออนุมัติโครงการตามแบบโครงการของกองแผนงาน ใคร่ขอให้ท่านผู้เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ได้โปรดศึกษาประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสำนักงบประมาณ สามารถดาวน์โหลดตามลิงค์ด้านล่าง