เพื่อให้การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นไปตามปฏิทินสำนักงบประมาณ จึงขอให้วิทยาเขต/ วิทยาลัย / ส่วนงาน จัดทำกรอบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และส่งกองแผนงาน ที่ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพื่อรวบรวมนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป

ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบกรอบคำขอตั้งงบประมาณฯ หมวดงบลงทุน ได้ที่เมนูดาวน์โหลด 

   ** highlight-1 สำหรับวิทยาเขต

   ** highlight-2 สำหรับส่วนกลาง