ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ลำดับ 76) 

ตัดเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย