ท่านสามารถดาวน์โหลด เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เล่มที่ 9 (5) เฉพาะมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเพื่อประกอบแผนงบประมาณได้ตามเอกสารแนบด้านล่าง