เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยกองแผนงานร่วมกับ
วิทยาเขตร้อยเอ็ดได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ซึ่งมีบุคลากรเจ้าหน้าที่แผน ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต/วิทยาลัย/ศูนย์การศึกษา
จำนวน 80 รูป/คน เข้าร่วมโครงการสัมมนา ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
ในการนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พระราชบัณฑิต เป็นประะธานในพิธีเปิด  โดย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ นายณรงค์ จันทร์ลำภู กล่าวรายงาน 
   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ งบประมาณที่ใช้บริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนใหญ่มาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน กองแผนงาน
เป็นศูนย์กลางในการประสานจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.... ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์กระทรวง และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยคำขอตั้งงบประมาณและ
ข้อกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ..... ของมหาวิทยาลัย   จำแนกลักษณะรายจ่ายออก
เป็นงบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุนงบอุดหนุน  และงบรายจ่ายอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์การจัด
ทำคำขอในแต่ละ ปีงบประมาณ ซึ่งบุคลากรที่รับผิดชอบ  ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เป็นตาม
หลักเกณฑ์และทิศทางเดียวกัน
   ทั้งนี้บุคลากรที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับงบประมาณนั้นส่วนหนึ่งเป็นบุคลากรใหม่  จึงก่อให้เกิด
ปัญหาเกี่ยวกับการให้ข้อมูล การสื่อสารที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ทำให้การดำเนินงานเกิดความ
ล่าช้าเพื่อให้การดำเนินงานด้านงบประมาณเป็นไปตามกำหนดการของปฏิทินงบประมาณ เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพ กองแผนงานจึงจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณเพื่อให้การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์  เป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหา
วิทยาลัย ซึ่งโครงการดำเนินไปด้วยดีและเป็นกันเองและปิดโครงการโดยรองอธิการบดีวิทยาเขต
ร้อยเอ็ด พระราชปริยัติวิมล