มาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2557 (มีนาคม 2557) ของสำนักงบประมาณ เพื่อประกอบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งสามารถดาวน์โหลดที่เมนูดาวน์โหลด>เอกสารงบประมาณ>standart-57.pdf