เมื่อวันที่ ๒๒-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖(ที่ผ่านมา)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทั้งส่วนกลาง-วิทยาเขต-วิทยาลัยทั่วประเทศ โดยผู้แทนบุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเข้าร่วมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ ระหว่างแผนงาน พ.ศ.๒๕๕๖ -๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเร่งการพัฒนางานบริหารในองค์กรตามมาตราฐานสถาบันอุดมศึกษารับรอง ในการนี้อธิการบดี พระราชบัณฑิต เป็นประะธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งคณะผู้บริหารทุกระดับและบุคคลากรทุกรูปทุกท่านพร้อมเพรียงกันเข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ ๒๐๐๐ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมุ่งเน้นแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ในหลักพระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติสร้างงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านวิชาการและด้านบุคคลากรที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคมภายนอกอย่างน่าภาคภูมิใจของสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาสืบต่อไปตลอดกาล  
 

 

พระราชบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประธานในพิธีเปิดการสัมมนา ฯ 

 

 

ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

 
 
 

 

พระราชพิศาลมุนี รองอธิการบดีวิทยาเขตล้านนา 

 
 

 

รศ.สุวิทย์  ภานุจารี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน 

 
 

 

นายณรงค์  จันทร์ลำภู ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ กล่าวถวายรายงาน

 
 
 

 

บุคคลากรที่มีศักยภาพสะท้อนให้เห็นองค์กรที่เข้มแข็งและร่วมมือกันพัฒนางานสร้างเจริญก้าวหน้าให้กับสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาแห่งนี้

 (เชิงปฏิบัติการ) 

 

 

สำนักงบประมาณ บรรยายระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

รศ.ศรชัย  ท้าวมิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา / นายกมล  บุตรชารี  ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตล้านนา

 
 
 
ดร.สุชาติ  เมืองแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยายแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖ -๒๕๖๕ กลยุทธ์เป้าหมาย  มาตรการ วัตถุประสงค์ ตัวบงชี้ความสำเร็จและโครงการหลัก 
 
 
 
 
 

 

รศ.ศรชัย  ท้าวมิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองล้านนา โดยนักศึกษา มมร วิทยาเขตล้านนา 

 

 

 

 

 

MBU News  รายงานภาพข่าว 26/11/56 เวลา 16.18 น.

บันทึกภาพนิ่ง - VDO การสัมมนา (นายชัยพล  สายทองและทีมงาน)