เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระราชบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประชุม การประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา (โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (B7.3) มมร ศาลายา จ.นครปฐม

       MBU TV (MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY OF TELEVISION) โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กำลังดำเนินการจัดตั้งช่องรายการ MBU TV โทรทัศน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา นั้น บัดนี้ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0522-56 เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งทรงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย กสทช. ให้แก่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

       โครงการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา (MBU TV) ได้เล็งเห็นหลักการอันสำคัญต่อการศึกษาค้ำจุนและเผยแผ่พระพุทธศาสนา มมร จึงมีความมุ่งหวังจัดตั้งสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก รองรับการขยายตัวทางการศึกษาพระพุทธศาสนาในอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในเวลาอันเร็วนี้ ออกอากาศ ๒๔ ชั่วโมง เป็นศูนย์กลางการบริหาร การศึกษา การบริการวิชาการ การสื่อสาร และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประชาสัมพันธ์ของ มมร ต่อไป

       ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ มมร โครงการจัดตั้งสถานีฯ ได้กล่าวถึงสาระสำคัญต่าง อาทิ การได้รับอนุญาตจาก กสทช. การดำเนินการจัดสร้างห้องผลิตรายการและออกอากาศ งบประมาณ ผังรายการ การออกแบบตราสัญลักษณ์ของสถานี การเตรียมความพร้อมในการผลิตรายการธรรมะ จาก มมร ส่วนกลาง และวิทยาเขตทั้ง ๗ แห่ง ซึ่งมีรายการต่าง ๆ มากมาย เช่น รายการอยู่เย็นเป็นสุข เมล็ดพันธ์แห่งพุทธะ ธรรมะกับเยาวชน อีสานลานธรรม ท่องโลกพระธรรมทูต ลานธรรมลานปัญญา สมถกรรมฐาน รากแก้วศาสนทายาท และข่าว MBU เป็นต้น

 

 

      สรุปจากการประชุม คณะกรรมการฯ มีความเห็นให้ดำเนินการพัฒนาโครงการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปอย่างเร่งด่วน เน้นย้ำให้เรียบร้อยดีงาม ตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่ว่า บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ