เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. เนื่องในตลอดพรรษากาลฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พุทธศาสนิกชนทุกท่านมาร่วม "ปฏิบัติธรรม สังฆราชบูชา ตลอดพรรษกาล ๒๕๕๖" ณ อาคารสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร ร่วมสวด "มหาสังฆราชวรชัยมงคลคาถา" "ฟังพระสุรเสียงพระธรรมกถาอบรมจิต" "ฟังกลอนเทิดพระเกียรติ โดย อาจารย์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์" และ ฟังการเสวนา "สมเด็จพระสังฆราชในดวงใจ" โดยลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิด จัดโดยคณะกรรมการงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการนี้  พระอนิลมาน ธมฺมสากิโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และจัดงานโดยคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ในครั้งนี้ 

 

       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ถวายสักการะน้อมเกียรติคุณของพระองค์  เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  แต่เดิมกาลเป็น "องค์นายกสภา" มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) นับได้ว่าเป็นเกียรติประวัติแด่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจนหาที่สุดมิได้  และยังเป็นองค์ประธานคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์ กรรมการแผนกตำราของมหามกุฏราชวิทยาลัย   ว่าด้วยการจัดการศึกษาของสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้พัฒนาการศึกษาพระภิกษุสงฆ์ไทยเจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอดถึงปัจจุบันนี้ 

พระราชวิสุทธิญาณ (จิรพล  อุชิจิตโต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

จัดโครงการ  "ปฏิบัติธรรม  สงฆราชบูชา  ตลอดพรรษากาล ๒๕๕๖ " 

พระสงฆ์นำทำวัตรสวดมนต์  พร้อมกับประชาชนในพิธีและพุทธศาสนิกชน  สวด " มหาสงฺฆราชยมงฺคลทานคาถา  

การเจริญพระพุทธมนต์ ภาวนา เป็นหนึ่งในวัตรปฏิบัติของชาวพุทธที่พระพุทธองค์ทรงกระทำ แนะนำ

 

และมีการสืบสานอย่างแพร่หลายถือเป็นหนึ่งในรูปแบบการเจริญสติภาวนาที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในทุกวันนี้

ฯพณฯ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสูข  องคมนตรี ประธานในพิธี ฯ  กล่าวถวายพระพรชัยมงคล

 

องค์กรต่าง ๆ สถาบันการศึกษาหลายสถาบันเข้าร่วมโครงการ " ปฏิบัติธรรม สงฆราชบูชา  ตลอดพรรษกาล ๒๕๕๖" 

 

อ่านต่อ >>>