เมื่อวันที่ 19-20 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา โดยมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพ เพื่อรับรู้ แลกเปลี่ยน แนวทางการวางแผนร่วมกันของสถาบันอุดมศึกษา โดยในครั้งนี้ มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 22 สถาบันคือ
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, มหาวิทยาลัยนครพนม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย