ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ มมร 2557 ขอให้เจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณของมหาวิทยาลัย ทุกส่วนงาน นำ MBU strategic roadmap 2557 นี้ ไปปรับปรุงงบประมาณ 2557 ของงาน/โครงการ ให้สอดคล้อง เพื่อให้เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และเป้าหมายของ ผลผลิต/โครงการที่กำหนดไว้  สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ระดับชาติ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  [ดาวน์โหลด MBU SR 57]