กฎหมายและระเบียบ
  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502   ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ  (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2549
 
  ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ  พ.ศ. 2534
     แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  การประกันภัยรถราชการ   ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานฯ


ข้อมูลเดิม
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2546
แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
  ระเบียบสำนักงบประมาณว่าด้วยการเบิกเงินค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายอื่น
      ที่จำเป็น  เนื่องในการเดินทางไปราชการและค่าพาหนะในลักษณะ
      เหมาจ่าย ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
      พ.ศ. 2527

 
  ะเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหา
     ราชการแผ่นดิน.ศ. 2547
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัด
     แบบบูรณาการ พ.ศ. 2549
 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระบบการบริหารงานจังหวัด
      แบบบูรณาการ พ.ศ. 2546

 
 ข้อมูลเดิม
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
     จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546
  หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
     หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

 
 ข้อมูลเดิม
 
   -  หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ,  
         เอกสารแนบท้าย

     -  การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
  หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการจ้าง
     พนักงานราชการ

 
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด้วย
     ระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2547