ราคามาตรฐาน  
มาตรฐานครุภัณฑ์
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๖ (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) (แก้ไขหน้า 74)
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๕ (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๔ (มีนาคม ๒๕๕๔)
มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (มิถุนายน ๒๕๕๖)
อัตราราคางานต่อหน่วย
อัตราราคางานต่อหน่วย (มิถุนายน ๒๕๕๖) เล่ม ๑
อัตราราคางานต่อหน่วย (มิถุนายน ๒๕๕๖) เล่มที่ ๒ งานก่อสร้างชลประทาน
หลักเกณฑ์
อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีรายการฝึกอบรม สัมมนา รายการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รายการค่าจ้างที่ปรึกษา และรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีเบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖
เกณฑ์ราคาต่อหน่วย
เกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (กระทรวงการคลัง)
เกณฑ์ราคาพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(กระทรวง ICT)