ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2562•

  เพื่อให้การบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของส่วนงานต่าง ๆ...
  อ่านรายละเอียด
 • รายงานสรุปแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 สิ้นไตรมาส 4

  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการใช้จ่ายงบประมาณ สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไขการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ และส่วนงานต่าง...
  อ่านรายละเอียด
 • การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เบื้องต้น

  เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เบื้องต้น (Pre-Ceiling)...
  อ่านรายละเอียด
 • แบบเอกสารแนบข้อกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  ด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จะจัดทำข้อกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งเงินงบประมาณ และเงินรายได้...
  อ่านรายละเอียด