ข่าวประชาสัมพันธ์

  • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2560

    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
    อ่านรายละเอียด
  • แนวทาง การจัดทำแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

    Your browser doesn't support video. Please download the file: อ่านรายละเอียด